De komende week is onze ‘dozen-pak-week’. In Amersfoort vullen we de dozen, net voor het weekend van 23 oktober komen de verhuiswagens voorrijden en in het weekend van de 23ste hopen we de dozen in onze nieuwe woning uit te pakken. Daarmee komt er, hopelijk, een einde aan wat soms best een lastige tijd voor me was. Dan weer stonden boeken die ik toch echt in Amersfoort nodig had in Woerden en omgekeerd, en het plannen van de reistijd bleek soms best een breinbreker. Ik verwacht dat het rust en ruimte geeft als we straks weer helemaal in één huis op
orde zijn, al ligt er dan ook een tijd achter ons die spannend was en vol uitdagingen.

Zondag zien we elkaar weer in Harmelen. Het leesrooster legt Jesaja 29:18-24 en Marcus 10:32-45 in het midden. De Jesaja-tekst is een visioen. De woorden maken voelbaar hoe God een angstige, machteloze werkelijkheid kan herscheppen tot een bloeiende omgeving vol levendigheid en recht. In de Marcuslezing leven Jezus en de leerlingen toe naar dat visioen. De leerlingen zien daarbij iets glorieus voor zich, waarin Jezus de leiding heeft en zij hem assisteren. Jezus doorkruist dat beeld en zegt dat het visioen begint én eindigt met dienen. Zo kwam ik tot het thema van de dienst: ‘De weg van het dienen als bevrijdende weg’. We zingen onder meer lied 1000 en 827 uit het liedboek en lied 683 uit Hemelhoog.

Het werken in twee gemeenten is ondertussen afwisselend en uitdagend. Het vraagt een goede planning om de werkverdeling tussen Harmelen en Kamerik in het evenwicht te houden dat daarvoor is bepaald, maar met behulp van beide kerkenraden gaat dat op dit moment goed. Mijn voornemen was om niet op vaste dagen in Harmelen en Kamerik te werken, maar het werk te nemen zoals het komt en op basis van urenregistratie het goede evenwicht te bewaren. Het enige nadeel dat ik daarbij merk, is dat ik soms niet zo snel kan reageren op een verzoek als ik zou willen.

Geurt Roffel

Bevestiging tot ouderling van Afke Boes

Drie oktober zijn tijdens een feestelijke dienst Chris van der Veer en Anneke Boskma bevestigd als respectievelijk pastoraal ouderling en scriba. Afke Boes kon hierbij niet aanwezig zijn. Haar bevestiging als pastoraal ouderling zal tijdens de dienst op 24 oktober plaatsvinden door ds. Kees Burger. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelding: Afhaal Wereldmaaltijd 3 november

Vanwege de nog steeds heersende pandemie hebben we besloten de wereldmaaltijd nogmaals als afhaalmaaltijd te organiseren. Martin Brederoo zal in het avondgebed voorgaan, de cantorij verleent haar medewerking en deze dienst zal uitgezonden worden via het YouTube kanaal en te beluisteren zijn via de kerkomroep.
Er zijn 2 opties:

 • De bestelde maaltijd kan worden afgehaald bij De Open Poort tussen 17.30 – 19.00 uur (de indeling wordt door de diaconie gemaakt om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk komen) Let op: de maaltijden worden koud aangeleverd in bakjes en men moet ze zelf opwarmen
 • De bestelde maaltijd wordt bezorgd tussen 18:00-19:00 uur. Zorgt u dat u
  thuis bent?

Doel: Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land
verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren – in groepen – .met duurzame landbouw die meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor hun rechten moeten opkomen. Voor hen organiseren wij deze maaltijd.
Menu: Indonesische rijsttafel met vier verschillende gerechten.
De deelname is voor volwassenen € 14,00 en voor kinderen € 7,00 pp.
Alleen bij voldoende aanmeldingen wordt de wereldmaaltijd gehouden. Daarom verzoeken wij u zo snel mogelijk aan te melden maar uiterlijk 27 oktober via email diaconie@deopenpoortharmelen.nl of telefonisch bij Jan Brundel.
Geeft u ook uw dieetwensen door?
De betaling voor de wereldmaaltijd graag overschrijven naar bankrekening NL16 INGB 0000696095 van de diaconie onder vermelding van wereldmaaltijd.

Collectanten gezocht: een dankbare taak
In de week van 22-27 november 2021 is er een landelijke huis-aan-huis collecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Het wordt georganiseerd door Kerk in Actie. Greet den Braber en ik hebben vorig jaar met de collectebus gelopen voor het zelfde doel en het is een collecte waaraan vrijwel iedereen graag geeft. Heel dankbaar werk
en geen lastige vragen. Ook bereid om een paar uur met de collecte bus voor dit goede doel langs te gaan?
Meld je dan aan bij mij.
Kees van den Berg

Kerken van Harmelen openen ‘voorraadkast’ in Dorpshuis

Vorige week is de voorraadkast die we als drie kerken in Harmelen aangelegd hebben in het Dorpshuis geopend. Hieraan is in het Algemeen Dagblad, bij RTV Utrecht en in de Woerdense courant aandacht besteed. Bijgaand vindt u het persbericht:

Vanaf vandaag kunnen mensen in Harmelen die geen geld hebben voor eten in het Dorpshuis van Harmelen terecht. Daar is een ‘voorraadkast’ ingericht met etenswaren voor een eenvoudige maaltijd. Deze kunnen zonder te
vragen meegenomen worden door mensen die het nodig hebben.

In Harmelen wonen ontzettend veel mensen die iets aardigs willen doen voor hun dorpsgenoten. De diaconieën van de Hervormde Kerk, De Open Poort en de Bavokerk waren al een tijdje op zoek naar een manier om blijvend te laten zien dat mensen in Harmelen naar elkaar omzien.
Geïnspireerd door initiatieven elders in Nederland en in samenwerking met het Dorpshuis is nu een voorraadkast ingericht. Harmelenaren die om wat voor reden dan ook geen geld hebben voor eten kunnen uit de voorraad iets kiezen zodat zij alsnog een maaltijd op tafel kunnen zetten. Toos van Soest van de Bavokerk: “We houden in Harmelen regelmatig acties voor dorpsgenoten die het niet makkelijk hebben, die zijn zonder uitzondering een groot succes als het gaat om het inzamelen van wat dan ook. Mensen in Harmelen zijn gewoon hartstikke aardig voor elkaar. Klein nadeel van al deze acties is wel dat we ze alleen doen als ze ons goed uitkomen en we niet echt rekening houden met de momenten waarop sommige mensen hulp nodig hebben”. Met de voorraadkast willen de kerken laten zien dat er hulp is zonder erom te hoeven vragen en zonder er dank je wel voor te hoeven zeggen, want Harmelenaren kunnen
helemaal anoniem etenswaren meenemen.
Tot groot genoegen van de diaconale werkgroepen hebben de eerste mensen zich al gemeld die ook aan de actie willen bijdragen en zelf etenswaren in de voorraadkast willen zetten. “Dit is vooralsnog niet bedoeling, want we zijn bang dat het Dorpshuis anders binnen de kortste keren overspoeld wordt met etenswaren” aldus een lachende Toos, die aangeeft dat deze ‘stap 2’ van de actie zeker in beeld komt als er zeer regelmatig eten wordt meegenomen uit de voorraadkast. “Die ‘loop’ moet er eerst even in gaan zitten en de kerken van Harmelen hopen van harte dat dat gaat gebeuren. Zo laten we in Harmelen zien dat we er voor elkaar zijn, ook als je het moeilijk vind om hulp te vragen” De voorraadkast is te bezoeken tijdens openingstijden van het Dorpshuis/Bibliotheek in Harmelen, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Bloemen van de kerk

De bloemen van de dienst van 3 oktober zijn bij dhr Jan Veenkamp gebracht. Dit mooie stuk was opgemaakt in de kleur rood van de bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdragers.


Het herfstboeket van 10 oktober is bij mw. Pé de With gebracht.

Lief en leed

Elly van Dam heeft al lange tijd te kampen met rugklachten.
Donderdag 21 oktober zal zij in het Antonius Leidsche Rijn een operatie ondergaan aan de ruggenwervels. Een spannende operatie die hopelijk de pijnklachten zal gaan verlichten. Wij wensen Elly veel sterkte en doorzettingsvermogen en hopen op een voorspoedig herstel. Een kaartje kan daar altijd bij helpen!

Nieuw redactielid Nieuwsbrief

De redactie kan met veel plezier melden dat er versterking is gekomen voor het maken van deze Nieuwsbrief. Ik ben niet langer “eenzaam en alleen” maar Mia van der Sluijs komt de gelederen versterken. Mia, fijn dat je je wilt inzetten voor de Nieuwsbrief. Ik ben overtuigd van een goede samenwerking en hoop dat we u nog lang op de hoogte mogen houden van het wel en wee van De Open Poort!

Rood is de kleur in de kerk aanstaande zondag, en dat zal tot in de bloemen te zien zijn. In de kerk staat deze kleur enerzijds voor enthousiasme en geestkracht, en anderzijds ervoor dat de dood geen grens vormt voor de kracht van het geloof. Rood was de kleur toen ik intrede deed, en is het nu omdat Anneke Boskma en Chris van der Veer bevestigd worden als ouderling. Samen met Afke Boes, die over enkele weken bevestigd wordt, bereidden zij de dienst voor. Samen lazen we de teksten die het rooster ons te lezen geeft (Exodus 34:4-9 en Johannes 8:1-11) en kozen we liederen. Voor het eerst is ook de cantorij weer voltallig present, en dat met een nieuwe dirigente, Karin van der Helm. Karin zal ook de verdere zang begeleiden. De gezamenlijke voorbereiding met iedereen levert een veelkleurige liturgie op, waarin het kernlied wat mij betreft tussen de overweging en de bevestiging klinkt, ‘Een taal van liefde’. Het lied is op muziek gezet door de cantor van mijn vorige gemeente, Het Brandpunt in Amersfoort. Omdat niet iedereen de bundel kent waar het uit komt (Zangen van Zoeken en Zien), geef ik hierbij de tekst van Michaël Steehouder:

Dat woord is niet in steen geschreven
niet hard in wetten neergelegd
maar ergens in een mensenleven
uit liefde en om niet gegeven
en uitgezegd.

Dat woord wil mensen niet bedwingen,
maar lucht en adem, eten zijn
en leven, liefde doen ontspringen,
in fluisteringen en in zingen
geweten zijn.

Dat woord geeft niet de wind van
voren,
veroordeelt niet en wil geen wraak,
is dagelijks opnieuw geboren
en in een mensenhart te horen,
tot licht gemaakt.

Laat mij een taal van liefde spreken,
verzoening mag mijn spreken zijn,
een woord dat als een warme deken
bedekt wie in de kou bezweken,
zo mag het zijn.

Verder zingen we achtereenvolgens: psalm 103:1, 5, het lied ‘Licht in ons midden’, Liedboek (LB) 301g en 117a, Hemelhoog 481, LB 329, Alles Wordt Nieuw III: 11: 1, 2, 3 en LB 833, 418 en 425.
Deze zondag nemen we ook afscheid als ambtsdrager van Marcel den Hartog. Heel waardevol dat zoveel mensen veel doen voor de bloei van onze gemeente, gesteund door ons allen.
Geurt Roffel

Versoepeling coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door in de covid-19 maatregelen.
Naar aanleiding van het advies van de PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

 • In onze kerk is het tot nu toe geen probleem geweest om de anderhalve meter afstand aan te houden. Daarom handhaven we de anderhalve meter maatregel tot nader order.
 • Enkele maatregelen vervallen: registratieplicht en gezondheidscheck. U hoeft zich dus niet meer aan te melden als u naar de kerk wilt komen. Placering (toewijzen van een plaats) blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst.
 • Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten. Wij zullen er dus niet om vragen.

De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

 • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
 • thuisblijven en testen bij klachten;
 • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;

Noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie. Dat betekent dat wij de deuren zo lang mogelijk tegen elkaar open zullen houden. Zorgt u dus voor gepaste kleding.
Naast deze algemene zaken gelden voor De Open Poort nog een aantal specifieke zaken:

 • Koffie/theedrinken na de dienst mag weer. Bij mooi weer drinken we koffie/thee buiten, maar bij mindere weersomstandigheden wordt in de kerkzaal koffie/thee geschonken. Voor de duidelijkheid: de koffie/thee wordt naar de kerkzaal gebracht. Bij dit alles geldt dat we gepaste afstand houden. Het is niet toegestaan om rond de bar koffie/thee te drinken.
 • Vanaf 25 september kunnen de lectoren weer ingezet worden. Lectoren die hiermee moeite hebben kunnen dat aangeven. In dat geval leest de ouderling van dienst de Bijbelteksten.

Bij de dienst van 3 oktober

Op zondag 3 oktober worden er in De Open Poort nieuwe ambtsdragers bevestigd door onze eigen predikant ds Geurt Roffel. Het gaat om Anneke Boskma als scriba en Chris van der Veer als pastoraal ouderling. Afke Boes zal later als pastoraal ouderling bevestigd worden. Vanwege persoonlijke omstandigheden kan haar bevestiging nu geen doorgang vinden. De kerkenraad is blij met de komst van de nieuwe ambtsdragers. Het gaat om twee heel belangrijke taken waarvoor niet makkelijk mensen te vinden zijn. We nemen in deze dienst tevens afscheid van Marcel den Hartog. Marcel is vier jaar lang een zeer accurate en betrouwbare scriba geweest. We zullen zijn gedegen inbreng in de kerkenraad zeker missen. Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen hopen wij dat de gemeente op volle sterkte aanwezig zal zijn om afscheid te nemen van Marcel en de nieuwe kerkenraadsleden te verwelkomen.

Laatste gespreksbijeenkomst met onze dominee Geurt Roffel

Afgelopen woensdagavond 29 september hebben we weer kennismakingsgesprekken gehouden. Ook nu mogen we terugzien op een hele waardevolle avond met mooie gesprekken.
Wanneer er nog gemeenteleden zijn die aan een kennismakingsgesprek willen deelnemen, dan kunt u of jij zich opgeven bij Jeannette Sneller.
De geplande datum voor deze laatste bijeenkomst is: donderdagmiddag 28 oktober
van 14.30-16.00 uur in De Open Poort.
Graag tot ziens!

Vanuit de diaconie

Op zaterdag 9 oktober houden we nog één keer op deze manier de inzameling voor de voedselbank tussen 10.00-11.00 uur in De Open Poort. Vanaf november doen we de inzameling voor de voedselbank weer gelijk met de Maaltijd van de Heer. Behalve houdbare levensmiddelen zijn ook toiletartikelen van harte welkom!

Bloemen van de kerk

Tijdens de zomervakantie hebben er prachtige orchideeën op de liturgische tafel gestaan. Nu de vakantie voorbij is zorgt de bloemencommissie weer voor mooie boeketten.De bloemen van 12 september zijn bij Piet en Alie van Bemmel gebracht. Zij waren in juli 50 jaar getrouwd.
19 september heeft Lies Catsburg de bloemen uit de kerk gekregen. Zij was blij deze groet te ontvangen en doet iedereen de hartelijke groeten!
Afgelopen zondag, 26 september zijn de bloemen bij mw. Steketee gebracht.

Impressie van de openluchtdienst van 5 september jl.

Geurt las tijdens de dienst ook nog een bewerking van een gedicht van Paul van Vliet voor:

Ik hoop in het nieuwe seizoen op mensen die bergen verzetten,
die dóór blijven gaan, met hun kop in de wind.
Ik bid om mensen, die risico’s nemen,
die vol blijven houden met het geloof van een kind.
Ik bid om mensen die dingen beginnen
waar niemand van weet, wat de afloop zal zijn.
Ik bid om mensen die met vallen en opstaan
niet willen weten van water in wijn.
Voor Geurt was er een plekje in de schaduw
Er kwam zelfs nog een lifter voorbij die
zijn vertrouwen in de toekomst uitsprak
Ik hoop op mensen die blijven vertrouwen;
die van te voren niet vragen voor hoeveel en waarom.
Ik bid om mensen die dóór blijven douwen:
van doe het maar wèl, en kijk maar niet om.
Ik bid om het beste van vandaag en van morgen,
ik bid voor het mooiste waar ik van hou.
Ik zoek naar het maximum wat er nog in zit
in vandaag en in morgen, in mij en in jou.

Stemming Goede Doelen tijdens de openluchtdienst

Tijdens de openluchtdienst konden de aanwezigen weer stemmen op goede doelen binnen en buiten Nederland. Tevens kon men zelf goede doelen aandragen.
Hieronder vindt u de uitslag van deze stemming met de daaraan gekoppelde bedragen die de diaconie zal overmaken.
ZWO doelen

1-Christian Refugee Relief
2-Kameroen landbouw training
3-Hart voor kinderen
4-Ondersteuning in Moldavië
5-Hulp aan vervolgde Christenen
6-Bijbels voor arbeidsmigranten
15 stemmen
15 stemmen
18 stemmen
1 stem
6 stemmen
3 stemmen
600 euro
600 euro
720 euro
40 euro
240 euro
120 euro

Doelen in Nederland

1-Villa Vrede
2-Stichting gevangenen
3-Voedselbank Woerden
4-SchuldHulpMaatje
5-Ondersteuning Leon Rasser
6-Sleep Inn Utrecht
18 stemmen
2 stemmen
6 stemmen
11 stemmen
17 stemmen
14 stemmen
680 euro
80 euro
240 euro
440 euro
680 euro
560 euro

Vrije doelen

-Devotion jeugdkerk
-Uitzending gemeenteleden bv World Servants
-Kinderwinkel Den Haag
-Vakantiebureau Doorn
-Afghanistan
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro
40 euro

Geboren!

Deze wolk is Rowan. Zoon van Emily en Ruud de Langen, broertje van Jayden en Mason. Hij is 3 september geboren.
Er is een witte roos bij de ouders gebracht!

Inzameling voedselbank

Zaterdag 11 september zijn we tussen 10 en 11 uur weer aanwezig bij De Open Poort voor de inzameling van levensmiddelen voor de voedselbank. We hopen u daar weer te mogen begroeten!

Verschijnen Nieuwsbrief

Deze Nieuwsbrief verschijnt waarschijnlijk eerder dan u verwacht had. Dit is i.v.m. vakantie van de redactie. De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u weer op 1 oktober. Tot dan!