Vanuit de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Dit bericht had eigenlijk in de laatste Meeleven moeten worden opgenomen. Door een misverstand is dat niet gebeurd. Hieronder het, inmiddels vanwege de ontwikkelingen aangepaste, bericht.

Beroepingswerk

Op 12 januari is er een bijzondere kerkenraadsvergadering geweest met de kerkenraad van de Ontmoetingskerk te Kamerik. Het doel was om nader met elkaar kennis te maken. Vanwege de lockdown vond de vergadering online plaats. Voor een kennismaking heeft dat iets ongemakkelijks maar we zijn blij dat de vergadering heeft plaatsgevonden. Na een korte voorstelronde, waarbij enkele kerkenraadsleden van beide kerken vertelden over de reden van hun lidmaatschap bij hun kerk, ging het al snel over het beroepingswerk en de te volgen procedure waarbij de gemeente betrokken wordt. En uiteraard werd de vraag gesteld hoe in coronatijd de stemprocedure van de gemeentevergadering ingericht kan worden. Want de kans is groot dat we in de komende maanden nog met allerlei van overheidshanden opgelegde restricties te maken hebben. Er was tijd ingeruimd om elkaar te vertellen over belangrijke onderwerpen die spelen. Vanuit de Ontmoetingskerk werd er een presentatie gegeven over hoe de kerk zichtbaar is in de omgeving, vanuit De Open Poort vertelde onze scriba over de totstandkoming van Jong Belegen. Op 9 februari was er weer een kerkenraadsvergadering en in de middag werd ik gebeld door Kees van den Berg, voorzitter van onze beroepingscommissie. Hij vertelde mij dat de beide beroepingscommissies met een gezamenlijk voorstel voor een kandidaat komen. ’s Avonds is dit heuglijke bericht uiteraard besproken in de kerkenraad en er is kort daarop contact geweest met de voorzitter van de kerkenraad van de Ontmoetingskerk. Het volgende is afgesproken:

  1. Op 24 februari wordt er een gezamenlijke (online) kerkenraadsvergadering georganiseerd waarin beide kerkenraden kennis zullen maken met de kandidaat.
  2. Na de kennismaking gaan beide kerkenraden uiteen en nemen een besluit over de beroepbaarheid van de kandidaat.
  3. Als beide kerkenraden de kandidaat beroepbaar achten dan kan de volgende stap worden gezet met het organiseren van een gemeentebijeenkomst waarin de gemeenteleden uitgenodigd worden om hun stem uit te brengen. Hoe deze bijeenkomst er uit zal zien moet nog worden besproken. Vanwege de coronacrisis is de kans dat dit fysiek kan gebeuren nihil. U wordt hierover op korte termijn geïnformeerd.
  4. Als de gemeenteleden zich voor de kandidaat uitspreken kan het beroep worden uitgebracht.

Ook al hebben we nog geen enkel besluit genomen over de mogelijk te beroepen kandidaat, toch wil ik even stilstaan bij het werk van de beroepingscommissie. De commissie is een brede vertegenwoordiging van onze gemeente waarin jong en oud vertegenwoordigd zijn. Ik heb het proces van wat dichter bij kunnen volgen vanwege mijn contact met de voorzitter van de beroepingscommissie en kan niet anders dan mijn grote waardering uitspreken voor het werk dat zij, samen met Kamerik, hebben verricht en de zorgvuldigheid waarmee zij hun taak hebben opgepakt.
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het voorstel van de commissie een kandidaat betreft die goed bij onze gemeente past.

Coronacrisis

Zoals u wekelijks ervaart hebben we nog steeds te maken met grote beperkingen voor onze eredienst. We volgen de berichtgeving van de overheid en de PKN op de voet en via de Nieuwsbrief zullen we u blijven informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zoals u elders in Meeleven kunt lezen is er hard gewerkt aan de inzet van vaste camera’s. De PKN heeft richtlijnen opgesteld voor het gebruik van camera’s die we uiteraard volgen. Zo wordt er alles aan gedaan om geen mensen herkenbaar in beeld te brengen. Op de site van de PKN kunt u hierover meer lezen. In de komende Meeleven meer hierover.

Een dringend beroep op u

Op 26 januari is er een moderamenvergadering geweest waarin allerlei lopende zaken besproken zijn. Eén punt wil ik er uitlichten, namelijk de bemensing van de taken in onze gemeente. Nadat bekend werd dat de pastorie verkocht was meenden sommigen dat het zwaard van Damocles, dat boven ons hoofd hing, verdwenen was. Men had gelijk wat betreft de verkoop maar niet wat betreft de zorg om de continuïteit van onze geloofsgemeenschap. Onze scriba, Marcel den Hartog, benoemt dit punt ook nadrukkelijk in zijn schrijven in de laatste Meeleven. De grote vraag van dit moment is niet onze financiële positie maar het benodigde aantal kerkenraadsleden dat nodig is om een zelfstandige gemeente te kunnen blijven. Ik wil een dringend beroep op u doen om met mogelijke namen te komen voor de kerkenraad of om uzelf hiervoor aan te melden. Mijn gegevens staan op de achterkant van Meeleven, maar u mag ook een ander kerkenraadslid benaderen. Met uw inbreng zal vertrouwelijk worden omgegaan. Over de invulling van de taken kunnen we het later hebben, het begint met de bereidheid om uw steentje bij te dragen aan onze geloofsgemeenschap. Ieder mens heeft kwaliteiten, ik zie dat heel nadrukkelijk in onze diaconie waar degenen die goed zijn in organiseren samen optrekken met degenen die goed zijn in uitvoeren. Met die persoonlijke kwaliteiten voor ogen – doen waar u goed in bent en niet hoeven doen wat u niet ligt – moet het toch mogelijk zijn om in het najaar weer een voltallige kerkenraad te hebben? Ik kijk uit naar uw reactie.

Hij of hij?

ds. Kees Burger
Wat voelen wij dingen vaak toch anders aan! In de nog te verschijnen Nieuwe Bijbelvertaling (NBV21) wordt God weer aangeduid met ‘Hij’ in
plaats van ‘hij’, dit in tegenstelling tot de nu in gebruik zijnde vertaling.
Maar voor een groep vrouwelijke theologen is ‘Hij’ met een zogenoemde eerbiedskapitaal een ‘klap in het gezicht.’ “Als je van de godsnaam -die een
mysterie is- een ‘Hij’ maakt, dan maak je van God een man”, volgens Manuela Kalsky, theologe aan de V.U.
Nu is het inderdaad zo dat de traditie vaak heel eenzijdig met mannelijke beelden over God heeft gesproken. En wij? Wij mensen werden ‘zonen Gods’ genoemd, in plaats van ‘kinderen Gods’. En die zonen werden ook wel broeders genoemd, die geroepen werden tot de daad! Vreselijk, archaïsch taalgebruik, en helemaal onjuist! Zo is het Hebreeuwse woord voor geest: ‘Ruach’. En Ruach is een vrouwelijk woord. In de heel vroege kerkgeschiedenis was de Heilige Geest als derde persoon van de Drie-Eenheid dan ook een vrouwelijk begrip. Maar dat is snel door de vroege kerkvaders vermannelijkt. Heel kwalijk natuurlijk. Ik heb altijd geprobeerd dat mannelijke taalgebruik zoveel mogelijk te vermijden. En ik vind het prachtig als ik hoor uitspeken: ‘De Heilige Geest, zij geve u vrede’. Toch maak ik de verontwaardiging van de vrouwelijke theologen nu niet mee. Ik voel het juist anders aan.
Toen in de NBV God (en Jezus) met ‘hij’ werd aangeduid, had ik moeite met die egalisering, die gelijkstelling. Ik vind ‘hij’ met een kleine letter meer een (gewone) man, dan Hij. Mannen duiden we aan met ‘hij’. Geen man duiden we aan met ‘Hij’. En ik voel op geen enkele wijze aan dat ‘Hij’ dan zoiets als een ‘superman’ zou zijn. Hij, met een hoofdletter komt voor mij eerder in de buurt van ‘de Heilige’, of ‘de Eeuwige’. Ouderwets of niet: ik houd van die ‘eerbiedskapitaal’. Tijdens het schrijven van een preek kán ik God en Jezus gewoonweg niet met een kleine ‘hij’ schrijven. Dat voelt voor mij niet goed. Het blijft in mijn pen steken. God is tenslotte mijn vriendje niet, en dat vind ik een weldadige gedachte.

Bloemen van de kerk

Zondag 7 februari zijn de bloemen naar Dorothea Bierling gegaan. Zij herstelt gelukkig goed na een zware ingreep. Zondag 14 februari heeft dhr. Teun van der Kooij een bloemengroet mogen ontvangen.

Overdenking

Gerrit Elings
Alternatieve feiten, nepnieuws, pseudonieuws, het zijn zo
maar wat woorden die de afgelopen jaren een bijzondere lading hebben gekregen. Wist u overigens dat in de Nederlandse vertaling van George Orwells beroemde roman “1984” het woord onfeit gebruikt wordt, dat eenzelfde strekking heeft. Waar het om gaat is dat ons geleerd wordt wantrouwend te staan tegenover berichten die ons bereiken. Wat is er nog van waar?
We zien, om een voorbeeld te noemen, mensen die nog steeds twijfelen aan het bestaan van het coronavirus en het afdoen met ‘een griepje’ en er allerlei complotten van de machtigen der aarde achter vermoeden.
Ik moest hieraan denken toen ik deze week een boekje te leen kreeg van een van onze gemeenteleden met als titel Bidden met de Benen. Het staat vol met chassidische verhalen. Het chassidisme is een behoudende stroming in het jodendom die zijn oorsprong vindt in Oost-Europa. In Nederland is het chassidisme onder andere bekend geworden door de kunstenaar Hendrik Werkman die in de Tweede Wereldoorlog zogenaamde druksels maakte naar aanleiding van chassidische verhalen waarmee hij in bedekte termen kritiek leverde op het nazibewind. Het zou hem tenslotte zijn leven kosten. Op 10 april 1945 werd hij geëxecuteerd. In het boekje trof ik het onderstaande verhaal aan dat mij op bovenstaande gedachten bracht.
Rabbi Elimelech van Lizensk zei: ‘Ik weet zeker dat ik na mijn dood in het paradijs zal worden toegelaten. Als ik voor het Hemelse Gerecht sta, dan zal men mij vragen: “Heb je je hele leven voldoende gestudeerd? Was je gedrag redelijk? Heb je de geboden vervuld? Ben je trouw geweest en heb je barmhartigheid bewezen?” Op al deze vragen zal ik dan zonder aarzeling “nee” antwoorden. De Hemelse Rechter zal dan zeggen: “Elimelech heeft
de waarheid gesproken. Laat hem daarom maar binnen!”’
In deze vertelling wordt waarheid belangrijker gevonden dan trouw en barmhartigheid. Daar valt wel wat op af te dingen, vind ik, maar het biedt in ieder geval stof tot
overdenken.

Vanuit de diaconie

De inhoud van de verzamelbus bij de Plus is weer geleegd. Er zijn meer dan 5000 zegeltjes in gespaard, waardoor er 70 boodschappenpakketten
meegenomen konden worden. Wat een geweldig resultaat weer! Het is mooi dat we dit met de drie kerken van Harmelen gezamenlijk mogen doen om onze dorpsgenoten die het moeilijk hebben een hart onder de riem te steken. Op deze manier kunnen we hen laten zien dat we met hen meeleven en de zware financiële situatie wat verlichten met een doos vol boodschappen. Iedereen die mee gespaard heeft wordt hartelijk bedankt!

Voedselbank

Wij zijn erg blij dat afgelopen zaterdag zoveel mensen op hun vrije ochtend naar De Open Poort gekomen zijn om een bijdrage voor de voedselbank te brengen. Het wordt enorm gewaardeerd en het komt zo goed terecht.
Iedereen enorm bedankt voor uw hulp. We zullen voorlopig iedere 2e zaterdag van de maand tussen 10 en 11 uur aanwezig zijn bij De Open Poort. De eerstvolgende keer zal dan 13 maart zijn.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Liturgie zondag 21 februari, 1e zondag 40-dagentijd

Voorganger: ds. P. Rebel ; Ouderling van dienst: Oda van Groen; Diaken van dienst: Connie van Leeuwen; Pianist: Aartjan van Pelt
• Aanvangslied NLB 208
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• NLB 533: 1, 4
• Gebed om de Geest
• Lezing Exodus 24: 3-8
• Psalm 32: 3
• Lezing Marcus 1: 40-45
• NLB 27a: 1, 2, 4
• Preek
• NLB 754: 1, 3
• Mededelingen
• Gebeden
• NLB 868: 1, 2, 5
• Zegen

Liturgie zondag 28 februari, 2e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Ds. W. Flantua; Ouderling van dienst: Ellen Verkleij;Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Pianist: Henk Hilgeman
• Mededelingen
• Intochtslied Psalm 2: 2, 6 & 10
https://www.youtube.com/watch?v=-yNLuGrD-6o
• Bemoediging en Groet
• Lied 195
https://www.youtube.com/watch?v=YDhePm2xD8Q
• Verootmoedigingsgebed
• Wetslezing
• Lied 868: 1 & 2
https://www.youtube.com/watch?v=jFxBej1VBuM
• Gebed bij openen van de schrift
• Schriftlezing: Marcus 9: 2 – 10
• Lied 543: 1
https://www.youtube.com/watch?v=HDqNV0Kl8YQ
• Overdenking
• Muzikaal intermezzo
• Zingen: Lied 538: 1 & 4
https://www.youtube.com/watch?v=N8ZDrvpdJ38
• Mededelingen
• Dankgebed & Voorbede
• Slotlied: Lied 871
Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
Het lied in alle talen zal,
zijn liefde loven overal
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die Zijn naam omringt.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der eng’len in.

• Zegen

Dit is óók

Ik ben geen hypochonder, nou ja een beetje, maar ik vrees dat ons nog twee zware maanden te wachten staan. O, wat verlangen we naar de bevrijding van de beperkingen. We líjden eraan, aan het afstand houden. Ik ben van mijzelf niet zo aanrakerig, maar ik had nooit gedacht dat ik de arm om een schouder, een knuffel, de spontaniteit zó zou missen. Een collega schreef: “We kijken -gedwongen door de omstandigheden- met een medische blik naar elkaar.” Zo is het, en dat is vreselijk. Dat gaat rechtstreeks tegen ons
mens-zijn in. Maar als een soort wake-up call uit mijn somberheid werd ik geraakt door een verhaal. Het is van Francis Spufford, een begenadigd denker. Hij beschrijft een hevige echtelijke ruzie die hem ooit overkwam. Eenvel-over-de-oren-ruzie. Een nacht lang. ’s Ochtends ging hij uit arren moede naar een koffiehuis en verpleegde zijn ellende met een dubbele espresso. “Toen”, zo schrijft Spufford “klonk ineens muziek: het adagio van Mozarts Klarinetconcert. Dat is lijdzame, troostende muziek, maar het verdriet wordt niet ontkend. Ik kende het stuk heel goed, maar deze keer vertélde het mij wat. Het zei: alles waar je bang voor bent is waar, en alles wat je fout hebt gedaan, is fout. En tegelijk: luister. Het leven is groter dan de zorgen in je hoofd. Dit is óók. Je misleidt jezelf als je dit vergeet. Geef je zelf -al is het maar even- over aan een schoonheid die je niet uit jezelf hoeft te halen.” Spufford voegt eraan toe: “Nee, het was God niet die op dit moment die muziek voor mij opzette. Ik ben een gelovig mens, maar zó denk ik niet. Als ik al iets kreeg was het een teken van Mozart, de beroemde Oostenrijker met de pruik. Maar Mozart was op dat moment wél een genade die mij overkwam.” Ik troost mij met zo’n verhaal. Er is verdriet, er is onmacht, er is angst en eenzaamheid. Maar dit is óók. Ik begrijp nu wat in de psalmen staat: “Geef mij niet prijs aan mijn tegenstanders.” Het is de kunst om bedacht te blijven op wat ‘óók’ is. Dat ‘óók’ is voor ieder anders. Maar ik ga Mozart opzetten.
ds. Kees Burger

Vanuit de diaconie

Bij contact met de voedselbank in Woerden is aangegeven dat onze bijdrage gemist wordt nu de inzameling bij de Maaltijd van de Heer stilligt, zeker nu er zoveel gebruik gemaakt wordt van de hulp van de voedselbank. Om dit te ondervangen willen we u uitnodigen om voorlopig iedere 2e zaterdag van de maand tussen 10 en 11 uur een bijdrage bij de Open Poort te brengen. Iemand van de diaconie zal aanwezig zijn en de manden staan
bij de ingang, zodat u de kerk niet in hoeft te lopen. De eerste keer zal zijn op zaterdag 13 februari. De voedselbank heeft vooral behoefte aan houdbare basisproducten. Hiernaast ziet u een boodschappenlijstje met wat mogelijkheden maar u kunt er natuurlijk ook uw eigen draai aan geven. Wij hopen u volgende week zaterdag te zien! Alvast bedankt voor uw hulp!
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO:
NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 24 januari zijn de bloemen naar Dik en Erna de Groot gebracht. Zondag 31 januari heeft Nita Immel een bloemengroet namens de gemeente van De Open Poort ontvangen. Wat is het fijn dat we ook in deze tijd onze verbintenis met elkaar op deze manier mogen laten zien!

Liturgie zondag 7 februari

Voorganger: ds. Kees Burger; Diaken van dienst: Marja Vilijn; Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; Pianist: Joost de Visser

• Pianospel
• Woord van welkom
• Enkele woorden
• Lied 936 (https://www.youtube.com/watch?v=vqkgNvrL6uA)
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Lied 598 :‘Als alles duister is’: https://www.youtube.com/watch?v=mglJR8Q3tzI
• Lezing: gedeelten uit 1 Koningen 19
• Pianospel
• Thema: De geloofsweg van Elia
– 1. vallen en opstaan
– 2. de lange weg (pianospel)
– 3.God ervaren
– 4.antwoord geven
• Lied:Wil je opstaan en mij volgen https://www.youtube.com/watch?v=JXR9RgFp7LI
• Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader
• Lied: ‘Op mijn levenslange reizen’
https://www.youtube.com/watch?v=6Dma8AxVGBc
• Zegen
• Pianomuziek

Liturgie zondag 14 februari

Voorganger: ds. Leon Rasser; Diaken van dienst: Jan Brundel; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Pianist: Warno Rutting

• Votum en groet
• Nederland zingt: Psalm 92
• Psalm 92:1 t/m 12
• Gebed, op de achtergrond speelt de pianist lied 912
• Nederland zingt: Glorie aan God
• Lezing: Marcus 1: 40 – 45
• Pianist/organist speelt lied 339
• Preek
• Instrumentaal
• Gebeden, bij het Onze Vader wordt lied 369 op de achtergrond gespeeld
• Mededelingen
• Slotlied: 467 liedboek der kerken 1973
• Wegzending en zegen

Nieuwe camera voor online-diensten

Vrijdag 15 januari is de nieuwe camera in onze kerk geplaatst.

Deze is eenvoudig te bedienen middels een bedieningspaneel. We hebben nu een keurig technisch centrum achter in de kerk. Er zijn altijd mensen nodig om de apparatuur te bedienen. Mocht u graag met de nieuwste technologie willen werken, neem dan contact op met het streamteam of beamerteam. Er wordt een instructie filmpje gemaakt over het gebruik van de apparatuur, dus dat moet goed komen!
Meer informatie over de nieuwe camera volgt in de volgende Meeleven.

Boodschappenpakketten bij de Plus

Denkt u nog aan de zegels voor de boodschappenpakketten bij de Plus?

U kunt nog tot 30 januari sparen. In de Plus staat een grote doos waar u de zegels in kunt leveren. Mocht u willen dat wij zegels of een spaarkaart op komen halen dan kunt u contact opnemen met de diaconie. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Vorig jaar hebben we zo’n honderd dozen bij elkaar gespaard, dat moet nu toch ook weer lukken?!

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO:
NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 10 januari hebben we namens de Open Poort een bloemengroet bij mw. Riet Kamphuis gebracht. De bloemen van de foto zijn afgelopen zondag 17 januari bij mw. Lies Catsburg bezorgd.

Liturgie zondag 24 januari

Voorganger: ds. Alex Baarslag ; Ouderling van dienst: Ellen Verkleij
Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Pianist: Roel Boetan
• Welkom
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gedicht: Graf te Blauwhuis van Gerard van het Reve voor buurvrouw H. te G.
Hij rende weg, maar ontkwam niet,
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.
Een strijdbaar opschrift roept van alles,
maar uit een bruin geëmailleerd portret
kijkt een bedrukt en stil gezicht.
Een kind nog. Dag lieve jongen.
Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,
Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog wat?

• Gebed om ontferming en het licht van Gods Geest
• Lezing: Jesaja 30: 8-15a
• Lezen: Psalm 33: 2 met pianospel
• Lezing: Mattheus 4: 12-22
• Pianospel n.a.v. Lied 531 (Jezus die langs het water liep)
• Uitleg en verkondiging

• Pianospel
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het Onze Vader.
• Mededelingen ouderling en diaken
• Pianospel n.a.v. Lied 840 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom))
• Heenzending en zegen
Mensen die leven uit de verwachting, zien verder.
Mensen die leven uit de liefde, zien dieper.
Mensen die leven uit het geloof, zien alles in een ander licht.
Zó zegent ons God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen

Liturgie zondag 31 januari

Voorganger: Mw. ds. H Gierkink-van Geerestein; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar
Pianist: Roel Boetan.
• Intochtspsalm Psalm 111: 1 en 2
Van ganser harte loof ik hem,
in ’t midden van Jeruzalem,
den Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
hij doet wie lust heeft aan zijn leer,
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.
Zijn doen is louter majesteit,
zijn luister, zijn gerechtigheid,
houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden.
Genadig en barmhartig is,
de Heer, en zijn gedachtenis,
eeuwig waar hij zijn daden stelde.

• Bemoediging en groet
• Gebed bij de Schriften
• Lezing Oude Testament: Job 1:6-22
• Lied 942: 1 en 3
Ik sta voor U in leegte en gemis.
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis,
dood is mijn lot, hebt Gij geen and’re zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

• Lezing Nieuwe Testament: Lucas 13:1-5
• Lied 313:1
Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

• Overdenking
• Pianospel
• Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
• Mededelingen
• Lied 416: 2 en 4 om thuis mee te zingen
Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

• Heenzending en zegen