Meeleven nieuwsbrief 27 mei 2022

3586161_w200_qr1.png VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 23 juni 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Gemeenteavond over de toekomst van onze kerkgemeenschap (terugblik en vervolg)

Hieronder vindt u het verslag van de gemeentevergadering van 10 mei jl.
Mochten er feitelijke onjuistheden in staan of zijn er belangrijke zaken, volgens u, die wij over het hoofd gezien hebben dan kunt u dat via de mail melden bij Anneke Boskma, onze scriba: scriba@deopenpoortharmelen.nl
Omdat het belangrijk is om op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de inhoud van de richting waarin we ons als gemeente willen ontwikkelen wordt er op dinsdag 7 juni a.s. een tweede gemeentevergadering gehouden.
Deze gemeentevergadering begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

Gerrit Elings 

234de3c_w484_logoopenpoort.jpg

Gemeenteavond in De Open Poort over de toekomst van onze kerkgemeenschap

Datum: 10 mei 2022
opstellers: Ton Eijkenaar en Anneke Boskma

Opkomst: 45 personen plus nog enkele schriftelijke reacties.

Na de opening door onze voorganger Geurt Roffel is er in een 7-tal groepen met elkaar gesproken aan de hand van een notitie van de KR met daarin geschetst een drietal scenario’s: Status Quo, Vernieuwing, Samenwerking. Na de pauze is er vanuit de groepen verslag gedaan. Onderstaand een samenvatting van die verslagen naar thema.

De algemene tendens was dat bijna alle groepen kozen voor vernieuwing. Kiezen voor het eerste scenario werd algemeen als een sterfhuisconstructie gezien, hoewel het wel het meest ‘veilige’ is. De vernieuwing, die op liturgisch gebied al ingezet is, zou zich niet alleen moeten richten op de wijze van de zondagse viering, maar ook en vooral door zich als kerk te richten op maatschappelijke functies, ook doordeweeks en voor (nog) niet gelovigen. We willen een moderne PKN-kerk zijn. Daarbij werd opgemerkt dat onze huidige manier van kerk zijn waardevol is. De ontwikkeling naar een evangelische gemeente werd niet ondersteund. In dit verband werd de conclusie getrokken dat het bestaande gebouw een multifunctioneel gebouw zou moeten worden dat dit streven kan ondersteunen. De algemene opinie was ook dat het gebouw een gedateerde en sombere uitstraling heeft. Daar moet zeker iets aan gebeuren. Diverse suggesties werden daarvoor gedaan. De suggestie in de notitie om voor de uitvoering van scenario 2 een kerkelijk werker aan te trekken werd afgewezen met als argument: slechte ervaring in het verleden.

Vanuit een aantal groepen klonk ook het geluid dat juist in de samenwerking inspiratie opgedaan kan worden voor de zo gewenste vernieuwing. Eventueel op projectmatige wijze, zoals nu gebeurt met de catechese in Kamerik. Kijk naar kerkgemeenschappen die op dit moment veel bezoekers/leden trekken: Hoe doen ze dit? In dit verband werd expliciet Kamerik genoemd. Overigens kan deze inspiratie ook worden opgedaan zonder samen te werken. Samenwerking als middel om te overleven, bijvoorbeeld door de bestuurlijke kracht te bundelen, werd niet wenselijk geacht. Een enkeling pleitte daar overigens wel voor en zag dit als enige oplossing voor de toekomst. Samenwerking kan ons dwingen onze blik op het kerk zijn te verbreden.

Tenslotte werd opgemerkt dat het op dit moment nog volstrekt onduidelijk is in hoeverre een vernieuwing van ons kerk zijn ook zal leiden tot meer leden en daarmee tot levensvatbaarheid in de toekomst. In dit verband werd opgemerkt dat het aantal inwoners in ons dorp Harmelen niet substantieel zal groeien. Een keuze voor vernieuwing vraagt dus een verdere uitwerking en concretisering. Dat leidde tot de noodkreet dat we die tijd eigenlijk niet meer hebben. We dreigen in een situatie te geraken dat we gewoonweg niet genoeg capaciteit hebben om een vernieuwing door te voeren. De vraag die zich dan opdringt is: hebben we zo meteen voldoende omvang om onze aspiraties te kunnen realiseren. Niet veranderen is geen optie.

Samengevat: We moeten vernieuwen door onze blik naar buiten te richten waarbij samenwerking een middel kan zijn. Het bestaande gebouw dient te worden gemoderniseerd. Hoe dat is afhankelijk van de keuzen die we maken in de vernieuwing. Verdere uitwerking is nodig om een en ander handen en voeten te geven waarbij de personele capaciteit voor de uitvoering een knelpunt zal zijn. De kerkenraad streeft ernaar voor het einde van dit jaar concrete stappen te hebben genomen voor de uitwerking van de plannen. Daartoe zal de gemeente zeker nog enkele keren geraadpleegd worden.

De bijeenkomst werd als nuttig en inspirerend ervaren. Voor het eerst na corona spraken we weer intensief met elkaar over ons kerk zijn. We sloten af met een gezamenlijk uitgesproken Onze Vader.

De volgende drie vragen willen we op de eerstvolgende gemeenteavond, op dinsdag 7 juni (urgentie!) voorleggen aan de gemeente: wat willen we behouden, hoe willen we vernieuwen (ook gebouw), hoe en met wie gaan we samenwerken.

Terugblik Hemelvaart

3803733_w1272_20220526081205.jpg Op Hemelvaartsdag wisten 22 mensen de weg naar
onze kerk te vinden.
We gingen van start in de kerkzaal, waar Gerrit na het
welkom de Paaskaars aanstak en uit het Evangelie las.
Na een korte meditatie door Afke gingen we aan tafel voor een vorstelijk ontbijt.

Het was een goed samenzijn, een mooie invulling van deze dag, met GROTE dank aan Carel en Connie van Leeuwen die het ontbijt hebben verzorgd.

18c2767_w1272_20220526093834.jpg 0d9c9c6_w1272_20220526093753.jpg

Bloemengroet

f39383c_w480_img6008.jpg 61a1b50_w663_20220522132110.jpg Het bloemstuk van de doopdienst op
15 mei (linkerfoto) is gegaan naar Wietske en Bert Vos.

De bloemen van 22 mei zijn gebracht  bij Irene Battem.

Catechese: bezoek aan het Inloophuis

Op 13 mei gingen we met de catechesegroep (13-16 jaar) naar het Inloophuis in Woerden. Omdat het aantal deelnemers voor deze catechese in Harmelen klein is, werken we samen met Kamerik en hebben we een gezamenlijke groep gevormd. Die telt op dit moment elf deelnemers, een uit Harmelen. Na een frietje-met-iets-erbij bij Friendly’s gingen we (met enig fietsbellawaai) op zoek waar we moesten zijn. Je moet het weten te vinden, en dat wisten we.
We werden ontvangen door John en Corrie Tamerus, die vertelden hoe het Inloophuis op hun weg was gekomen. John: ‘Ik werk bij de politie en ontmoette een vrouw die om geld vroeg op Hoog Catharijne. Dat gebeurt veel vaker, dat iemand je daar om geld vraagt. Ik gaf haar een beetje geld en ze ging weg. Maar… deze vrouw ging niet meer uit mijn hoofd’. Hij, christen, voelde dat hij iets moest doen met deze roeping: ‘Corrie, we moeten iets doen met opvang van mensen’. Corrie was niet zo blij met die inval, want ze wist niet of ze dat wel wilde of kon.
Op een christelijke conferentie die ze bezocht, raakte ook zij overtuigd: ‘Van alle kanten voelde ik bevestiging dat dit de weg was. Waarom zou ik me dan verzetten?’ Ze vonden een plek in Woerden, waar ze nu al ongeveer twintig jaar de beheerders zijn van het Inloophuis. Dat doen ze vrijwillig en ze wonen er ook, helemaal in het midden van het gebouw. Indrukwekkend.
Ze lieten ons de eetruimte zien, de kledingwinkel, de gastenopvang en hun eigen huis. Ondertussen vertelden ze over hoe iedereen, van arts tot leraar, van jong tot oud, soms op een moment kan komen dat je het alleen niet meer redt. Dan bieden zij hulp, dan vangen zij op.
Dat kwam wel binnen.
Staand in de verschillende ruimten hoorden we de verhalen over wie er onderdak had gevonden en over waarom er bijvoorbeeld een kledingwinkel is (hint: die is er niet alleen om kleding te verkopen 😊). Ondertussen ontmoetten we bezoekers van het Inloophuis en raakten we met hen in gesprek over de waarde van de hulp die zij hadden ontvangen. Tot slot kregen we de koffiebranderij (!) te zien en de bijbehorende coffee-corner die naast Boekhandel ‘De Hoeksteen’ zit. Daar kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen in een veilige omgeving. En de zelf gebrande koffie is er niet alleen heerlijk, de bonen zijn ook te koop om zelf thuis mee aan de slag te gaan.
In een bezoek van een uur hoorden en zagen we hoe het christelijk geloof mensen aanzet en inspireert tot het doen van wondermooie dingen. Mijn ervaring is dat je daarover blijft nadenken en -praten. Ik denk dat dat ook voor de jongeren geldt.
De volgende catechesebijeenkomst is op 10 juni. Dan gaan we op bezoek bij een christelijke woongroep in Vleuten, die valt onder de wereldwijde beweging Focolare. We willen op de fiets, gelukkig krijgen we er te eten (pannenkoeken). Ook dan zal de vraag zijn: ‘Wat doen deze christenen met hun geloof?’
Ken je zelf mensen die bereid zijn met ons in gesprek te gaan over hoe het geloof hen in beweging brengt, of ben je zo iemand? We horen het graag, want we zijn nog op zoek naar programma’s voor komend seizoen.
Geurt Roffel

29e5d03_w508_knd.jpg

Overstapdienst groep 8
Het einde van het schooljaar nadert snel
Voor de kinderen uit groep 8 is het extra speciaal, omdat ze van de basisschool afgaan en naar een middelbare school gaan. In de kerk zijn ze dan ook niet meer bij de kinderneven-dienst aanwezig, maar maken hun volgende stap naar The Portal.
Dit belangrijke moment willen we in de Open Poort niet zomaar voorbij laten gaan. Op zondag
3 juli wordt er speciale aandacht besteed aan deze overstap van groep 8. Het combo Vier! zorgt voor de muzikale begeleiding. Ik wil iedereen van harte uitnodigen om bij deze overstapdienst aanwezig te zijn. En in het bijzonder wil ik de kinderen uit groep 8 uitnodigen om te komen. Willen jullie het aan mij doorgeven via ellen.verkleij@gmail.com als jullie komen?
Jullie mogen ook vrienden en vriendinnen meenemen, die wel in groep 8 zitten, maar niet naar de Open Poort komen.

8ac3f85_w481_diaconie.jpg

LEKKER BUITEN WERKEN!

De diaconie is gevraagd om te helpen bij het opknappen van een voortuin van een gezin in Harmelen noord.
Wij hebben de materialen daarvoor kunnen regelen maar wat extra mankracht zou fijn zijn. Wie is er in de gelegenheid om op zaterdagochtend 11 juni een paar uurtjes te helpen bij het leggen van ongeveer 12 m2 bestrating?
Meer informatie bij de leden van de diaconie.

NACHT VAN DE VLUCHTELING

Stichting Vluchteling organiseert in het weekend van 18 en 19 juni de dertiende editie van de Nacht van de Vluchteling. In zes steden lopen duizenden deelnemers een nachtelijke wandeltocht om samen zoveel mogelijk geld op te halen voor acute noodhulp en op een positieve manier aandacht te vragen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Anja van Kesteren, Jesca Wijnja en Connie van Leeuwen hebben zich al aangemeld.
Ook Martijn van Beusekom loopt die nacht.

Vanwege deze nacht is Marieke Sillevis-Smit op 19 juni onze voorganger en is er weer een Open Poort ochtend met tot slot een lunch. Het Pastorale Team zorgt, tegen een kleine vergoeding, voor soep en broodjes.

In de volgende Nieuwsbrief meer informatie hierover.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief