Nieuwsbrief 23 oktober 2020

Corona

Zoals u misschien al gezien of gehoord heeft tijdens de afgelopen diensten hebben wij ons in de Open Poort ook aangepast aan de meest recente maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus. De medewerkers aan de dienst dragen een mondkapje tot zij op hun plek zitten. Wij waarderen het als u dat ook doet. Verder houden we ons zo strikt mogelijk
aan de 1,5 m regel, zingen we helaas nog steeds niet en is 30 het maximum aantal mensen dat de dienst mag bezoeken. Daarom is het van belang dat u zich aanmeldt voor de dienst. Zo hebben we gelijk een lijst van mensen die aanwezig zijn om eventueel contact onderzoek te vergemakkelijken.

Vanuit de diaconie

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd zamelen wij
winterjassen, regenkleding, nieuw ondergoed, sokken en
handschoenen in voor Villa Vrede. U kunt uw spullen op 4
november (tussen 17-19 uur) of op 8 november voor of na
de dienst naar De Open Poort brengen. Wij kunnen het ook
bij u ophalen, mailt of belt u dan naar het mailadres of
telefoonnummer van de diaconie.

Wereldmaaltijd 4 november

Meldt u zich zo snel mogelijk aan om voor €12,50 (kinderen €6,25) een heerlijke Griekse maaltijd op te halen. U kunt hiervoor bij de Open Poort terecht op 4 november tussen 17:30-19:00 uur.
De exacte tijden zullen wij doorgeven als de planning hiervoor rond is. Wij kunnen ook bij u thuisbezorgen. De opbrengst van deze maaltijd gaat naar de vluchtelingen op Lesbos in Griekenland. Wij zullen tevens een uitzending via ons YouTube kanaal verzorgen m.m.v. ds. Kees Burger en het combo V!ER. U leest hierover meer in de komende Meeleven. Aanmelden via email of telefoonnummer van de diaconie. Bij onvoldoende deelnemers gaat deze activiteit helaas niet door.

Ondersteuning voedselbank

De voedselbank heeft het erg moeilijk. Nu restaurants gesloten zijn krijgen ze minder producten binnen. Tevens zijn er meer mensen die hulp nodig hebben door de moeilijke economische toestand op het moment. Ook wij
hebben het afgelopen jaar minder bijgedragen dan gepland doordat de Maaltijd van de Heer waarbij wij inzamelen een aantal keer niet is doorgegaan. Daarom zullen wij de rest van het jaar iedere zondag een mand in de hal klaarzetten zodat u regelmatig wat mee kunt nemen. Let daarbij graag op de houdbaarheid van levensmiddelen. Mocht u wat willen bijdragen maar niet naar de kerk kunnen komen, neem dan contact op met de diaconie. Wij halen het graag bij u op!
Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06- 82680882, liefst voor vrijdagavond 21:00 uur, maar mocht u te laat zijn, dan is dat meestal geen probleem. Wel fijn als u alsnog even mailt of belt zodat we de registratielijst compleet hebben.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomoep en Youtube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig te vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl . Bovenaan de bladzijde vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Bloemen van de kerk

De bloemen van zondag 11 oktober hebben een plekje bij Dhr Mient van de Zaag gekregen. Het boeket van zondag 18 oktober is naar Dorothea Bierling gebracht.

Liturgie 25 oktober, zesde zondag van de herfst

Voorganger Dhr.ds Leon Rasser, Ouderling van dienst: Oda van Groen, Diaken van dienst: Connie van Leeuwen m.m.v. het combo V!ER
Thema: Het aanvaarden van je lot
• Lied: God is overal
• Moment van stilte
• Groet en bemoediging
• Gebed om ontferming
• Lied: Samen in de naam van Jezus
• Schriftlezingen: Genesis 1: 26 – 31 / Mattheüs 9: 18, 23 – 25 / Marcus 4: 35 – 41
• Lied: Sailing – Rod Stewart
• Preek
• Lied: God van licht/ Lighthouse
• Gebeden
• Ubi Caritas
• Eeuw’ge Vader sterk in macht, Liedboek der kerken 1973
• Zegen
• Lied: De Here zegent jou

Liturgie zondag 1 november, zevende zondag van de herfst

Voorganger: Dhr ds.Leo Webbink, Ouderling van dienst: Ellen Verkleij, Diaken van dienst: Marja Vilijn, organist/ pianist: Henk Hilgeman
• Aanvangslied: psalm 117
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Glorialied Psalm 100: 2, 4
• Gebed om de Geest
• Schriftlezing Spreuken 9: 1 – 6, 13 – 18
• Lied 846: 1, 5
• Schriftlezing Mattheüs 25: 1 – 13
• Lied 339f
• Woorden om te horen, te overdenken, te leven
• Lied 751: 1, 2, 4
• Mededelingen
• Gebeden
• Slotlied: lied 670: 1, 3, 5
• Wegzending en zegen