Nieuwsbrief 5 maart 2021

De deur op een kier?

Gerrit Elings

Sinds eind februari staat op de site van de PKN te lezen dat de deur naar versoepeling weer langzaam mag worden opengezet. Er staat onder meer: “Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen en binnen de kaders maatwerk toepassen. Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten.
Daarom adviseren wij u als kerkenraad onderstaande op een bij uw situatie passende wijze te concretiseren: Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in uw fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage (zie protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten).”
Ook over de gemeentezang staat er het een en ander te lezen, zoals dat aan samenzang en inzet van een cantorij of combo risico’s zijn verbonden.
Het is een ingewikkeld vraagstuk. Aan de ene kant snakken we allemaal weer naar een ‘normale’ kerkdienst waarin we kunnen zingen en V!ER of de cantorij weer een rol kunnen spelen. Anderzijds zijn er veel kwetsbare gemeenteleden voor wie een beperkte openstelling risico’s met zich meebrengt. Niet voor niets staat er in het advies van de PKN dat ‘kwetsbaren en risicogroepen geadviseerd worden om de dienst online te (blijven) volgen’.
Als kerkenraad zijn we er nog niet uit. We volgen de ontwikkelingen op de voet. We zien dat het aantal besmettingen in Nederland, ondanks alle maatregelen, nog steeds stijgt. Op korte termijn nemen we een besluit. U moet dan denken aan de tweede helft van deze maand en beslist niet eerder. Als we besluiten dat de kerk op zondag voor een beperkte groep weer opengesteld kan worden dan laten we dit weten via een (extra) Nieuwsbrief en via de mededelingen in de viering. Tot dan geldt het staande beleid.

PaasChallenge 2021 – De weg door Jeruzalem

Marcel den Hartog

We organiseren op zondagmiddag 21 maart een wandeling door Harmelen. Deze wandeling staat in het teken van een spel, de PaasChallenge 2021. Dit spel is opgezet door de PKN: u loopt langs een aantal adressen waar u aan de hand van een QR-code (digitaal patroon) een opdracht ontvangt, dit kan in de vorm zijn van een filmpje zijn, een tekst of een audioboodschap. U hebt in ieder geval de smartphone nodig! Voor meer informatie, kijk op de website van de PKN: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/materiaal/paaschallenge-2021-de-weg-door-jeruzalem/
Zoals de PKN ook aangeeft is de Paaschallenge 2021 geschikt voor alle leeftijden, ondanks dat het speciaal ontwikkeld is voor tieners. Aangezien dit spel rekening houdt met de geldende corona maatregelen is het ook gewoon een mooie aanleiding om te wandelen door ons dorp.
Als u wilt meedoen, graag aanmelden via de scriba, scriba@deopenpoortharmelen.nl.
Dan ontvangt u meer details. Als de weersverwachting voor zondag 21 maart slecht is, zullen we de wandeling een week later organiseren, op zondagmiddag 28 maart.

Online koffiedrinken na de dienst

We missen denk ik allemaal het “gemeente zijn” nu we dankzij corona alweer een tijdje niet samen kunnen komen. Ook het koffie drinken na de dienst wordt gemist, zeker nu er een hoop met elkaar te bespreken valt. Wij willen proberen hoe het is om met elkaar online koffie te drinken na de dienst van 14 maart. Van 11:00- 11:45 uur zal er via Zoom gelegenheid zijn om weer eens “ouderwets” met elkaar bij te praten. We gaan dan in kleinere groepen uiteen en na zo’n 12-15 minuten zal er gewisseld worden van groepje.
Wilt u hieraan deelnemen, stuur dan een mail naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee aan u deze online bijeenkomst deel kunt nemen. Heeft u nog nooit met Zoom gewerkt, vermeldt u dat dan even, dan krijgt u uitleg meegestuurd maar het is niet heel ingewikkeld hoor! Mocht u dan nog vragen hebben, laat het weten, dan helpen wij u verder op weg. Het zou leuk zijn om op deze manier toch weer een aantal mensen te spreken dus u bent van harte uitgenodigd! Wellicht ten overvloede: Voor de koffie moet u zelf zorgen😊….

Voedselbank

Zaterdag 13 maart zal Connie van Leeuwen van 10:00-11:00 uur bij De Open Poort aanwezig zijn om levensmiddelen voor de voedselbank in ontvangst te nemen. We hebben uw gaven van vorige maand bij de voedselbank afgeleverd en daar was men erg blij met de aanvulling vanuit onze gemeente. Hartelijk dank voor uw hulp!

Paasgroetenactie 2021

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. Daarom hebben we met de diaconie 80 kaarten gekocht en geschreven. Die worden gezamenlijk naar het PKN teruggestuurd. Daarvandaan worden ze verspreid onder gedetineerden. Hopelijk kunnen gemeenteleden volgend jaar weer meeschrijven! De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 21 februari is deze mooie bos naar Coby Liefhebber gebracht.

Zondag 28 februari is Coby Gerritse verrast met een bloemengroet van De Open Poort.

Liturgie zondag 7 maart, 3e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Dhr. B Maarleveld; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; Diaken van dienst: Marja Vilijn; Pianist: Warno Ruting
• Psalm 84:1
• Votum en groet
• Lied 559 uit het liedboek
• Gebed met schuldbelijdenis en oproep tot ontferming
• Psalm 32:1
• Schriftlezing 1Petrus 2:11-25 en Lucas 22:47-51
• Lied 203 uit de bundel Hemelhoog, Via Dolorosa
• Verkondiging
• Lied 209 uit de bundel Hemelhoog, Zie hoe Jezus lijdt voor mij
• Dank- en voorbede, stil gebed en Onze Vader
• Mededelingen
• Lied 171 uit de bundel Hemelhoog, Geprezen zij de Heer
• Zegen

Liturgie zondag 14 maart, 4e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Mw.ds. M Korpel; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Diaken van dienst: Connie van Leeuwen; Pianist: Couzijn van Leeuwen
• Orgel- of pianospel
• Welkom door ouderling van dienst
• Intochtspsalm: Psalm 25: 1 (Heer ik hef mijn hart en handen)
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om Gods ontferming: Tussentijds 9: 1, 7, 8, 9
(Wij zoeken hier uw aangezicht)
• Gebed bij de opening van het Woord
• Schriftlezing: Luc.12:54–13:9 (Jezus vertelt een gelijkenis die nog niet af is. Over een vijgenboom. Blijkbaar ligt dat slot van de gelijkenis in de handen van wie het verhaal horen! Een nieuwe tijd breekt aan, maar hoe gaan we ermee om?)
• Lied 753: 1, 2, 4, 5 (Er is een land van louter licht)
• Verkondiging
• Meditatief orgel/pianospel
• Lied 447: 1, 2, 3 (Het zal zijn in het laatste der tijden)
• Dankgebed – Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
• Mededelingen
• Slotlied: Lied 841: 1, 2, 3, 4 (Wat zijn de goede vruchten)
• Zegen