College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Eén team, één taak

Met dit motto van de koninklijke luchtmacht als leidraad werkt het College van Kerkrentmeesters (CvK) eensgezind aan zijn taak: zorgen voor een goed beheer van de gelden en goederen van de kerk. Daarnaast vallen de werkzaamheden van de vrijwillige koster en van de beheerder van het kerkelijk bureau onder de supervisie van het CvK.

Ons college bestaat uit voorzitter Ton Eijkenaar, secretaris Ria de Heer, penningmeester Evert Stoffelsen en de volgende leden: Anja van Kesteren, Dik de Groot en Martijn de Bruin. Contactpersoon van het college is Ria de Heer, telefoon 0348 442069.

Geld en goederen

Voor een goed financieel beheer is het belangrijk dat de inkomsten en uitgaven van De Open Poort met elkaar in evenwicht zijn. Verreweg de grootste bron van inkomsten zijn de vrijwillige bijdragen van de kerkleden. Jaarlijks hoogtepunt in de werkzaamheden van het CvK is dan ook de actie Kerkbalans, die ieder jaar in de maand januari wordt gehouden.

De goederen van de kerk bestaan uit het kerkgebouw met zijn orgel en overige inventaris. Dit gebouw is ruim veertig jaar oud en vergt regelmatig onderhoud. Voor uitgaven aan onderhoud is geld gereserveerd in een onderhoudsfonds. Waar mogelijk vindt onderhoud plaats door zelfwerkzaamheid, onder meer op de jaarlijkse klusdag. Daarnaast levert de kringloopcommissie (zie elders op deze site) regelmatig een bijdrage ten behoeve van het onderhoud van de kerk.

Samenspel van bestuur en beheer

De kerkenraad bestuurt de gemeente en is eindverantwoordelijk voor het algemeen beleid, ook op financieel gebied. Het is dan ook de kerkenraad die de begrotingen en jaarrekeningen vaststelt en deze aan de gemeente presenteert. Om te zorgen voor goed samenspel tussen de kerkenraad en ons college zijn twee kerkrentmeesters ouderling en lid van de kerkenraad: Ton Eijkenaar en Anja van Kesteren.