Nieuwsbrief 10 juli 2020

Vanuit de diaconie

U bent van harte welkom om weer bij de diensten in de kerk aanwezig te zijn. Meldt u zich even aan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882 voor vrijdagavond 21:00 uur. We krijgen nog wel eens vragen waarom het allemaal zo moet, waarom er niet gezongen mag worden en of het niet weer “gewoon” kan. De Open Poort heeft zich als organisatie aan de richtlijnen van het PKN (RIVM) te houden zodat we geen risico’s nemen met de gezondheid van onze gemeenteleden. Het doet soms pijn als je moet
neuriën terwijl je uit volle borst mee wilt zingen maar het is helaas even niet anders en we hebben hier ook geen keus in. Totdat alle corona maatregelen losgelaten worden zullen we het hiermee moeten doen!
Als u zondag as. naar de kerk komt, denkt u dan aan de producten voor de voedselbank? Die gaan we weer inzamelen (zie meeleven en vorige nieuwsbrief)
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomroep en YouTube

U kunt de diensten volgen via kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig te vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl. Bovenaan de pagina vindt u de symbolen voor de kerkomroep (Luister mee) en het YouTube kanaal (Kijk mee).

Bloemen

Zondag 28 juni zijn de bloemen bij Dhr en Mw van Osnabruggen gebracht.

Zondag 5 juli heeft mw Janny van Roest de bloemen ontvangen.

Liturgie zondag 12 juli

Voorganger: Ds Edith Plantier; Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Organist/ pianist: Aartjan van Pelt.

• Moment van stilte
• Zingen: Psalm 80:1,2,3 en 7
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Zingen: Lied 598 drie keer
• Gebed
• Zingen 544: 1 en 2
• 1e Lezing Exodus 4: 12-31
• Zingen 544: 3, 4
• 2e Lezing Matheus 17: 1-9
• Zingen 544:5
• Overweging
• Orgelspel uitlopend op zingen: Lied 543
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen (door de ambtsdrager van dienst)
• Inzameling der gaven:
• Slotlied: Lied 168
• Uitzending en zegen, gevolgd door gezongen: Amen (2x)

Liturgie zondag 19 juli 2020

Voorganger: Ds. Jaap Doolaard; Ouderling van dienst: Afke Boes;
Diaken van dienst: Marja Vilijn; Organist/ pianist: Aartjan van Pelt
• Welkom
• Intochtslied: 280: 1, 4,5,7.
• Bemoediging, groet
• Smeekgebed
• Glorialied 304
• Gebed bij de Schrift
• 1e lezing: Jesaja 40: 18 – 25.
• Lied 765: 1, 2, 5, 6.
• 2e lezing: Mattheüs 13:24-30
• Lofprijzing: 339a
• Preek
• Muzikaal moment
• Zingen: Lied 825: 1, 4 en 8
• Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader (Zo mogelijk gezongen:369b)
• Mededelingen, collecte
• Slotlied: 978
• Zegen