Nieuwsbrief 19 februari 2021

Vanuit de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Dit bericht had eigenlijk in de laatste Meeleven moeten worden opgenomen. Door een misverstand is dat niet gebeurd. Hieronder het, inmiddels vanwege de ontwikkelingen aangepaste, bericht.

Beroepingswerk

Op 12 januari is er een bijzondere kerkenraadsvergadering geweest met de kerkenraad van de Ontmoetingskerk te Kamerik. Het doel was om nader met elkaar kennis te maken. Vanwege de lockdown vond de vergadering online plaats. Voor een kennismaking heeft dat iets ongemakkelijks maar we zijn blij dat de vergadering heeft plaatsgevonden. Na een korte voorstelronde, waarbij enkele kerkenraadsleden van beide kerken vertelden over de reden van hun lidmaatschap bij hun kerk, ging het al snel over het beroepingswerk en de te volgen procedure waarbij de gemeente betrokken wordt. En uiteraard werd de vraag gesteld hoe in coronatijd de stemprocedure van de gemeentevergadering ingericht kan worden. Want de kans is groot dat we in de komende maanden nog met allerlei van overheidshanden opgelegde restricties te maken hebben. Er was tijd ingeruimd om elkaar te vertellen over belangrijke onderwerpen die spelen. Vanuit de Ontmoetingskerk werd er een presentatie gegeven over hoe de kerk zichtbaar is in de omgeving, vanuit De Open Poort vertelde onze scriba over de totstandkoming van Jong Belegen. Op 9 februari was er weer een kerkenraadsvergadering en in de middag werd ik gebeld door Kees van den Berg, voorzitter van onze beroepingscommissie. Hij vertelde mij dat de beide beroepingscommissies met een gezamenlijk voorstel voor een kandidaat komen. ’s Avonds is dit heuglijke bericht uiteraard besproken in de kerkenraad en er is kort daarop contact geweest met de voorzitter van de kerkenraad van de Ontmoetingskerk. Het volgende is afgesproken:

  1. Op 24 februari wordt er een gezamenlijke (online) kerkenraadsvergadering georganiseerd waarin beide kerkenraden kennis zullen maken met de kandidaat.
  2. Na de kennismaking gaan beide kerkenraden uiteen en nemen een besluit over de beroepbaarheid van de kandidaat.
  3. Als beide kerkenraden de kandidaat beroepbaar achten dan kan de volgende stap worden gezet met het organiseren van een gemeentebijeenkomst waarin de gemeenteleden uitgenodigd worden om hun stem uit te brengen. Hoe deze bijeenkomst er uit zal zien moet nog worden besproken. Vanwege de coronacrisis is de kans dat dit fysiek kan gebeuren nihil. U wordt hierover op korte termijn geïnformeerd.
  4. Als de gemeenteleden zich voor de kandidaat uitspreken kan het beroep worden uitgebracht.

Ook al hebben we nog geen enkel besluit genomen over de mogelijk te beroepen kandidaat, toch wil ik even stilstaan bij het werk van de beroepingscommissie. De commissie is een brede vertegenwoordiging van onze gemeente waarin jong en oud vertegenwoordigd zijn. Ik heb het proces van wat dichter bij kunnen volgen vanwege mijn contact met de voorzitter van de beroepingscommissie en kan niet anders dan mijn grote waardering uitspreken voor het werk dat zij, samen met Kamerik, hebben verricht en de zorgvuldigheid waarmee zij hun taak hebben opgepakt.
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het voorstel van de commissie een kandidaat betreft die goed bij onze gemeente past.

Coronacrisis

Zoals u wekelijks ervaart hebben we nog steeds te maken met grote beperkingen voor onze eredienst. We volgen de berichtgeving van de overheid en de PKN op de voet en via de Nieuwsbrief zullen we u blijven informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zoals u elders in Meeleven kunt lezen is er hard gewerkt aan de inzet van vaste camera’s. De PKN heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van camera’s die we uiteraard volgen. Zo wordt er alles aan gedaan om geen mensen herkenbaar in beeld te brengen. Op de site van de PKN kunt u hierover meer lezen. In de komende Meeleven meer hierover.

Een dringend beroep op u

Op 26 januari is er een moderamenvergadering geweest waarin allerlei lopende zaken besproken zijn. Eén punt wil ik er uitlichten, namelijk de bemensing van de taken in onze gemeente. Nadat bekend werd dat de pastorie verkocht was meenden sommigen dat het zwaard van Damocles, dat boven ons hoofd hing, verdwenen was. Men had gelijk wat betreft de verkoop maar niet wat betreft de zorg om de continuïteit van onze geloofsgemeenschap. Onze scriba, Marcel den Hartog, benoemt dit punt ook nadrukkelijk in zijn schrijven in de laatste Meeleven. De grote vraag van dit moment is niet onze financiële positie maar het benodigde aantal kerkenraadsleden dat nodig is om een zelfstandige gemeente te kunnen blijven. Ik wil een dringend beroep op u doen om met mogelijke namen te komen voor de kerkenraad of om uzelf hiervoor aan te melden. Mijn gegevens staan op de achterkant van Meeleven, maar u mag ook een ander kerkenraadslid benaderen. Met uw inbreng zal vertrouwelijk worden omgegaan. Over de invulling van de taken kunnen we het later hebben, het begint met de bereidheid om uw steentje bij te dragen aan onze geloofsgemeenschap. Ieder mens heeft kwaliteiten, ik zie dat heel nadrukkelijk in onze diaconie waar degenen die goed zijn in organiseren samen optrekken met degenen die goed zijn in uitvoeren. Met die persoonlijke kwaliteiten voor ogen – doen waar u goed in bent en niet hoeven doen wat u niet ligt – moet het toch mogelijk zijn om in het najaar weer een voltallige kerkenraad te hebben? Ik kijk uit naar uw reactie.

Hij of hij?

ds. Kees Burger
Wat voelen wij dingen vaak toch anders aan! In de nog te verschijnen Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) wordt God weer aangeduid met ‘Hij’ in
plaats van ‘hij’, dit in tegenstelling tot de nu in gebruik zijnde vertaling.
Maar voor een groep vrouwelijke theologen is ‘Hij’ met een zogenoemde eerbiedskapitaal een ‘klap in het gezicht.’ “Als je van de godsnaam -die een
mysterie is- een ‘Hij’ maakt, dan maak je van God een man”, volgens Manuela Kalsky, theologe aan de V.U.
Nu is het inderdaad zo dat de traditie vaak heel eenzijdig met mannelijke beelden over God heeft gesproken. En wij? Wij mensen werden ‘zonen Gods’ genoemd, in plaats van ‘kinderen Gods’. En die zonen werden ook wel broeders genoemd, die geroepen werden tot de daad! Vreselijk, archaïsch taalgebruik, en helemaal onjuist! Zo is het Hebreeuwse woord voor geest: ‘Ruach’. En Ruach is een vrouwelijk woord. In de heel vroege kerkgeschiedenis was de Heilige Geest als derde persoon van de Drie-Eenheid dan ook een vrouwelijk begrip. Maar dat is snel door de vroege kerkvaders vermannelijkt. Heel kwalijk natuurlijk. Ik heb altijd geprobeerd dat mannelijke taalgebruik zoveel mogelijk te vermijden. En ik vind het prachtig als ik hoor uitspeken: ‘De Heilige Geest, zij geve u vrede’. Toch maak ik de verontwaardiging van de vrouwelijke theologen nu niet mee. Ik voel het juist anders aan.
Toen in de NBV God (en Jezus) met ‘hij’ werd aangeduid, had ik moeite met die egalisering, die gelijkstelling. Ik vind ‘hij’ met een kleine letter meer een (gewone) man, dan Hij. Mannen duiden we aan met ‘hij’. Geen man duiden we aan met ‘Hij’. En ik voel op geen enkele wijze aan dat ‘Hij’ dan zoiets als een ‘superman’ zou zijn. Hij, met een hoofdletter komt voor mij eerder in de buurt van ‘de Heilige’, of ‘de Eeuwige’. Ouderwets of niet: ik houd van die ‘eerbiedskapitaal’. Tijdens het schrijven van een preek kán ik God en Jezus gewoonweg niet met een kleine ‘hij’ schrijven. Dat voelt voor mij niet goed. Het blijft in mijn pen steken. God is tenslotte mijn vriendje niet, en dat vind ik een weldadige gedachte.

Bloemen van de kerk

Zondag 7 februari zijn de bloemen naar Dorothea Bierling gegaan. Zij herstelt gelukkig goed na een zware ingreep. Zondag 14 februari heeft dhr. Teun van der Kooij een bloemengroet mogen ontvangen.

Overdenking

Gerrit Elings
Alternatieve feiten, nepnieuws, pseudonieuws, het zijn zo
maar wat woorden die de afgelopen jaren een bijzondere lading hebben gekregen. Wist u overigens dat in de Nederlandse vertaling van George Orwells beroemde roman “1984” het woord onfeit gebruikt wordt, dat eenzelfde strekking heeft. Waar het om gaat is dat ons geleerd wordt wantrouwend te staan tegenover berichten die ons bereiken. Wat is er nog van waar?
We zien, om een voorbeeld te noemen, mensen die nog steeds twijfelen aan het bestaan van het coronavirus en het afdoen met ‘een griepje’ en er allerlei complotten van de machtigen der aarde achter vermoeden.
Ik moest hieraan denken toen ik deze week een boekje te leen kreeg van een van onze gemeenteleden met als titel Bidden met de Benen. Het staat vol met chassidische verhalen. Het chassidisme is een behoudende stroming in het jodendom die zijn oorsprong vindt in Oost-Europa. In Nederland is het chassidisme onder andere bekend geworden door de kunstenaar Hendrik Werkman die in de Tweede Wereldoorlog zogenaamde druksels maakte naar aanleiding van chassidische verhalen waarmee hij in bedekte termen kritiek leverde op het nazibewind. Het zou hem tenslotte zijn leven kosten. Op 10 april 1945 werd hij geëxecuteerd. In het boekje trof ik het onderstaande verhaal aan dat mij op bovenstaande gedachten bracht.
Rabbi Elimelech van Lizensk zei: ‘Ik weet zeker dat ik na mijn dood in het paradijs zal worden toegelaten. Als ik voor het Hemelse Gerecht sta, dan zal men mij vragen: “Heb je je hele leven voldoende gestudeerd? Was je gedrag redelijk? Heb je de geboden vervuld? Ben je trouw geweest en heb je barmhartigheid bewezen?” Op al deze vragen zal ik dan zonder aarzeling “nee” antwoorden. De Hemelse Rechter zal dan zeggen: “Elimelech heeft
de waarheid gesproken. Laat hem daarom maar binnen!”’
In deze vertelling wordt waarheid belangrijker gevonden dan trouw en barmhartigheid. Daar valt wel wat op af te dingen, vind ik, maar het biedt in ieder geval stof tot
overdenken.

Vanuit de diaconie

De inhoud van de verzamelbus bij de Plus is weer geleegd. Er zijn meer dan 5000 zegeltjes in gespaard, waardoor er 70 boodschappenpakketten
meegenomen konden worden. Wat een geweldig resultaat weer! Het is mooi dat we dit met de drie kerken van Harmelen gezamenlijk mogen doen om onze dorpsgenoten die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken. Op deze manier kunnen we hen laten zien dat we met hen meeleven en de zware financiële situatie wat verlichten met een doos vol boodschappen. Iedereen die mee gespaard heeft wordt hartelijk bedankt!

Voedselbank

Wij zijn erg blij dat afgelopen zaterdag zoveel mensen op hun vrije ochtend naar De Open Poort gekomen zijn om een bijdrage voor de voedselbank te brengen. Het wordt enorm gewaardeerd en het komt zo goed terecht.
Iedereen enorm bedankt voor uw hulp. We zullen voorlopig iedere 2e zaterdag van de maand tussen 10 en 11 uur aanwezig zijn bij De Open Poort. De eerstvolgende keer zal dan 13 maart zijn.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Liturgie zondag 21 februari, 1e zondag 40-dagentijd

Voorganger: ds. P. Rebel ; Ouderling van dienst: Oda van Groen; Diaken van dienst: Connie van Leeuwen; Pianist: Aartjan van Pelt
• Aanvangslied NLB 208
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• NLB 533: 1, 4
• Gebed om de Geest
• Lezing Exodus 24: 3-8
• Psalm 32: 3
• Lezing Marcus 1: 40-45
• NLB 27a: 1, 2, 4
• Preek
• NLB 754: 1, 3
• Mededelingen
• Gebeden
• NLB 868: 1, 2, 5
• Zegen

Liturgie zondag 28 februari, 2e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Ds. W. Flantua; Ouderling van dienst: Ellen Verkleij;Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Pianist: Henk Hilgeman
• Mededelingen
• Intochtslied Psalm 2: 2, 6 & 10
https://www.youtube.com/watch?v=-yNLuGrD-6o
• Bemoediging en Groet
• Lied 195
https://www.youtube.com/watch?v=YDhePm2xD8Q
• Verootmoedigingsgebed
• Wetslezing
• Lied 868: 1 & 2
https://www.youtube.com/watch?v=jFxBej1VBuM
• Gebed bij openen van de schrift
• Schriftlezing: Marcus 9: 2 – 10
• Lied 543: 1
https://www.youtube.com/watch?v=HDqNV0Kl8YQ
• Overdenking
• Muzikaal intermezzo
• Zingen: Lied 538: 1 & 4
https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38
• Mededelingen
• Dankgebed & Voorbede
• Slotlied: Lied 871
Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
Het lied in alle talen zal,
zijn liefde loven overal
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die Zijn naam omringt.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der eng’len in.

• Zegen