Nieuwsbrief 24 juli 2020

Pastorie

Afgelopen week is het contract getekend voor de verkoop van onze pastorie aan de Uitweg onder het gebruikelijke voorbehoud van bouwkundige gebreken en financiering. Het is de bedoeling dat er 14 september wordt geleverd. Hiermee is een belangrijk obstakel voor het uitbrengen van een eventueel beroep uit de weg geruimd.

Vakantietijd

De komende weken zijn de beamisten afwezig tijdens de diensten. Als u naar de kerk komt, neemt u dan uw liedboek mee? Er zijn natuurlijk ook altijd liedboeken aanwezig in de kerk. Wij wensen iedereen een fijne zomer toe!

Vanuit de diaconie

Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882, liefst voor vrijdagavond 21:00 uur, maar mocht u te laat zijn, dan is dat meestal geen probleem. Wel fijn als u alsnog even mailt of belt zodat we de registratielijst compleet hebben.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Krk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomroep en Youtube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl . Bovenaan vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Bloemen

De bloemen van zondag 12 juli zijn naar Mw Riet Kamphuis gebracht.

Liturgie 26 juli

Voorganger Ds. Edith Plantier; Ouderling van dienst: Ellen Verkleij;
Diaken van dienst: Marja Vilijn en organist/ pianist: Aartjan van Pelt
• Moment van stilte
• Psalm 23a: 1 t/m 3.
• Inleiding, votum en groet
• Gebed om ontferming
• lied 828 alle verzen
• Schriftlezingen Jona 2; 1-9.
• lied 916: 1, 2 en 3.
• Schriftlezing 2: Matheus 14, 22-33
• Preek.
• Orgelspel uitlopend op
• lied 836: alle verzen
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader,
• Mededelingen
• Slotlied 838: alle verzen
• Uitzending en zegen gevolgd door gezongen Amen.
• Orgelspel en collecte bij uitgang

Wij proberen in de nieuwsbrief de laatste tijd afbeeldingen bij de liturgie te plaatsen die betrekking hebben op de schriftlezingen (was het u al opgevallen?).
Heel leuk dat de voorganger van 2 augustus zelf al een soort blogje bij de liturgie heeft geschreven met bijpassende foto!

“Roeien met de riemen die je hebt.”

Alles staat deze dagen in kader van het loslaten van het gebruikelijke en het proberen er toch nog iets van te maken. Tour de France is afgelast, zo ook de “Sneekweek” en Nijmegen hoeft de straten niet aan te vegen. Er wordt dus niet hard gefietst, geracet, gelopen en geroeid. Of de “Mosselrace” die jaarlijks in Bruinisse wordt gehouden doorgaat, valt nog te bezien. Die race vindt altijd plaats op de Oosterschelde en daar kan het behoorlijk te keer gaan. De golven en de stroming zorgen altijd voor een aardig spektakel. Maar niets van dit alles. Wij zullen dus moeten roeien met de riemen die we wel hebben!

Liturgie Zondag 2 augustus

Voorganger: Dhr F. Flantua; Ouderling van dienst: Oda van Groen;
Diaken: Jan Brundel; organist/ pianist: Aartjan van Pelt
• Openingspsalm: Lied 89: 1 en 7
• Bemoediging en groet
• Lied 146c: 3 en 7
• Verootmoediginggebed
• Wetslezing
• Zingen: Lied 19: 3
• Gebed om Heilige Geest
• 1e Schriftlezing: Jesaja 63: 7 – 14
• Uit JdH 7 “Als g’in nood gezeten ….”
• 2e Schriftlezing: Markus 6: 30-52
• Lied 935
• Overdenking “Roeien met de riemen die je hebt”
• Muzikaal intermezzo
• “Lied om tegen de storm in te zingen” (wijze Gezang 295 oude liedboek)
Op de oceaan van leven
jaagt de stroom ons scheepje voort.
Golven slaan het ongehoord.
Haast dreigt het ons te begeven.
Heer van water, zee en wind,
keer de stormen, red uw kind.
Wij zijn van koers geweken.
Havens komen niet in zicht.
Aan de kimmen gloort het licht.
Elke vastheid lijkt te breken.
Heer van water, zee en wind,
keer de stormen, red uw kind.
Christus, beeld van God en baken
voor wie op de levenszee
varen tussen wel en wee,
wil ons met uw vrede raken.
Heer van water, zee en wind,
keer de stormen, red uw kind.

• Dankgebed en voorbede
• Mededelingen
• Slotlied: 423
• Zegen
• Collecte bij uitgang