Nieuwsbrief 19 maart 2021

De deur op een kier!

Beste gemeenteleden,
Het moderamen van de generale synode schreef onlangs op de site van de PKN dat men er veel belang aan hecht gemeenten perspectief te bieden en daarom is het moderamen van de generale synode van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet.
De kerkenraad heeft over dit bericht van gedachten gewisseld met de vraag wat dit betekent voor de gemeente van De Open Poort. Alle mitsen en maren zijn aan bod gekomen zoals dat er veel oudere gemeenteleden zijn die een verhoogd risico lopen. Maar ook de wisselende cijfers met betrekking tot het aantal besmettingen maken de weg terug naar ‘normaal’ nog ongewis.
Op de PKN-site staat dat “het heel goed is ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent”. Daarnaast worden “kwetsbaren en risicogroepen geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen”.
Na ampele overwegingen heeft de kerkenraad het volgende besloten: Vanaf Goede Vrijdag 2 april wordt de kerk weer opengesteld voor het bezoek van de eredienst. Maximaal dertig kerkleden zijn dan welkom. Bezoekers voor Goede Vrijdag melden zich voor woensdagavond 31 maart, 21.00 uur aan. Voor de zondagse vieringen geldt dat u zich aanmeldt voor vrijdagavond 21.00 uur. Dit kan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882. Uiteraard gelden de regels voor het reinigen van de handen en het dragen van een mondkapje totdat u plaatsneemt op de plek die u aangewezen krijgt. Daarnaast blijft de anderhalve meter maatregel van kracht. Samenzang blijft nog steeds niet mogelijk. We willen wel de cantorij en V!ER de gelegenheid geven de vieringen te begeleiden, mits er wordt voldaan aan het maximum van twee zangers.
Behoort u tot een risicogroep maar heeft u inmiddels uw vaccinaties ontvangen dan kan het zijn dat u een andere afweging maakt dan het hierboven genoemde advies van de PKN.
De kerkenraad wil met dit besluit de deur weer op een kier zetten. Het is wellicht minder dan u gehoopt had maar meer dan we de afgelopen maanden hebben gekregen. Als de coronamaatregelen door de overheid worden versoepeld of aangescherpt dan zal de kerkenraad naar bevinden handelen. U wordt daar dan snel over geïnformeerd. Tot die tijd geldt dit nieuwe beleid dat op 2 april ingaat.
Namens de kerkenraad,
Gerrit Elings

Filmpje waarin dominee Geurt Roffel zich voorstelt

Op zaterdagmorgen 13 maart is er door John Welling een filmpje opgenomen van dominee Geurt Roffel en zijn partner Kars Oomkes. Dit filmpje is afgelopen zondag 14 maart, direct na de viering vertoond op ons YouTube kanaal. Ook op zondag 21 maart zal het filmpje direct na de viering te zien zijn. Wie niet zolang wil wachten, kan via onze site (www.deopenpoortharmelen.nl , rechtsboven zit het knopje “kijk mee”) het filmpje alvast bekijken door naar de viering van de 14de te gaan en dan door te spoelen tot iets voor het einde van de opname (bij 1:08:45).
In het filmpje stellen Afke Boes en Marjan Hoogendoorn Geurt vragen over zijn geloof, het werken in twee gemeentes, zijn hobby’s, vakanties en nog andere zaken. Wilt u een beeld krijgen van onze mogelijke toekomstige predikant dan is dit filmpje zeker een aanrader.

Paasproject kindernevendienst

De kinderen kunnen al heel lang niet naar de kindernevendienst komen. Ze gaan daarom nu thuis met hun ouders aan de slag met de verhalen van Bijbel basics, Bij het paasproject hebben ze voor thuis een kruis met zeven vakjes gekregen. Daarbij hoort een boekje met per zondag verhalen en verwerkingen, bijvoorbeeld het omtrekken van je eigen voeten (zoals Edith op de foto doet). Zondag 28 maart is het Palmpasen en dan kunnen ze
thuis hun eigen Palmpasenstok versieren. Ds. Martha Verstoep zal in deze dienst meer vertellen over de symbolen van Palmpasen.

Vanuit de diaconie

Voedselbank

Wat een ongelooflijk mooie opbrengst was er afgelopen zaterdag 13 maart weer voor de voedselbank. Terwijl binnen Geurt Roffel geïnterviewd werd, nam Connie buiten uw bijdragen in ontvangst. Geweldig hoe u meeleeft met mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen! Hartelijk dank voor uw hulp! De eerstvolgende inzameling is zaterdag 10 april!

Actie “Nieuwe kleding voor Pasen”

In samenwerking met de Gereformeerde kerk in Woerden is er dit jaar voor het eerst een kleding actie georganiseerd waarbij gezinnen voor hun kinderen tussen de 10 tot en met16 jaar een kledingpakket kunnen bestellen. Je komt hiervoor in aanmerking als je van maximaal 110% van het minimuminkomen moet rondkomen. Wij zullen mensen hiervoor benaderen en een aanvraagformulier brengen. Mocht u denken hier ook voor in aanmerking te komen, of kent u iemand die best een steuntje kan gebruiken, neem dan contact op via diaconie@deopenpoortharmelen.nl

Paasattentie voor de Vijverhof – Marja Vilijn

Vandaag ben ik voor het eerst betrokken geweest bij het maken van een paasattentie voor de bewoners van de Vijverhof. Wat was het weer een dankbare besteding van de vrijdagochtend. Iedere keer ontdek ik weer nieuwe activiteiten waar de diaconieën van de drie kerken bij betrokken zijn. Deze keer heb ik samen met Nelleke van Eijk van de Hervormde kerk 64 zakjes gevuld met chocolaatjes en 16 schaaltjes samengesteld met allerlei paaslekkers. Samen met een tekening van schoolkinderen wordt deze attentie naar de bewoners gebracht. Nelleke vertelde enthousiast hoe blij de mensen worden van deze traktatie Helaas mogen we het nu niet zelf langsbrengen vanwege corona, maar ik weet zeker dat er weer van genoten gaat worden! Denkt u aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder
vermelding van de bestemming.

PaasChallenge 2021, De weg door Jeruzalem

Komend weekend kunt u meedoen aan de PaasChallenge. In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat u deze wandeling op zondagmiddag 21 maart kunt lopen maar op veler verzoek hebben we de mogelijkheid tot het afleggen van deze route uitgebreid naar het hele weekend. U kunt dus zowel op zaterdag 20 als op zondag 21 maart op eigen gelegenheid de
route van zo’n 3,2 km verkennen. Als u mee wilt doen kunt u zich nog opgeven bij Marcel den Hartog via scriba@deopenpoortharmelen.nl , u krijgt dan de benodigde informatie. Alles wat u nodig heeft is een smartphone om de QR codes die onderweg opgehangen zijn te scannen. Hiermee krijgt u een opdracht of een filmpje/ tekst te zien of horen. Deze wandeling zal u aan het denken zetten over het Paasverhaal en is coronaproof georganiseerd: iedereen kan op eigen gelegenheid wandelen. De weersvoorspellingen zijn goed, dus we rekenen op een mooie wandeling met een bijzondere verdieping!

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 7 maart zijn de bloemen Bij Gerrit en Elly van Dam in het
ziekenhuis gebracht. Zondag 14 maart is Julia Verhoeven verrast met een bloemengroet van onze gemeente.


Liturgie zondag 21 maart 5e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Mw proponent Eva Bruggemans; Ouderling van dienst: M.den Hartog; Diaken van Dienst: Jan Brundel; Organist: Henk Hilgeman
• Orgel/pianospel
• Welkom door ouderling van dienst
• Intochtslied: psalm 118 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’: 1,5 en 6
• Bemoediging
• Kyriëgebed
• Gebed om de Heilige Geest
• Eerste lezing: Jesaja 61: 1-3
• Lied 530 ‘De Geest des Heren is op Hem’:1,2 en 4
• Tweede lezing: Johannes 11: 32-44
• Preek
• Meditatief orgel/pianospel
• Lied: Sela, ‘Toekomst vol van hoop’:
https://www.youtube.com/watch?v=MLXyDTHoIzU&ab_channel=Sela
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen
• Slotlied: 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’: 1,2 en 3
• Zegen

Liturgie zondag 28 maart 6e zondag 40-dagentijd. Palmarum, Palm- en Passiezondag
Voorganger: Mw. ds. Martha Verstoep; Ouderling van dienst: Oda van Groen; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Organist: Karel Sleurink
Thema: “Feest, of toch niet?”
Dienst der voorbereiding
• Orgel- of pianospel
• Welkom door ouderling van dienst
• Intochtslied – Psalm 118: 1 en 7
• Moment van inkeer
• Bemoediging
Voor de kinderen
• De palmpaasstok
• Lied 555
Vocaal theologen ensemble
• Gebed om ontferming
“Een lied voor de Palmzondag”
Tekst: Alfred C. Bronswijk; melodie: Lied 556
Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door.
Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden.
U wilt aanwezig zijn in onze steden
En trekt in ieders hart uw eeuwig spoor.

Lied 367d
U kiest voor eenvoud tegen overdaad.
Een ezel is het teken van uw vrede.
Geen macht, maar liefde gaat er met U mede.
Een ander lied klinkt nu in onze straat.

Lied 367d
Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn.
Om open oor te krijgen voor wat heden
onder de mensenkinderen wordt geleden
aan onrecht en aan onverdiende pijn.

Lied 367d
• Gebed om de opening van het Woord
• Schriftlezing NT Evangeliën – Matteüs 21: 1-11
• Lied 553
Vocaal Theologen Ensemble
• Verkondiging
• Meditatief orgelspel
• Lied 556: 1, 2, 3, 4 en 5
Dienst van gaven en gebeden
• Dankzegging en Voorbeden, Stilgebed en Onze Vader
• Mededelingen
• De Stille Week in
• We lezen: Matteüs 26: 1-16
• Lied 558: 1, 2 en 3
Aan het einde
• Wegzending
• Zegen
• Lied 256