Nieuwsbrief 30 april

Hemelvaart

ds. Kees Burger,
Hemelvaart is de Assepoester onder de christelijke feesten. Dat ligt in het Oosten anders. De Oosters-Orthodoxe Kerk viert het volop. Hemelvaart is daar vooral de ‘intronisatie’ van Christus, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods. Dit jaar is er géén online viering op Hemelvaartsdag, maar we laten het niet helemaal voorbij gaan. Zoals al eerder gedaan, zal er een ‘vlog’ gemaakt worden met een korte overdenking.

Vanuit de Grimmacontactgroep

In de contacten met partnergemeente Grimma krijgt elkaar schrijven op dit moment meer accent. In februari ontvingen wij als gemeente een brief van Conny Beijer, kerkelijk werker in Grimma en vanuit De Open Poort is er een paasgroet met foto’s naar Grimma gegaan. Beiden zijn in Meeleven en de Nieuwsbrief afgedrukt.
We zijn op weg naar Pinksteren, en een feest is een mooi moment om groeten uit te wisselen. John heeft met Albrecht Günther afgesproken dat er vanuit Grimma namen met het adres komen van mensen bij wie een kaartje welkom is. Daar willen we graag gemeenteleden bij betrekken.
Vind je het leuk om een kaartje te sturen en zo met deze activiteit mee te doen, vraag dan om een naam met adres bij de Grimmacontactgroep.

Corona weetjes

Het is fijn dat we weer met een aantal mensen bijeen zijn tijdens de eredienst. Onlangs kregen we van een predikant het compliment dat het corona beleid in De Open Poort goed geregeld is. Toch zijn er nog een paar puntjes die op de i gezet kunnen worden. Denkt u eraan dat u uw mondkapje bij voorkeur alleen bij de lusjes/elastieken aanraakt? Immers, als u het hele mondkapje beethoudt, raakt u ook het gedeelte waardoor u ademt aan en zo worden uw net bij de ingang zo keurig gedesinfecteerde handen weer vies. Denkt u er ook aan om niet in uw handen te hoesten? Vast bedankt voor uw medewerking.

Voedselbank

Op zaterdag 8 mei zamelen we weer levensmiddelen in voor de voedselbank. Erwin van der Lee zal deze dag van 10-11 uur aanwezig zijn bij De Open Poort om uw bijdrage in ontvangst te nemen. De voorkeur gaat uit naar lang houdbare producten. Wij hopen weer op een mooie opbrengst!
Denkt u ook aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO:
NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Bloemen van de kerk

Wat zorgt de bloemencommissie toch iedere week weer voor mooie bloemen.
18 april zijn de bloemen bij Carel van Leeuwen gebracht. Hij is herstellende van een enkeloperatie en gaat gelukkig goed vooruit. Hij was erg blij met deze bloemengroet.
25 april heeft Harry de Boer het mooie lenteboeket van de foto ontvangen.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek
op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Liturgie zondag 2 mei

Voorganger: Mw.ds.Rianne v/d Nagel- Meter; Diaken van Dienst: Marja Vilijn; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; m.m.v. het combo V!ER

• Welkom en mededelingen
• Aanvangslied: ‘Adem om van u te zingen’ HemelHoog 51/ Psalmen voor Nu 145
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Glorialied: ‘Zie de zon, zie de maan’ NLB 8b
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Lezing: Ezechiël 34: 1-10
• Lied: ‘Behoed mij, o God’ NLB 16b / Taizé (3x)
• Lezing: Johannes 10: 11-16
• Lied: ‘Mijn herder’ van Sela
• Overweging
• Lied: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ NLB 973
• Mededelingen
• Gebeden
• Slotlied: ‘Houd vol’ Opwekking 798
• Zegen

Liturgie zondag 9 mei

Voorganger: Ds. Joost Schelling; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Organist: Nathanael Neeleman

• Woord van welkom door ambtsdrager
• Intochtslied: Lied (Psalm) 119: 3 en 21
• Bemoediging en groet
• Gebed om Gods ontferming
Gloria: Evangelische liedbundel 357: 1 en 3
(melodie Alle menschen werden brüder – L. van Beethoven)

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog

HET WOORD HOREN

• Schriftlezing Johannes 15: 9-17 en 1 Petrus 4:8
• Lied 790 Hoog als de hemel de liefde
• Overdenking
• Lied 792 Kom, God, en schrijf uw eigen naam
• Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
• Mededelingen ouderling en diaken
• Slotlied: Lied 657: 1 en 4 Zolang wij ademhalen
• Zegen -beantwoord met Lied 416: 2 en 4: Ga met God

Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag

Vandaag zal een vlog van ds. Kees Burger op YouTube geplaatst worden.