Nieuwsbrief 21 augustus 2020

Openluchtdienst 6 september

Door de veranderende omstandigheden mbt corona en ons streven om alles zo veilig mogelijk te willen regelen, moeten wij aanpassingen maken in de openluchtdienst van 6 september. Wij zullen vooraf geen koffie drinken, zodat we alle aandacht kunnen schenken aan het veilig, op anderhalve
meter afstand plaatsen van alle gasten. De dienst zal om 10:15 uur beginnen.
Na de dienst hopen we op deze startzondag wel met koffie, thee en limonade invulling te kunnen geven aan napraten en ontmoeting. Wij zullen zelf voor iets bij de koffie zorgen dus u hoeft zelf niets mee te nemen.
Deze dienst zal niet online te volgen zijn: het streamteam geniet dan van een (dik verdiende!) vakantie. Er is een orde van dienst en voor de allerkleinsten is er crèche.
Bij onverhoopt slecht weer zal de dienst in de kerkzaal plaatsvinden. Dan vervalt het koffie drinken.
Graag herinneren wij u er nog aan dat er twee collectes zullen zijn. De eerste collecte is voor het gezamenlijk project van de drie Harmelense kerken: de voedselbank. De tweede collecte is voor bestrijding van de onkosten. U zult begrijpen dat de voorbereiding voor deze dienst dit jaar veel extra tijd en energie kost en we vragen u dan ook de aanwijzingen van onze gastheren en gastvrouwen goed op te volgen. Heel belangrijk is natuurlijk ook uw eigen verantwoordelijkheid om onze verbondenheid op de voorgeschreven afstand te ervaren. U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de dienst en doet u dat graag zo snel mogelijk zodat wij de verdere planning kunnen maken. (diaconie@deopenpoortharmelen.nl)
We zien er naar uit, niet in de laatste plaats omdat we samen mogen zingen!

Vanuit de diaconie

Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882, liefst voor vrijdagavond 21:00 uur, maar mocht u te laat zijn, dan is dat meestal geen probleem. Wel fijn als u alsnog even mailt of belt zodat we de registratielijst compleet hebben.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Krk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen
Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuning

Onze pastorale begeleider Ds. Kees Burger is van 28 augustus tot en met 6 september met vakantie. Voor pastorale ondersteuning kunt u zich wenden tot Jeanette Sneller. Wij wensen Kees een fijne vakantie!

Kerkomroep en Youtube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig te vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl. Bovenaan vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Liturgie 23 augustus

Voorganger Dhr Bram Maarleveld, Ouderling van dienst: Marcel den Hartog
Diaken van dienst: Connie van Leeuwen en organist/ pianist: Aartjan van Pelt
•Intochtslied: Psalm 104:1 en 8
•Votum en Groet
•Openingstekst: 1 Petrus 1:24-25
•Zingen: Hemelhoog 278
Het Woord van God brengt goede vruchten voort,in ieder mens die luistert naar uw woord;
Rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: het keert niet onvervuld terug.
Beproef mijn hart dat voor u openligt; niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, moet zwijgen als U tot mij spreekt.
De stem van liefde die in stilte spreekt;een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; diep in mijn hart uw woorden schrijft.
O levend brood dat al mijn honger stilt, waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, is Christus die ik toebehoor.

•Gebed bij opening van de Schrift
•OT Lezing: 1 Koningen 19:1-8
•Zingen: Lied 840
•NT Lezing: Mattheus 13:1-9 en 18-23
•Zingen: Lied 765: 1, 3 en 4
•Verkondiging
•Zingen: Hemelhoog 684
Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden dan maakt U ons één.
Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet kent.
Refrein:
Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden; raak ons allen aan.
Als wij Jezus’ naam belijden als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed.
Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht.
Laat uw glorie zien aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol hun namen roept.
Refrein:
Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden; raak ons allen aan.
Als wij Jezus’ naam belijden als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed.
Laat uw glorie zien. .. …Wij aanbidden U…

•Dank- en voorbede, Stilgebed en Onze Vader
•Mededelingen
•Zingen: Psalm 149: 1
•Zegen

Liturgie Zondag 30 augustus

Voorganger: Mw. Ds. Marieke Sillevis Smitt Ouderling van dienst: Gerrit Ehlings; Diaken: Jan Brundel; Organist/ pianist: Aartjan van Pelt
Deze dienst gaat het over Gods wil: Gods wil in ons dagelijks leven leren zoeken en herkennen voor onze dagelijkse acties en beslissingen in ons leven.
• Moment van Stilte
• Intochtslied 985
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Lied 864 1,2,5
• Gebed voor de opening van de bijbel
• Jeremia 7: 23-28
• Lied 809
• Romeinen 12: 1 – 8
• Lied 970, 1,3,4,5
• Mattheus 16: 21 – 25
• Lied 195
• Overweging
• Orgelspel uitlopend op Lied 760
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen
• Slotlied 425
• Zegen.
• Gezongen Amen.