Pastoraat

Pastoraat

Misschien is het wel het kostbaarste wat de kerk te bieden heeft: tijd en ruimte voor mensen om elkaar te ontmoeten. Verbinding, echt contact, aandacht voor het verhaal van de ander. Gezien en gehoord worden. Elk mens heeft daar behoefte aan. Contacten ontstaan spontaan of georganiseerd.

We kennen in onze gemeente 3 vormen van pastoraat:

  1. Onderling pastoraat  2. Georganiseerd pastoraat 3. Bijzonder pastoraat

Onderling pastoraat ontstaat daar waar mensen elkaar ontmoeten. Dat kan zijn in de kerk bij de koffie, maar ook op straat, in de supermarkt of bij een sportclub. Ook deze gesprekken – bij gemeenteleden, vrienden, bekenden, thuis of bij een toevallige ontmoeting – noemen we pastoraat.

Georganiseerd pastoraat is altijd de ruggengraat van de kerkelijke organisatie geweest en werd van oudsher verzorgd door ouderlingen, ook in de gemeente van De Open Poort.

Sinds een tiental jaren is het aantal pastoraal ouderlingen steeds meer afgenomen. Dit georganiseerde bezoekwerk wordt nu gedaan door 2 pastorale ouderlingen en door pastorale medewerkers. Samen met de predikant en de pastorale ouderlingen vormen zij het Pastorale Team dat in onderling overleg het bezoekwerk coördineert, prioriteiten stelt en ervaringen in het bezoekwerk met elkaar bespreekt. Eens in de twee maanden vergaderen zij waarbij ook een diaken aanwezig is.

De diaken is bij deze vergaderingen aanwezig om vanuit de Diaconie relevante informatie uit te wisselen met het pastorale team. Wanneer er relevante informatie vanuit het pastorale team voor de diaconie is, dan kan de diaken dit weer terug koppelen naar de diaconie.

Bijzonder pastoraat vindt plaats bij zich plotseling voordoende omstandigheden; bij pastorale nood, bij ernstige ziekte of sterfgevallen, maar ook bij vreugdevolle momenten als een geboorte en een huwelijk. Meestal wordt dit werk gedaan door de predikant en/of de pastorale ouderling.

De uitdaging voor onze gemeente zal ook in de komende jaren zijn om deze drie vormen van pastoraat meer op elkaar te betrekken en vloeiend in elkaar te laten overlopen.

Het Pastoraal Team bestaat uit:

Predikant Geurt Roffel, pastoraal ouderlingen Afke Boes en Chris van der Veer , pastorale teamleden: Jeannette Sneller, Ria Griffioen, Oege Boskma, Julia van den Hoeven, Albert Overbeek en afgevaardigde van de diaconie Connie van Leeuwen.