Nieuwsbrief 19 april 2020

Troost: een meditatie door ds Kees Burger

Vaak had ik een wat ongemakkelijk gevoel bij het woord troost. Zeker, de Heidelberger Catechismus begint ermee: ‘Wat is uw enige troost in leven en in sterven?’. Dus zo veel is zeker: de 16e eeuwer was op zoek naar troost. Maar de 21ste eeuwer is mondig en heeft zijn leven zelf in de hand. Hij houdt niet van die afhankelijkheid. ‘Wil mij als een kind behand’len dat alleen de weg niet vindt’ (Lied 913, woorden van Jacqueline van der Waals) werkt niet als troost voor mondige mensen. Ook ik heb een hekel aan goedkope troost en begrijp Heinrich Heine (1797-1856) wel wanneer hij spreekt over preken als een ‘goedkoop wiegenlied van de hemel’ waarmee mensen te pas en te onpas werden gesust. En toch, niets is menselijker dan het verlangen naar troost. Geef het maar toe, zoals uit het volgende verhaaltje blijkt.

De manager moet met een collega een hotelkamer delen. Een dubbele boeking, vele excuses. Het was maar voor één nacht. Daar was hij niet op voorbereid. Hoe moest het nu? Zijn vrouw had het goed bedoeld; zij had beertje Spot ingepakt voor hem, om niet zo alleen te zijn. Hij zuchtte en plaatste beertje Spot na enige aarzeling op het bed, beducht om wat de collega er wel niet van zou denken. Toen de collega echter uit de badkamer kwam en de beer zag zitten sprak hij de onvergetelijke woorden: “Ach ja, dan kan ik mijn konijn ook wel uit de tas halen”.

Dit voorbeeld geeft goed het eigentijdse ongemak weer in het omgaan met troost: enerzijds is er juist nu in deze onzekere tijd behoefte aan troost, anderzijds weten we ons geen raad met die behoefte. Misschien heeft dat ook wel te maken dat wij vooral ‘doeners’ willen zijn en troost, ja, dat kan je alleen ontvangen, met open handen.
Maar in deze dagen schaam ik mij niet voor beertje Spot. Met andere woorden: ik ben op zoek naar troost, ook en vooral naar de troost van de hoop en van het geloof. Misschien is het heel zinvol om in deze dagen actief te zoeken naar dat wat je zou kunnen troosten, om dat eens voor jezelf ná te gaan, als een soort tegengif.
Wat mij troost wisselt, maar nu zijn het deze dingen:
– dat ik in deze tijden van nood van zoveel sterke mensen hoor, zovelen die zich ten dienste stellen van anderen
– dat ik mij weer heel bewust word van mijn sterfelijkheid, en dat mij dat dichter bij God brengt.
– dat Jezus kon slapen in de storm, die dus bij hem niet allesoverheersend was.
– dat ik telkens die grafsteen voor ogen heb van een jonge moeder, waar op staat: ‘Alles komt goed’ en dat ik dat nu niet ervaar als goedkope troost, maar als een zéér gerustmakend besef.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij roepen u op uw gift nu rechtstreeks over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Oorspronkelijk was de diaconie van plan om rond Pasen de gemeente na de kerkdienst weer doelen uit te laten kiezen waarvoor de meeste affiniteit was om aan te doneren. Dit kon onder de huidige omstandigheden niet doorgaan dus hebben we zelf keuzes gemaakt.

We doneren de volgende bedragen aan de onderstaande :
Stichting vluchtelingen Groene Hart: 500 euro
De Voedselbank: 500 euro
Kerk in actie – Wereldwijd strijden tegen Corona: 500 euro
Kerk in actie – Gestrande vluchtelingen op Lesbos: 500 euro
Slachtoffers overstromingen in Zuidelijk Afrika: 500 euro
Sprinkhanenplaag in Afrika: 250 euro
Ouderen in Moldavië: 250 euro

Kerkomroep

Velen van u volgen de diensten in De Open Poort via de kerkomroep. Een hele snelle manier om de verbinding te leggen is via deze link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21126 dan kom je direct bij de live uitzending vanuit De Open Poort!!! Wacht niet tot 10.00 uur maar zoek gerust al eerder verbinding. Vanaf 9.30 uur klinkt er pianomuziek. Het aantal adressen, waarvandaan wordt beluisterd en meegevierd stijgt gestaag. Afgelopen zondag waren het er 22.

Beroepingswerk verder met verkennende fase met Kamerik

De kerkenraad van Kamerik is er mee akkoord gegaan om samen met de Open Poort te verkennen hoe een beroepingsprocedure voor een predikant kan worden uitgevoerd. De kerkenraad van De Open Poort was met deze verkenning in principe al akkoord gegaan en wachtte op een reactie van Kamerik. Nu deze er is kunnen we samen een volle predikantsplaats, of ten minste een van 0,8 fte, aanbieden, waardoor we meer mogelijkheden hebben. Via de Nieuwsbrief en Meeleven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Omdat het om een verkennende fase gaat zullen er nog geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Hetty heeft de Paaskaars van 2019 die haar bij het afscheid beloofd was ontvangen. Ze is er héél blij mee en hij heeft ondertussen een mooi plekje in de huiskamer gekregen.

Liturgie Zondag 19 april 2020

Voorganger: Ds.J. Rebel. Ouderling: Gerrit Elings
Diaken: Marja Vilijn Organist/ pianist: Aartjan van Pelt
– Orgel/pianospel
– Zingen:Lied 23
– Gebed
– Lezing uit: Johannes 21: 1-14
– Zingen Lied 641
– Meditatie
– Zingen:Lied 625
– Gebed
– Medelingen
– Collecte
– Lied 650: 1, 2, 3, 6, 7
– Orgel/pianospel

Liturgie zondag 26 april 2020 – Derde zondag van Pasen –

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk Diaken: Marja Vilijn
m.m.v. het Combo Vier Ouderling: Marcel den Hartog Pianist/organist: Henk Hilgeman
– Welkom
– Zingen: Dank u voor deze nieuwe morgen – lied 218, couplet 1 en 2
– Bemoediging
– Lied 218: couplet 4 en 5
– Kyriegebed: besloten met: “Heer, ik kom bij U” – lied 891
– Dienst van het woord
– Gebed bij de schiften
– Lezing Johannes 21, vers 1 t/m 14
– Zingen: Christus, ons licht – lied 1005, couplet 1, 2 en 5
– Overdenking
– Voorbeden telkens besloten met: Christus, ons licht (refrein van lied 1005)
– Onze Vader- lied 1006
– Mededelingen
– Slotlied: Nu wij uiteengaan vragen wij God – lied 423
– Zegen