Nieuwsbrief 16 april 2021

Overhandigen Beroepsbrieven van De Open Poort en De Ontmoetingskerk

Op zaterdag 10 april ben ik, samen met de voorzitter van de diaconie van De Ontmoetingskerk te Kamerik, op bezoek geweest bij dominee Geurt Roffel om hem de Beroepsbrieven namens beide kerkenraden te overhandigen. De ontvangst was allerhartelijkst. Daarnaast heb ik, namens de Gemeente van De Open Poort, dominee Roffel een fles wijn en een geseald brood (vacuüm in plastic verpakt) overhandigd om onze verbondenheid te symboliseren. Een vers brood was uiteraard mooier geweest maar vanwege de pandemie is voor deze oplossing gekozen. Dominee Roffel was zichtbaar verrast door dit gebaar en benadrukte hoe belangrijk de Maaltijd van de Heer voor hem is waarin brood en wijn ons aller verbondenheid met Christus symboliseren. Op zondag 11 april heeft dominee Roffel zijn eigen gemeente geïnformeerd over het beroep dat door Harmelen en Kamerik op hem is uitgebracht. Op zondagmiddag heeft dominee Roffel mij telefonisch laten weten dat hij het beroep aanvaardt en op zondagavond heb ik de ondertekende Beroepsbrief van hem ontvangen. Over allerlei zaken zoals intrede e.d. zal nog gesproken moeten worden en daarover zult u zeker geïnformeerd worden. Wat nu van belang is dat u weet dat we een nieuwe predikant hebben met wie we als gemeente kunnen bouwen aan onze toekomst.
Gerrit Elings

Het lijkt haast weer gewoon

Afgelopen zondag 11 april speelde V!ER weer. Wat was het heerlijk! Het leek haast weer een gewone dienst, maar dat is het natuurlijk nog niet. We zitten nog steeds vast aan maatregelen zoals max 30 kerkgangers, van tevoren aanmelden, 1,5 m afstand houden en we mogen natuurlijk nog niet meezingen en moeten mondkapjes op als we lopen. Wel mogen de responsies gesproken worden (de wisselspraak). Bij praten komen er vnl grotere druppels vrij die binnen anderhalve meter weer neervallen. Zolang we dus die afstand houden mag er gewoon gesproken worden door iedereen en kunt u antwoorden bij de bemoediging en groet. Ook het Onze Vader kunt u met een gerust hart hardop meebidden. Bij zingen komen er ook kleinere deeltjes vrij, de zogenaamde aërosolen. Die kunnen verder zweven. Vandaar dat zingen niet mag. De voorzangers houden een afstand van 5 meter aan tot de kerkgangers. Deze afstand wordt als veilig aangegeven door de PKN.
Verder is het u misschien opgevallen dat het best aan de frisse kant is in de kerk. We zijn niet aan het bezuinigen op de verwarmingskosten maar willen het volume in de kerk zo groot mogelijk hebben. Door de achterwand en de gordijnen rechts open te houden is het volume zo groot dat we op een veilige manier met 30 mensen aanwezig kunnen zijn zonder extra ventilatie. We hopen natuurlijk dat het lentezonnetje de kerk snel op temperatuur brengt, maar houd anders gerust uw jas aan.

Voedselbank

Zaterdag 10 april waren wij weer tussen 10:00 en 11:00 uur aanwezig bij De Open Poort om uw bijdragen voor de Voedselbank in ontvangst te nemen. Dit keer mocht ik er staan. Wat een voorrecht om aan den lijve te ondervinden hoe bereidwillig mensen zijn om een ander te helpen.
De voedselbank is zo blij met alles dat wij brengen.
Het maakt voor mensen soms echt het verschil tussen een warme maaltijd of alleen een boterham eten. Het is geweldig om hier met De Open Poort aan bij te mogen dragen. We kregen nog een tip van een gulle gever: Let eens op de één plus één gratis aanbiedingen. Als je daar de helft van opzij legt kun je wat doneren zonder dat het wat kost. Als u nog meer tips heeft horen wij het graag! Iedereen in ieder geval erg bedankt voor uw hulp!
Denkt u aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

De mooie compositie van Paaszondag is naar Dhr. Fokker gebracht. De bloemen van het kruis zijn onder een aantal van de medewerkers aan de dienst verdeeld, als blijk van dank voor hun inzet en medewerking. De overige medewerkers worden natuurlijk niet minder gewaardeerd!
De bloemen van de foto stonden bij de dienst van 11 april op de tafel en staan nu bij Dhr. Ton de Groot aan de Gerverscop thuis.

Liturgie zondag 18 april

Voorganger: Mw. ds. Trees van Montfoort
Ouderling van dienst: Oda van Groen
Diaken van Dienst: Jan Brundel
Organist: Karel Sleurink
• Intochtslied: Psalm 128: 1,2 uit De Nieuwe Psalmberijming
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming, de intenties worden afgesloten met lied 301c Kyrië eleison
• Glorialied: NLB 413 O grote God wij loven U
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Lezing uit het Oude Testament: Psalm 128 (Naardense Bijbel, iets aangepast):
• Lied: Hoog als de hemel de liefde (NLB 790)
• Verkondiging
• Meditatief pianospel
• Zingen: Psalm 128: 3 (uit De Nieuwe Psalmberijming)
• Dank- en voorbeden, met gezongen responsie: lied 367h
• Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
• Mededelingen door ouderling en diaken van dienst
• Inzameling van de gaven
• Slotlied: LB 463:1,2,3,4 (uit het oude liedboek) O Heer die onze vader zijt
• Wegzending en zegen
• Amen

Liturgie zondag 25 april

Voorganger: Dhr. Fred Flantua
Ouderling van dienst: Gerrit Elings
Diaken van dienst: Erwin van der Lee
Organist: Roel Bontan

‘HEB JIJ MIJ LIEF?’

• Openingspsalm Lied 98: 2 & 3
• Bemoediging en Groet
• Zingen: Lied 195
• Verootmoedigingsgebed/ Leefregels
• Zingen: Lied 793: 1 & 3
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Johannes 21: 1-19
• Zingen: Opwekking 392 of Evang.LB 317

Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

• Overdenking
• Muzikaal intermezzo
• Zingen: Lied 912: 1, 2, 5 & 6
• Dankgebed en voorbede
• Zingen: Lied 791: 1, 2, 4 & 6
• Zegen (vredewens uit Iona)