Nieuwsbrief 1 april 2021

Al een jaar de nieuwsbrief

Als u mij een jaar geleden had verteld dat we nu nog steeds met de gevolgen van corona te maken zouden hebben had ik u waarschijnlijk niet geloofd. De kerk werd gesloten en we moesten mensen snel kunnen informeren. Hieruit is deze nieuwsbrief ontstaan. Eerst fysiek rondgebracht bij alle leden en daarna zoveel mogelijk per mail verspreid. En dat nu al een jaar lang als klein “broertje” of “zusje” van Meeleven. We hebben geprobeerd u op deze manier op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen die soms niet op Meeleven konden wachten. Dus hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en de liturgieën van de komende dagen. Gezegende Paasdagen gewenst!

Paasgroet voor Grimma

Lieve vrienden uit Grimma,
Hartelijke dank voor de warme brief die we van jullie, middels schrijven van Conny Beijer, mochten ontvangen. Wat bijzonder dat jullie een samenwerking met vier andere gemeenten zijn aangegaan. Een hele uitdaging die naar ik hoop, veel positieve energie oplevert. Het is een beweging die we ook in Nederland zien dat gemeenten, vanwege het dalend aantal kerkgangers, gaan samenwerken. Vanzelfsprekendheden worden dan weer aan de orde gesteld en, als het goed is, in een sfeer van vertrouwen besproken. Vertrouwen, dat is toch wel waar het om gaat. Hebben we vertrouwen in elkaar, zijn we vandaaruit bereid naar elkaar te luisteren en met gedragen oplossingen te komen?
Juist in de veertig dagen voor Pasen wordt ons vertrouwen zo op de proef gesteld. Is Jezus wel degene die we verwachten? Zijn weg loopt zo anders dan we ons hadden voorgesteld. Zo zijn we, met al onze twijfels, steeds weer op weg naar Pasen. Durven we erop te vertrouwen dat het goed komt?
Onze gemeente in Harmelen is ook een samenwerking aangegaan met een gemeente uit een naburig dorp. We willen samen één predikant beroepen. We zijn al heel ver in het proces en er is een mogelijke kandidaat. Rond Pasen hopen we, als onze gemeente gehoord is, een beroep uit te kunnen brengen.
Pasen zullen we sober vieren. De afgelopen maanden zijn er uitsluitend online vieringen gehouden. Geen kerkgangers, geen gezang. Kerkdiensten in hun meest kale vorm. Vanaf Goede Vrijdag zetten we de deur weer op een kier. Een beperkt aantal kerkgangers is dan weer welkom en er mag door twee mensen uit de cantorij of ons muziekcombo gezongen worden. Het zijn kleine stappen maar die willen we zetten in het vertrouwen dat het op langere termijn weer goed komt en onze kerk zich weer vult met mensen die komen om te bidden, te zingen, te luisteren en elkaar te ontmoeten. Om hun vreugde, verdriet en dagelijkse beslommeringen in te brengen in de verborgen omgang met God. Daar kijken we naar uit.
Wij kijken, net zoals Conny schrijft, ook uit naar een ontmoeting met jullie in oktober. Wat zou dat mooi zijn.
We wensen jullie goede Paasdagen toe!
Namens de gemeente van de Open Poort te Harmelen,
Gerrit Elings

PaasChallenge 2021, De weg door Jeruzalem

Vorig weekend hebben we de route van de Paaschallenge kunnen lopen.

Aan de hand van QR codes die op ramen hingen konden we ons verplaatsen in verschillende personen die Jezus tegenkwam en moesten er keuzes gemaakt worden over hoe wij ons op zouden stellen.


Ons geweten werd behoorlijk op de proef gesteld! Uiteindelijk moesten er spijkers in het kruis geslagen worden en kregen we zaadjes van wilde bloemen mee om te zaaien. Organisator Marcel: Bedankt!!

Paasgroet diaconie

De diaconie heeft een paasgroet langs gebracht bij de 75-plussers van onze gemeente. Een

lentebloemetje werd vergezeld van een mooie kaart, gemaakt door Oege Boskma, uitgedeeld. Het was fijn om zo weer even contact te hebben met het wat minder jonge deel van onze gemeente en te horen hoe het iedereen vergaat. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten in De Open Poort!

Voedselbank

Zaterdag 10 april zijn wij weer tussen 10:00 en 11:00 uur aanwezig bij De Open Poort om uw bijdrage voor de Voedselbank in ontvangst te nemen.
Denkt u aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 21 maart zijn de bloemen naar Greet den Braber gebracht. Zondag 28 maart mocht Irene Battem een bloemengroet van De Open Poort ontvangen.
Vanuit de Bloemencommissie:
Op Goede Vrijdag staat het kruis in de kerk met een zwarte doek over de dwarsbalk. Voor het kruis staan rode bloemen, die als “bloeddruppels” verwijzen naar het lijden van Jezus.
Pasen:

Gods kracht
Breekt door het donker
Van de dood heen
Licht raakt ons aan
Kom sta op
Deel het leven
Deel vertrouwen
God van licht en leven
In Jezus
Is de dood overwonnen
In die kracht mogen wij staan
Op Paasmorgen zien we een schikking met witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer, Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Liturgie vrijdag 2 april 19:00 uur, Goede Vrijdag

Voorganger: Ds. Kees Burger
Ouderling van dienst: Gerrit Elings
Diaken van Dienst: Marja Vilijn
Organist: Henk Hilgeman
Zang en dwarsfluit: Esther Brederoo
Lectoren: Els Terpstra en Ruud Sneller
• Inleidende woorden
• Lied 547: 1 en 2
• Bemoediging en acclamatie
• Gebed
• Het lijdensverhaal gesproken en gezongen
• Marcus 14: 32-42
• Fluitspel
• Marcus 14: 43-65 (samenvatting)
• Muziek: ‘Wer hat dich so geschlagen’
• Marcus 14: 66-72
• Erbarme dich’
• Lezen Marcus 15: 1-15 (samenvatting)
• Lied 22a
• Vervolg passieverhaal langs 12 staties – in woord en beeld
• Lied 598
• Dankgebed en voorbeden
• Kruishulde
• Lied: ‘Jesus, remember, me, when you come into your kingdom’
• Afsluitend woord

Liturgie zondag 4 april, 1e Paasdag. Er wordt vanaf 9:50 uitgezonden!

Voorganger: Ds Kees Burger
Ouderling van dienst: Marcel den Hartog
Diaken van dienst: Marja Vilijn
Organist: Aartjan van Pelt
• Muziek – piano en trompet
• Enkele woorden
• De paaskaars wordt binnengebracht
• Lied: ‘Licht in ons midden’
• Acclamatie
• Zang: Surrexit Christus
• Moment van inkeer
• Bemoediging en groet
• Muziek
• Gebed om ontferming
• Opmaat tot het gloria
• Glorialied: ‘De steppe zal bloeien’ (lied 608)
• Kindervertelling, gevolgd door ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
• Gebed om het komen van de Heilige Geest
• Preek 1e deel
• Lied: ‘Waar kom ik o, Heer, U tegen……’
• Preek 2e deel
• Lied 642 vers 1,5,6 en 7
• Dankgebed en voorbede – stil gebed – Onze Vader
• Muziek over ‘Christus onze Heer verrees’.
• Afsluitend woord
• Slotlied 634
• Wegzending en zegen

Liturgie zondag 11 april, tweede zondag van Pasen

Voorganger: Ds Leo Webbink
Ouderling van dienst : Oda van Groen
Diaken van dienst: Connie van Leeuwen
m.m.v. het combo V!ER
• Aanvangslied 216 ‘Dit is een morgen’
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Glorialied Psalm 84a ‘Wat hou ik van uw huis’
• Gebed om de Geest
• Roze olifant
• Lezing Jesaja 26: 1 – 8 en 12
• Lied HH 207 ‘Weet je dat de lente komt’
• Lezing Johannes 20: 19 – 31
• Lied HH 433 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
• Woorden om te horen, te overdenken, te leven
• Lied 690 ‘Taal op de tong’
• Mededelingen
• Gebeden
• Slotlied HH 606 ‘King of kings’
• Wegzending en zegen