Nieuwsbrief 26 juni

Vanuit de diaconie

12 juli as.zou eigenlijk de Maaltijd van de Heer gevierd worden. Onder de huidige omstandigheden kan dit helaas nog geen doorgang vinden. Wij willen echter wel de inzameling voor de voedselbank weer opstarten. Wij nodigen u bij deze van harte uit om weer producten mee te nemen voor de voedselbank.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomroep en Youtube

U kunt de diensten volgen via kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het Youtube kanaal zijn eenvoudig vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl . Bovenaan de pagina vindt u de symbolen voor de kerkomroep (Luister mee) en het YouTube kanaal (Kijk mee).

Bloemen

Zondag 14 juni zijn de bloemen bij Linda van de Wetering gebracht.
Zondag 21 juni heeft Pieter de Lange de bloemen ontvangen

Liturgie: zondag 28 juni

Voorganger:Proponent Martine Oldhoff; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Muzikale begeleiding door combo V!ER.
• Intochtslied (de gemeente gaat staan) NLB 84a (Wat hou ik van uw huis)
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Glorialied 103c (Bless the Lord, my soul) 2x
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Lezing uit het Oude Testament: Jes. 9:1-6
• Lezing uit het Nieuwe Testament: Mat 10:34-42
• Lied NLB 531 Jezus die langs het water liep v.1-2
• Lezing uit de brieven: Rom. 5:1-11
• Lied NLB 531 Jezus die langs het water liep v. 3
• Verkondiging
• Meditatief orgel- of pianospel
• Zingen: HH 343: 2,3,4,5,6 (Ik ben)
• Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
• Mededelingen door ouderling van dienst
• Toelichting op de collecte door diaken van dienst
• Slotlied: NLB 939 (Op U alleen)
• Wegzending en zegen

Liturgie zondag 5 juli, Derde zondag van de zomer

Voorganger: Ds Evert-Jan van Katwijk; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Diaken van dienst: Jan Brundel; Organist/ pianist: Aartjan van Pelt
• Welkom
• Zingen: lied 215, couplet 1, 2 en 3- Ontwaak, o mens, de dag breekt aan
• Bemoediging
• Zingen: lied 215, couplet 4 en 5
• Kyriegebed: besloten met: lied 215, couplet 6 en 7
• Gebed bij de schiften
• Lezing: Mattheus 11, vers 7 t/m 19. 25 t/m 30
• Zingen: lied 534-Hij die de blinden weer liet zien
• Overdenking
• Zingen: lied 686-De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
• Voorbeden
• Zingen: lied 1006- Onze Vader
• Mededelingen
• Zingen slotlied 315: Heb dank, o God van alle leven
• Zegen