Nieuwsbrief 21 november 2020

Bij de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, ds. Kees Burger

De laatste zondag van Kerkelijk Jaar heet ‘Eeuwigheidszondag’, of ‘Koninkrijkszondag’. De kerk kijkt dan altijd vooruit, tot als het ware achter de horizon. Dan gaat het dus over het hiernamaals, hoewel die term in de Bijbel niet voorkomt. Je moet het er ook niet te vaak over hebben, over de Laatste Dingen. Het gaat in de Bijbel vooral om het hiernúmaals. Maar aan de andere kant: we kunnen niet leven zonder verwachting, zonder de hoop dat God niet zal laten varen het werk van zijn handen. Op deze zondag wordt dit vanouds benadrukt. Het is mooi dat wij in dát verwachtingsvolle licht de namen noemen van hen die ons ontvallen zijn. Aan hen denken wij op deze dag, aan hen die ons dit jaar ontvielen in de gemeente, maar ook aan allen aan wie wij denken, ieder voor zich. Ook willen we stilstaan bij alle nameloze doden, zij die omkwamen door geweld, zij wier namen misschien wel niemand meer weet. Dit is dus altijd een beladen zondag, met emoties. Maar nogmaals: dit alles wél in het licht van Gods grote toekomst.
Het zal gaan over een niet zo’n bekend verhaal, over de dood van Sara. Het staat in Genesis 23. Op het eerste gehoor lijkt dit verhaal een soort feitelijke vertelling. Maar toch staan er ontroerende dingen in, en vooral: het bevat een onverwacht diepere laag. Méér dan feitelijk dus!
Aan deze dienst werken onder andere Esther Brederoo, Aart-Jan van Pelt en de cantorij mee.
Helaas kan slechts een beperkt aantal mensen de dienst ‘live’ mee bijwonen. Dat is heel jammer. Ik hoop echter dat u zich ook online verbonden voelt. Een suggestie: wanneer er in de kerk een kaars aangestoken wordt voor allen aan wie wij denken, ieder voor zich, zou het mooi zijn wanneer zij die online meekijken op dat moment óók een kaars
aansteken. Dan lijkt het me handig om dat kaarsje al bij de hand te hebben, maar dat zult u begrijpen.
Ondanks alle beperkingen hopen wij op een goede dienst, waarin emoties ingebed zijn in de troost van het Evangelie.

Aanmelden dienst 22 november

Voor deze dienst zijn nog maar enkele plekjes beschikbaar. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Graag aanmelden via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of tel nr 06-82680882

Lief en Leed

Coby Gerritsen verblijft op dit moment nog in Weddesteyn in Woerden maar mag as. dinsdag naar huis. Zij zoekt nog iemand om 1 x per week de boodschappen voor haar te doen. Misschien dat een aantal mensen dit afwisselend zouden kunnen doen. Mocht u haar kunnen helpen, stuur dan een mail naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl.

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen
Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Ds Leo Webbink wil iedereen hartelijk bedanken voor de bloemengroet die hij 1 november kreeg. De bloemen van 8 november zijn naar Harry en Marilyn de Boer gebracht. Zij hebben een zware tijd achter de rug maar
gelukkig zijn ze nu aan de beterende hand. Afgelopen zondag, 15 november zijn de bloemen met Stijn van der Woude mee naar huis gegaan. Dit ter gelegenheid van zijn afstuderen als theoloog en zijn huwelijk met Jesse.

Kerkomroep en YouTube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig te vinden door naar de website van de Open Poort te gaan. Bovenaan vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Liturgie zondag 22 november 2020 – Eeuwigheidszondag

Voorganger: Ds. Kees Burger Ouderling van dienst: Marcel den Hartog
Diaken van dienst: Marja Vilijn Pianist: Aartjan van Pelt
• Muziek
VOORBEREIDING
• Welkom
• Inleidend woord
• Psalm van de intocht: psalm 90 vers 1 en 2
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed
• Lied: ‘Bid met mij’
1. Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil, als je geen toekomst ziet en vertrouw op God want Hij
vergeet ons niet.
2. Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet en vertrouw op God want Hij vergeet
ons niet.
3. Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons
nu op de weg die wij gaan door de lange nacht.

RONDOM DE BIJBEL
• Lezing: gedeelten uit Genesis 23
• Een lied over Sara (mel. psalm 8)
Toen onze moeder Sara was gestorven
heeft Abraham voor haar een graf verworven.
Dat was voor hem van het beloofde land
heilige grond, een heilig onderpand.
De vaders van het volk zijn daar begraven
en ook de moeders die het leven gaven
aan het geslacht, dat hoort naar Gods bevel,
de goede God, de God van Israël.
Wij bergen onze doden in de aarde
waarover God zijn heilsplan openbaarde.
De grond waarin zij rusten ongestoord,
het is Gods Woord, het is Zijn heilig Woord.

• Lezing uit Lucas 20: 27-38
• Muziek
• Overweging
• Lied 91a vers 1 en 3
• Aandacht voor de inzameling van de gaven

HET GEDENKEN VAN HEN DIE ZIJN GESTORVEN


• Inleidende woorden
• Lied: ‘Tijd van troosten’ (mel.psalm 77)
Tijd van troosten, tijd van tranen
tijd van mooi zijn, tijd van schamen
tijd van jagen, nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van liefde, nacht van waken
uur der waarheid, dag der dagen
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.
Heer, wij zijn met alle zorgen
in uw goede hand geborgen.
Alle tijden van een mens,
Gij omvat ze, kent hun grens.
Eeuw’ge God, laat zo ons leven
door vertrouwen zijn omgeven.
Reis met ons van tijd naar tijd,
schenk ons uw genegenheid.

Voorganger noemt de namen – de levensverhalen van onze gestorvenen worden toegevoegd in het gedenkboek – kaarsen worden ontstoken
• Moment van stil gedenken – Johannes 11: 25-26a
• Lied: 416 vers 3 en 4
• Een kaars voor hen die wij ieder voor zich gedenken
• Zingen ‘Zij die van ons henengingen’ (mel. lied 913)
Zij die van ons henengingen
zeer bemind en zo vertrouwd,
wil hen met uw zorg omringen
liefdegloed die nooit verflauwt.
Raak hen aan met uwe handen.
Schouw erbarmend hun gelaat,
dat hun ziel bij U mag landen.
Wees, Gij, God hun toeverlaat.

• Een kaars voor de doden ongeteld – Jesaja 43 vers 4-7
• Lied: ‘Als alles duister is’ (lied 598)
GEBEDEN EN AFSLUITING
• Gebeden
• Slotlied psalm 90a: 1, 2, 5 en 6
• Wegzending en zegen

Liturgie zondag 29 november 2020

Eerste Advent -Maak de weg klaar voor de Heer.
Thema: Laat hoogmoed niet over ons heersen.
Voorganger: Mw. ds Marieke Sillevis Smit, Ouderling van dienst: Oda van Groen Diaken van dienst: Jan Brundel, Pianist/ organist: Aartjan van Pelt.
De ouderling van dienst ontsteekt de eerste Adventskaars na het welkom
• Moment van Stilte
• Intochtslied 440
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Lied 439, 1,2,3
• Gebed voor de opening van de bijbel
• Ezechiel 28: 1 – 5
• Lied 441 1,5, 10
• Filippenzen2: 1 – 11
• Lied 447
• Mattheus 21: 23 – 32
• Lied 324
• Overweging
• Orgelspel uitlopend op Lied 452
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen
• Slotlied 415
• Zegen.
Gezongen Amen