Nieuwsbrief 12 juni

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomroep en Youtube

U kunt de diensten volgen via kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl . Rechts bovenin vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Bloemen

De bloemen van Pinksterzondag zijn naar Ds Kees Burger en zijn
vrouw Marrie gebracht t.g.v. hun huwelijksjubileum. De bloemen van zondag 7 juni zijn als teken van medeleven bij Frank en Bep Nagelhout bezorgd.

Zondag 14 juni 2020

Voorganger: Ds. Mw. Marjo Korpel uit Leusden, Ouderling van dienst: Ellen Verkleij, Diaken: Jan Brundel, Organist/ pianist: Aartjan van Pelt
• Welkom en mededelingen
• Intochtslied: Lied 51:5
• Bemoediging en groet
• Gebed van ontferming (gezongen) Tussentijds 9: 1,2,3,19,20
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!
2. De vragen huizen in ons hart.
Gij die de duisternis ontwart: Kyrie eleison!
3. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan: Kyrie eleison!
18. Win onze harten voor uw Geest,
Waarmee Gij ons verlangen leest: Kyrie eleison!
19. En teken ons met licht en vuur,
Met adem voor de lange duur: Kyrie eleison!
20. Als onze lofzang ooit verstomt
Legt Gij het lied in onze mond: Kyrie eleison!
• Gebed bij de opening van het Woord
• Lezing Oude Testament: Jes.30:19-21
• Lezing Nieuwe Testament: Gal. 5:13-15, 22-25
• Lied 836: 1,2 en 5
• Verkondiging
• Lied 691:1,2 en 3
• Tekst Manfred Siebald: Und wenn Gott schweigt
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
• Mededelingen
• Lied 686:1,2 en 3
• Zegen met gezongen “Amen”.

Zondag 21 juni 2020
Voorganger: Bram Maarleveld uit Bodegraven, Ouderling van dienst: Afke Boes, Diaken: Connie van Leeuwen, Organist/ pianist: Aartjan van Pelt.
• Zingen: Hemelhoog 402
• Bemoediging en groet
• Zingen: Lied 281: 1, 3, 4 en 5
• Gebed bij de Schriften
• Lezing Oude Testament: Exodus 25:10-22, Exodus 26:31-37
• Zingen: Psalm 78: 1
• Lezing Nieuwe Testament: Lucas 23:44-46
• Zingen: Psalm 88:1
• Verkondiging
• Zingen: Hemelhoog 171: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen
• Zingen: Lied 906: 1 en 8
• Heenzending en zegen