Nieuwsbrief 29 mei

Vanuit de diaconie

De diaconie is op pad gegaan met de Pinkstergroet voor onze 75-plussers. Niet alleen om fijne Pinksterdagen toe te wensen, maar ook om gelijk te informeren of alles goed gaat en of we nog wat kunnen betekenen.

Collectes

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij roepen u op uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Kerkomroep en YouTube

U kunt de kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal eenvoudig vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl. Rechts bovenin vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal. Het is fijn om te zien hoeveel mensen de uitzendingen vanuit de Open Poort bekijken!

Bloemen

De bloemen zijn vorige week naar Martijn Beusekom gebracht en de afgelopen zondag naar Lies Catsburg, die gelukkig weer thuis is. We kregen ook het volgende bericht:
Wat was ik verrast door de schitterende hangplant die ik kreeg namens De Open Poort.
Dat zijn de lichtpuntjes in een moeilijke tijd.
Heel hartelijk bedankt.
Geiske van Leeuwen

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Cees) Burger

Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com
Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Zondag 31 mei, Pinksterzondag

Voorganger: ds. Loes Roersma; Ouderling: Marcel den Hartog; Diaken: Marja Vilijn; Organist en pianist: Aartjan van Pelt
• Welkom
• Stilte
• (Psalm 68: 20 en 21)
Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
deze God draagt ons en redt ons, sela
onze God is een reddende God.
Bij God, de HEER, is bevrijding uit de dood.
• Zingen: Psalm 68: 7
• Bemoediging en groet:
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A.: en niet loslaat het werk van zijn handen
Vg.: Genade voor u en vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus
A.: amen

• Gebed om ontferming
Heer, die ons Uw vlammende liefde hebt geopenbaard,
wij bidden U vanwege …
zo bidden wij tot U:
Zingen: Lied 256
wij bidden U vanwege …
zo bidden wij tot U:
Zingen: Lied 256
wij bidden U vanwege …
zo bidden wij tot U:
Zingen: Lied 256
Amen
• Zingen: Lied 672:1 en 7
• Gebed van de Zondag
• Lezing Oude Testament: Exodus 24: 12-18
De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’
Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. Tegen de oudsten zei hij:
‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden.’
Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk: de majesteit van de HEER rustte op de Sinai.
Zes dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.
• Zingen: Lied 655: 1, 2 en 4
• Lezing Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1-13
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit
Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
• Zingen: Lied 683: 1, 2, 3 en 4
• Overdenking
• Meditatief orgelspel
• Zingen: Lied 685: 1, 2, 3, 4 en 5
• Zingen: Lenten Meditation
• Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
• Mededelingen
• Slotlied: 687: 1, 2 en 3
• Zegen met gezongen ‘Amen’
• Zingen: Lied 425

Zondag 7 juni 2020, zondag Trinitatis

Voorganger: Ds. Anja Gierking; Ouderling van dienst: Afke Boes; Diaken: Erwin van der Lee; Pianist: Aartjan van Pelt.
• Zingen Lied 8: 1
• Bemoediging en groet
• Gebed bij de Schriften
• Lezing Oude Testament: Exodus 34:4-9
• Zingen Lied 103c: 2 en 3
• Lezing Nieuwe Testament: 2 Korintiërs 13:11-13 en Mattheus 28:16-20
• Zingen Lied 835: 1 en 4
• Overdenking
• Zingen Lied 968: 1, 2 en 5
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen
• Zingen Lied 704: 1, 2 en 3 Dank, dank nu allen God
• Heenzending en zegen