Nieuwsbrief 25 september 2020

Terugblik op de dienst van 13 september

In deze dienst hebben we afscheid genomen van Afke Boes en Jeannette Sneller als respectievelijk voorzitter van de kerkenraad en pastoraal ouderling. Beide dames kregen mooie woorden van Gerrit Elings. De nieuwe voorzitter kreeg in ruil hiervoor symbolisch de sleutel van de kerk overhandigd door Afke.
Voorganger van deze dienst was Kees Burger. Hij kreeg veel reacties op zijn preek en zal in de nieuwe Meeleven een samenvatting geven van zijn overdenking over vergeving.

Vanuit de diaconie

Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882, liefst voor vrijdagavond 21:00 uur, maar mocht u te laat zijn, dan is dat meestal geen probleem. Wel fijn als u alsnog even mailt of belt zodat we de registratielijst compleet hebben. Ook voor de gemeenteavond over de voortgang van het beroepingswerk op 13 oktober kunt u zich via deze mail en dit telefoonnummer aanmelden. U leest hierover meer in de nieuwe Meeleven.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Krk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomroep en YouTube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig te vinden door naar de website van de Open Poort te gaan, bovenaan vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Bloemen van de kerk

De zonnebloemen van de openluchtdienst zijn met de muziek meegegaan. Het koperensemble was er blij mee!
Verder heeft Jos Terpstra de bloemen van 13 september gekregen en de bloemen van 20 september zijn naar Ria Griffioen gegaan.

Liturgie zondag 27 september

Voorganger: Mw ds Martha Verstoep; Ouderling van dienst: Ellen Verkleij; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; organist/ pianist: Aartjan van Pelt
Thema: “Neem mijn juk op je…dan zul je rust vinden”
•Intochtslied – Psalm 145: 1, 2 en 5
•Moment van inkeer
•Bemoediging
•Gebed om ontferming
•Loflied – Lied 304:1 t/m 3
•Gebed om de opening van het Woord
•Schriftlezing NT brieven: Romeinen 6: 16-23
•Zingen – Lied 900 “Nada te turbe”
•Schriftlezing NT Evangeliën – Matteüs 11: 25-30
•Zingen – Lied 936: 1 t/m 3 “Luister naar de wind”
•Verkondiging onder het thema “Neem mijn juk op je, dan zul je rust vinden”
•Luisteren naar:“Gebed om vrijheid” gezongen door Sela https://www.youtube.com/watch?v=ht5YlgSKdD0
•Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
•Mededelingen
•Slotlied – Lied 416: 1 t/m 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn”
•Zegenbede

Liturgie zondag 4 oktober

Voorganger:Dhr ds. F Baarslag; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; m.m.v. het combo V!ER.
•Intochtsslied: nlb 84a, opw 715 – Wat hou ik van Uw huis couplet 1,2,5
•Moment van stilte
•Bemoediging en groet
•Inleiding: er zit een wurm in de juttepeer
•Gebed om ontferming
•Loflied: nlb 103e – Bless the Lord, my soul (Prijs de Heer, mijn ziel)
•Gebed om het licht van de Heilige Geest
•Lezing: Handelingen 4: 32-37
•Zingen: Zo hoort uw liefde bij ons (Sela)
•Lezing: Handelingen 5: 1-11
•Zingen: nlb 051b, opw 389 – Create in me a clean heart
•Verkondiging
•Lied: nlb 1005 – Christ, be our light (Christus ons licht) couplet 1,3,5 (Nederlandse tekst)
•Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.
•Slotlied nlb 423 – Nu wij uiteen gaan
•Wegzending en Zegen

God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.
Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.
Zo zegent ons God,
Vader, Zoon en heilige Geest.