Nieuwsbrief 22 januari 2021

Nieuwe camera voor online-diensten

Vrijdag 15 januari is de nieuwe camera in onze kerk geplaatst.

Deze is eenvoudig te bedienen middels een bedieningspaneel. We hebben nu een keurig technisch centrum achter in de kerk. Er zijn altijd mensen nodig om de apparatuur te bedienen. Mocht u graag met de nieuwste technologie willen werken, neem dan contact op met het streamteam of beamerteam. Er wordt een instructie filmpje gemaakt over het gebruik van de apparatuur, dus dat moet goed komen!
Meer informatie over de nieuwe camera volgt in de volgende Meeleven.

Boodschappenpakketten bij de Plus

Denkt u nog aan de zegels voor de boodschappenpakketten bij de Plus?

U kunt nog tot 30 januari sparen. In de Plus staat een grote doos waar u de zegels in kunt leveren. Mocht u willen dat wij zegels of een spaarkaart op komen halen dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Vorig jaar hebben we zo’n honderd dozen bij elkaar gespaard, dat moet nu toch ook weer lukken?!

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO:
NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 10 januari hebben we namens de Open Poort een bloemengroet bij mw. Riet Kamphuis gebracht. De bloemen van de foto zijn afgelopen zondag 17 januari bij mw. Lies Catsburg bezorgd.

Liturgie zondag 24 januari

Voorganger: ds. Alex Baarslag ; Ouderling van dienst: Ellen Verkleij
Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Pianist: Roel Boetan
• Welkom
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gedicht: Graf te Blauwhuis van Gerard van het Reve voor buurvrouw H. te G.
Hij rende weg, maar ontkwam niet,
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.
Een strijdbaar opschrift roept van alles,
maar uit een bruin geëmailleerd portret
kijkt een bedrukt en stil gezicht.
Een kind nog. Dag lieve jongen.
Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,
Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?

• Gebed om ontferming en het licht van Gods Geest
• Lezing: Jesaja 30: 8-15a
• Lezen: Psalm 33: 2 met pianospel
• Lezing: Mattheus 4: 12-22
• Pianospel n.a.v. Lied 531 (Jezus die langs het water liep)
• Uitleg en verkondiging

• Pianospel
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader.
• Mededelingen ouderling en diaken
• Pianospel n.a.v. Lied 840 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom))
• Heenzending en zegen
Mensen die leven uit de verwachting, zien verder.
Mensen die leven uit de liefde, zien dieper.
Mensen die leven uit het geloof, zien alles in een ander licht.
Zó zegent ons God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Liturgie zondag 31 januari

Voorganger: Mw. ds. H Gierkink-van Geerestein; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar
Pianist: Roel Boetan.
• Intochtspsalm Psalm 111: 1 en 2
Van ganser harte loof ik hem,
in ’t midden van Jeruzalem,
den Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
hij doet wie lust heeft aan zijn leer,
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid,
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is,
de Heer, en zijn gedachtenis,
eeuwig waar hij zijn daden stelde.

• Bemoediging en groet
• Gebed bij de Schriften
• Lezing Oude Testament: Job 1:6-22
• Lied 942: 1 en 3
Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

• Lezing Nieuwe Testament: Lucas 13:1-5
• Lied 313:1
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

• Overdenking
• Pianospel
• Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
• Mededelingen
• Lied 416: 2 en 4 om thuis mee te zingen
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

• Heenzending en zegen