Nieuwsbrief 12 november 2021

Lampenkapjes

Kort na mijn intrede vonden lampenkapjes van de kringloopwinkel een weg naar de lampjes in mijn ontvangstruimte. Omdat die lampjes energiezuinig zijn, worden ze niet warm. Lampenkapjes maakten ze iets sfeervoller. Via de leiding van de kinderdiensten vroeg ik de kinderen of het mogelijk was dat zij de kapjes zouden kunnen ‘stylen’, door er tekeningen op te maken die sfeer zouden kunnen brengen. Inmiddels heeft dat een pakkend resultaat opgeleverd. Wie wil kijken hoe het is geworden, is uiteraard van harte welkom voor een blik om de hoek van de deur.
Geurt Roffel

Nieuwe coronamaatregelen

Eind september heeft de kerkenraad, naar aanleiding van de berichten vanuit de rijksoverheid en de adviezen van de PKN, de coronamaatregelen versoepeld. Nu, midden november, ziet de wereld er heel anders uit. We zijn daarom helaas genoodzaakt de regels aan te scherpen.
Vanaf zondag 14 november gelden de volgende maatregelen:
• Bij binnenkomst draagt iedereen een mondkapje. Dit mondkapje kan afgenomen worden als men op de toegewezen plaats zit.
• Placering (toewijzen van een plaats) blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
• De anderhalve meter maatregel wordt strenger gehandhaafd.
• Iedereen die een rol speelt in de viering en zich moet verplaatsen (bijvoorbeeld de lectoren) gaat zo zitten dat er bij het opstaan niemand gepasseerd hoeft te worden. Denk hierbij aan de hoek van een bank of aan een stoel aan de zijkant.
• Er wordt geen koffie meer geschonken tot nader order.

De basisregels blijven onverminderd van belang:
• Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
• thuisblijven en testen bij klachten;
• zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. Vanwege de dalende temperatuur zal er steeds een middenweg gekozen worden tussen een goede ventilatie en oplopende stookkosten. Zorgt u dus voor gepaste kleding. Houdt u uw jas aan en in ieder geval bij u.
Wat we (nog) niet doen:
• Het reserveren van een plaats is niet nodig. Tot nu toe was er voldoende ruimte om, met inachtneming van de anderhalve meter maatregel, iedereen een plek toe te wijzen.
• Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid heeft ingevoerd voor bepaalde evenementen en locaties, is niet van toepassing op kerkdiensten. Wij zullen er dus niet om vragen.
Namens de kerkenraad,
Gerrit Elings

Eeuwigheidszondag 21 november

Naast het gedenken van de gestorven gemeenteleden worden we deze zondag in de gelegenheid gesteld een
persoonlijk lichtje te ontsteken voor wie wij in het Licht willen zetten.
Graag maken wij u erop attent dat we het advies van de PKN volgen om tijdens de dienst zo min mogelijk (in letterlijke zin) in beweging te komen. Daarom kan er na binnenkomst vanaf ca. 9:40 uur al een lichtje worden ontstoken en kunt u daarna plaats nemen in de kerkzaal.
Dick van Vliet (dwarsfluit) en Marcel Kooijman (piano) zullende passende muziek verzorgen tijdens dit onmisbare onderdeel van de gedachtenisdienst. Op deze wijze kunnen we tóch een waardige invulling geven aan het mooie ritueel van persoonlijk herdenken.
Als u de dienst vanaf thuis volgt en de gedrukte liturgie wilt ontvangen dan kunt u hiervoor contact opnemen met Afke Boes.

Omzien naar elkaar

De Open Poort is een gemeente met een behoorlijk aantal commissies en werkgroepen. De meeste gemeenteleden maken hiervan deel uit. Dat is iets om blij van te worden. De betrokkenheid is groot. Als er iets speelt bestaat de mogelijkheid dat we denken: daarvoor is toch een commissie / werkgroep? In de meeste gevallen is dat ook zo maar daarin schuilt ook het gevaar dat we het er maar bij laten, want dat zal de commissie / werkgroep wel oplossen.

Er zijn dingen die spelen waarbij ieder gemeentelid een zekere verantwoordelijkheid heeft. Dan heb ik het over het omzien naar elkaar. Dat is zoiets belangrijks dat dit niet bij een commissie alleen kan worden weggezet.

In onze gemeente hebben we twee organen die zich hier in het bijzonder mee bezighouden namelijk de diaconie en het pastorale team. De diaconie maakt deel uit van de kerkenraad. Het pastorale team is dat niet maar is via de pastorale ouderlingen met de kerkenraad verbonden. De afgelopen tijd hadden we geen pastorale ouderling maar sinds de bevestiging van Afke Boes en Chris van der Veer is deze lijn (gelukkig) weer hersteld.

In het pastoraal team wordt al langer het gesprek gevoerd over wat precies haar taken zijn en waar de grenzen liggen. Hoe willen we in verbinding zijn met elkaar? Niet alleen als pastoraal team maar ook als gemeenteleden onderling. Dit gesprek is al ingezet toen Kees Burger als ondersteunende predikant aan onze gemeente verbonden was maar wordt op dit moment door onze nieuwe predikant, Geurt Roffel, opgepakt. Vanuit de kerkenraad heb ik de lijn met het pastorale team, zo goed en zo kwaad als dat kon, onderhouden en ben betrokken geraakt bij het gesprek over opdracht en grenzen.

We zijn nog lang niet aan het einde van onze verkenning maar vanuit de kerkenraad is wel een structuur meegegeven die verder ingericht kan worden en deze is als volgt opgebouwd:

  1. Ieder lid van de gemeente van de Open Poort heeft een pastorale verantwoordelijkheid. We zien naar elkaar om, vragen hoe het met elkaar gaat en leven mee. Dat kan op allerlei manieren van een praatje in het dorp, het sturen van een kaartje of iemand een keer bellen als er iets speelt. Dit zijn maar enkele voorbeelden die met andere aangevuld kunnen worden. Het gaat hierbij om basispastoraat. Dat is de eerste lijn.
  2. Het pastorale team is er, in het algemeen gesproken, voor zaken die meer tijd vragen, een enkele keer wat ingewikkelder liggen, kortom om een wat meer georganiseerde vorm van naar elkaar omzien. Het is belangrijk dat gemeenteleden met hen delen wat zij denken dat waardevol voor hen is om te weten. Dan kunnen zij zo nodig en zo mogelijk verbinding leggen. Dit is de tweede lijn.
  3. Tenslotte hebben we onze predikant als ondersteuner van het pastorale team en voor het crisispastoraat. Ik denk hierbij aan betrokkenheid bij ernstige ziekte, stervensbegeleiding of geestelijke nood. De weg naar dit crisispastoraat loopt via het pastorale team. Zij zijn zo het filter voor onze predikant. Dit is de derde lijn.

Met deze structuur, die zoals gezegd verder uitgewerkt wordt, gaan we de komende tijd aan de slag.

Om duidelijk te maken wie er in het pastorale team (tweede lijn) zitten is er een foto gemaakt waarop, van links naar rechts, de volgende mensen staan: Chris van der Veer, Afke Boes, Jeanette Sneller, Julia van den Hoeven, Albert Overbeek en Ria Griffioen. Oege Boskma ontbreekt op de foto maar maakt ook deel uit van het pastorale team. Tenslotte, iets naast het team, onze voorganger Geurt Roffel (derde lijn).
Gerrit Elings

Plaatsen van mededelingen op het publicatiebord in De Open Poort

In De Open Poort is een publicatiebord aanwezig dat wordt gebruikt voor het ophangen van mededelingen van het kerkbestuur, de diaconie en bijvoorbeeld schema’s voor de schoonmaak van de kerk. Hiernaast is er meestal ruimte voor andere mededelingen van derde partijen zoals: mededelingen van huwelijk, overlijden en bijvoorbeeld verzoeken om hulp van hulporganisaties die werken vanuit christelijke beginselen. Om het publicatiebord actueel te houden willen we externe publicaties na 1 maand verwijderen. Als leden van de kerk een publicatie willen aanbrengen die niet gebaseerd is op christelijke beginselen willen we deze graag beoordelen voordat ze worden aangebracht op het publicatiebord. Hiervoor kunt u contact opnemen met de kerkenraad via de scriba (scriba@deopenpoortharmelen.nl).

Namens de diaconie, Wereldmaaltijd 3 november

Wat was het weer een feestje om onder leiding van Henk Vink de wereldmaaltijd voor 75 mensen te mogen bereiden. Henk had alle recepten bij elkaar gezocht om een heerlijke Indonesische maaltijd te koken en zo geld in te zamelen voor het goede doel: de boeren in Zuid-Sumatra. Op maandag zijn de boodschappen gedaan en de eerste groenten gesneden. Op dinsdag is het meeste snijwerk gedaan en een start met het koken gemaakt en woensdag 3 november zijn de puntjes op de i gezet en kon alles in de bakjes geschept worden. Het is altijd weer spannend of er wel genoeg
eten is en het geeft rust als alles netjes geordend in de tasjes klaar staat om opgehaald te worden.

Het avondgebed van deze Dankdag voor Gewas en Arbeid werd verzorgd door Martin Brederoo en de cantorij o.l.v. Karin van der Helm. Na afloop van deze dienst heeft de cantorij nog gezamenlijk de door hen bestelde maaltijden gegeten. Een mooie gelegenheid om de nieuwe leden wat beter te leren kennen. Bij de opbrengst voor het goede doel mochten we ook de gage van de predikant optellen en heeft een gemeentelid een gulle donatie gedaan zodat we na aftrek van de kosten op 1000 euro uitkwamen. De diaconie zal dit bedrag overmaken naar de betreffende rekening van Kerk in Actie.
Iedereen die heeft bijgedragen bedanken wij voor hun hulp!

Actie SchoenDoen

Ook deze herfst hebben we met de 3 kerken van Harmelen weer de Actie Schoendoen gehad. Hierbij kunnen gezinnen die van een minimum inkomen rond moeten komen en kinderen tussen de 4 en 16 jaar hebben een bijdrage van 40 euro krijgen na aankoop van een paar schoenen. We hebben dit jaar 16 kinderen kunnen helpen. Het is mooi om dit met de BAVO en de Hervormde kerk samen te kunnen doen.

Cadeaukaart Postcodeloterij

We hebben al een aantal kaarten van de postcodeloterij mogen ontvangen. Mocht u nog een kaart thuis hebben liggen die u toch niet gebruikt, dan kunt u die tot 21 november inleveren bij de diaconie of in de daarvoor bestemde groene pot die in de kerk staat. Dit jaar schijnt de code moeilijk leesbaar te zijn op de kaart, dus graag de mail die u gekregen heeft naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl sturen of geprint bijvoegen. Alvast heel erg bedankt voor uw hulp.

Bloemen
De bloemen zijn op 31 oktober bij Afke Boes gebracht.
De amaryllis uit het stuk van 7 november is naar Oege Boskma gegaan.

Collectanten gezocht: een dankbare taak

In de week van 22-27 november 2021 is er een landelijke huis-aan-huis collecte voor: vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het wordt georganiseerd door Kerk in Actie. Greet den Braber en ik hebben vorig jaar met de collectebus gelopen voor hetzelfde doel en het is een collecte waaraan vrijwel iedereen graag geeft. Heel dankbaar werk en geen lastige vragen. Ook bereid om een paar uur met de collectebus voor dit goede doel langs te gaan?
Meld je dan aan bij mij, Kees van den Berg