Liturgie 9 januari

 • Welkom
 • Zingen: Als een hert dat verlangt naar water, naar Psalm 42 – Hemelhoog 16
 • Stil gebed, bemoediging en groet
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied: O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring Hemelhoog 654
 • Gebed om de opening van Gods Woord en de werking van Zijn Geest.
 • Schriftlezing 1: Matteüs 3: 13-17
 • Zingen: Door de wereld gaat een woord -Tekst Liedboek 802: 1-3 (Oude Joodse melodie: https://www.youtube.com/watch?v=myEOa_Shvlw&t=16s)
 • Schriftlezing 2: Handelingen 8: 26-39
 • Zingen: Door de wereld gaat een woord – Tekst Liedboek 802: 4-6 (Oude Joodse melodie: https://www.youtube.com/watch?v=myEOa_Shvlw&t=16s)
 • Overweging: Een nieuw begin, een open poort
 • Zingen: De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt –  Liedboek 686
 • Mededelingen
 • Gebeden
 • Slotlied: Jezus, ga ons voor – Liedboek 835: 1 & 3
 • Zegen
 • Toegift: Waar de mensen dwalen in het donker- Liedboek 286

c473223_w1272_gridart2022010409473.jpg

Bloemengroet

De bloemen van eerste kerstdag zijn naar Henk Vink gebracht.
De bloemen van 2 januari hebben een plekje gevonden bij mw Miep van Bemmel

Vanuit de redactie

Zoals u ziet heeft de Nieuwsbrief een nieuw jasje en een nieuwe naam gekregen. De officiële naam is nu Meeleven Nieuwsbrief geworden. Hiermee willen we laten zien dat er nu een nauwe samenwerking is tussen de beide redacties. Het is natuurlijk werk in uitvoering, we gaan ervaren hoe de beide informatiekanalen elkaar zo goed mogelijk kunnen aanvullen en hun eigen specifieke mogelijkheden zo goed mogelijk kunnen benutten. Heeft u ideeën of feedback? We horen graag van u!
Met betrekking tot de nieuwe lay-out: We maken nu gebruik van een tool om nieuwsbrieven mee te maken. We hopen u zo een goed leesbare aantrekkelijke nieuwsbrief te kunnen sturen. Natuurlijk hebben we hier de Open Poort kleuren voor gebruikt. Onder aan de nieuwsbrief vind u snelknoppen waarmee u direct naar de website en onze facebook pagina kunt gaan. Op een tablet kan de lay out net wat anders zijn. Als dat storend is kunt u altijd bovenaan de nieuwsbrief op “webversie” klikken. Wij wensen u veel leesplezier!

Mia en Marja

Door goede machten

De laatste twee zondagen werd aan het eind van de dienst een lied van Dietrich Bonhoeffer gezongen. Bijgevoegd de tekst. Als u op de titel van dit stukje klikt, kunt u het lied beluisteren.

1.Door goede machten trouw en stil omgeven, behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, wil ik met jullie deze dagen leven en samen opgaan naar het nieuwe jaar.

KEERVERS
Door goede machten wonderbaar geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag.
God deelt met ons de avond en de morgen en vast en zeker elke nieuwe dag.

2.Nog wil het oude jaar ons hart vernielen, belagen met een last die ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen, het heil, waartoe Gij zelf ons hebt bestemd.
KEERVERS

3.Laat warm en stil de kaarsen hier beamen, dat Gij het licht op aarde hebt gebracht en als het kan, breng ons dan weer tezamen; wij weten dat uw licht schijnt in de nacht.
KEERVERS

Bij de dienst van 16 januari

Toelichting door Geurt Roffel
Als ik een kerkdienst voorbereid waarin ik voorga, begin ik met het lezen van de teksten die voor die zondag op het program staan. Die teksten kies ik meestal niet zelf, ik vind ze in een rooster dat door de raad van kerken is gemaakt. Dat rooster zorgt ervoor dat we in onze kerk meestal ongeveer dezelfde teksten lezen als die in andere kerken worden gelezen. Zo kom je gemakkelijk in gesprek met mensen die zich in andere kerken door Bijbelteksten laten inspireren en ontwikkel je en passent gevoel voor de gang door het kerkelijk jaar.
De tekst voor zondag 16 januari is overbekend: Johannes 2:1-12, de bruiloft te Kana. Deze tekst wordt altijd kort na Kerst gelezen, omdat Johannes er op een heel veelomvattende manier beschrijft hoe Jezus’ optreden begon. Jezus en de mensen vinden elkaar, zou je kunnen zeggen, op een onverwachte manier. Een beetje zoals twee mensen die op elkaar verliefd worden elkaar vinden. De bruiloftstekst wordt gecombineerd met een tekst waarin iets soortgelijks aan de hand is, Exodus 33:12-23. Daar hebben de mensen en God elkaar gevonden. En net zoals twee verliefden op een dag tegen elkaar kunnen zeggen: ‘Ik wil niet meer zonder je verder’, zo zegt Mozes dat in Exodus 33 tegen God.
V!ER verzorgt de liederen in de dienst en over de opzet van de liturgie lees je elders in deze Nieuwsbrief meer. De zestiende zal de eerste dienst zijn die in een nieuw jasje wordt gevierd. De liturgie bevat naast bekende elementen ook een mogelijkheid tot interactie en een grotere concentratie op het thema dat uit de bijbelteksten naar voren komt. We zingen onder meer uit Hemelhoog (617, 667 en 61) en het liedboek (939, 791).

Toelichting door Gerrit Elings
Vanuit een aantal gemeenteleden is de wens naar voren gekomen om de huidige viering, die meestal volgens een vast patroon loopt, wat aan te passen om de betrokkenheid vanuit de gemeente bij de viering te vergroten. De kerkenraad heeft, naar aanleiding van een voorstel vanuit een daarvoor samengestelde werkgroep Vernieuwing Eredienst / Liturgie, voorgesteld om in een viering helder te maken wat men precies voor ogen heeft. De werkgroep is met deze opdracht aan de slag gegaan.
Voor 16 januari is er door onze predikant Geurt Roffel, in samenwerking met deze werkgroep, een dienst voorbereid die qua indeling een wat ander karakter zal hebben dan u gewend bent. Schriftlezing en uitleg worden niet onderbroken door muziek en na de uitleg zal geprobeerd worden, voor zover dat mogelijk is bij een online dienst, de betrokkenheid vanuit de gemeente te vergroten.
Het is de bedoeling dat deze viering in de eerstvolgende kerkenraad geëvalueerd wordt en te kijken of de nieuwe indeling op termijn een meer permanent karakter kan krijgen. Daarom is uw reactie van harte welkom.
Uw reactie kunt u sturen naar de scriba van de kerk: scriba@deopenpoortharmelen.nl

Kerstgroet uit Grimma

65cb7c7_w1123_grimma003.jpg a9e8a00_w1272_gridart2022010410092.jpg b432b27_w1272_gridart2022010410102.jpg

Mea Culpa

Toen ik op de verzendknop drukte en mijn e-mail verstuurd werd realiseerde ik mij dat ik ‘ik wordt’ in plaats van ‘ik word’ geschreven had. Oh, wat een stomme fout, maar het leed was al geschied. Het was niet meer terug te draaien. Het speelde zich jaren geleden af maar ik weet het nog steeds. Ik vind het verschrikkelijk om taalfouten te maken. Ik kan nog steeds door de grond zakken als ik er aan denk. Daar komt bij dat ik ruim vijf jaar lang de taal- en rekenprogramma’s op de scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam als voorzitter heb aangestuurd. Dan mág je in mijn ogen geen fouten maken. Leg ik de lat te hoog? Iedereen maakt toch wel eens fouten. Ik ga het nu niet verder psychologiseren maar het voelt niet goed. Waar gaat het om? In de Meeleven die komende week op uw mat ligt staat in een tekst van mij ‘beleeft’ in plaats van ‘beleefd’. Hoe heb ik dat kunnen missen? Ik schaam me nu al diep. Zal ik vannacht nog rustig kunnen slapen?
U weet er nu van. Mijn vrouw zegt dat de meeste mensen het niet zullen zien, maar daar gaat het mij niet om. Degenen die het wél zien en denken ‘wat een stomme fout’, voor die mensen schrijf ik dit Mea Culpa.
Ik hoop dan men niet in grote getale mijn aftreden eist, iets wat ik overigens geheel terecht zou vinden. Tot die tijd wacht ik het schaamtevol af.
Gerrit Elings

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

De landelijke PKN heeft in een bericht aan kerken laten weten te adviseren de samenkomsten in deze lockdownperiode digitaal uit te zenden en mee te vieren.
Dat betekent ook voor ons dat er geen bezoekers in de Open Poort zijn tijdens de samenkomsten tot, in ieder geval, 9 januari. De samenkomsten in deze periode zijn live te volgen via ons gebruikelijke kanaal.
We hopen jullie online te mogen ontmoeten.

Bij de dienst van zondag

Het project Bible Basics dat in de Kinderdienst gevolgd wordt, is zo opgezet dat kinderen in vier jaar 200 essentiële bijbelverhalen te horen krijgen. In de adventstijd zijn de verhalen gegroepeerd om het thema ‘Tel je mee?’ Voor derde advent is als verhaal gekozen voor de lezing waarin Jezus een kind in het midden zet en zegt: ‘Wie in mijn naam één zo’n kind ontvangt, ontvangt mij’ (Marcus 9:33-37).
In de kerkdienst sluiten we hierbij aan. In het liturgisch bloemstuk is een roze bloem het teken voor het kind dat Jezus in de evangelielezing in het midden zet. En omdat een kernwoord in de lezing het woord ‘ontvankelijkheid’ is, hebben we bij het voorbereiden gezocht naar liederen die dat thema onderstrepen. V!ER begeleidt de dienst, en we zingen onder meer ‘Ik zie uit naar de Heer’ (HH 153), ‘Hoe zal ik U ontvangen’ (LB 441) en ‘Vreugde van mijn hart’ (Sela). De dienst is vanwege de adventstijd iets ingetogener dan anders. In plaats van een glorialied zingen we een lied van ontferming (‘Geef kostbaar licht’ (Mensenkinderen)) en nadrukkelijker dan anders gaat het erover dat de komst van God in de wereld ook een kwestie is van verwachten, en al wachtend goede dingen doen. Daarbij sluit de epistellezing aan, Filippenzen 4:4-9, waarvan de boodschap is: vind je vreugde in God en laat je leiden door de waarheid. Graag tot zondag, online of in de kerk verbonden!
Geurt Roffel

Bloemengroet

1ste Advent, 28 november: Thema: De volkstelling.
De kleur deze zondag is paars. De diversiteit aan bloemen staat voor alle mensen die op weg gaan naar de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan komen om geteld te worden. Ook Jozef en Maria zijn onderweg. De vele kleuren en soorten bloemen staan symbool voor de mensen, die allemaal verschillend zijn. Deze bloemen zijn gebracht naar mevrouw Langeveld-van der Zwan.

2e Advent, 5 december: Thema: God maakt gewone mensen bijzonder.
De witte roos staat voor de maagd Maria, de bloemen daaronder symboliseren alle
mensen en de groene klimop staat voor de trouw van God. Na de dienst zijn de bloemen naar mevrouw Berghorst gebracht.

Het ritme van V!ER

Nu de “maatregelen” ons weer om de oren vliegen proberen we als V!ER om zoveel als mogelijk ons steentje bij te dragen om het normale ritme van de diensten erin te houden. Spelen in een dienst kan alleen als we kunnen repeteren, en dat kan nu niet ’s avonds. Dat is even behelpen, maar gelukkig zijn er bijv. ook zondagmiddagen. Zo proberen we het elke keer weer rond te krijgen.

Het ritme erin houden doen we ook muzikaal. De drums zijn een belangrijk onderdeel van de band, maar een drumstel is een lastig instrument om te vervoeren. Ook hebben drummers vaak thuis een electronisch drumstel, en dat klinkt alléén goed over een koptelefoon of een erg goede geluidsinstallatie. Voor optredens in onze kerk is dat geen optie. Dat maakt het allemaal lastig om er elke keer een drummer bij te hebben. Echter, de kringloopcommissie, die ons al eerder geholpen heeft, heeft ons een bedrag gesponsord om een eigen drumstel aan te schaffen. Gideon, onze vaste drummer, heeft via marktplaats een prima kit aangeschaft. We zijn er erg blij mee. Het is weer een volgend stapje om onze medewerking aan de erediensten in het ritme te houden! Met grote dank aan de kringloopcommissie! Met muzikale groet, V!ER

Groeten aan gewetensgevangenen

Van Amnesty International kregen we weer namen en adressen van gewetensgevangenen.
Emil Ostrovko in Belarus
Yiliyasijiang Reheman in China
Aser Mohamed in Egypte
Leila de Lima in Filipijnen
Maria Ressa in Filipijnen
Idris Khattak in Pakistan
Chiou Ho-shun in Taiwan
Eren Keskin in Turkije
De namen van deze mensen klinken in de kerstnacht en op kerstmorgen.
Er wordt licht voor hen ontstoken en ze worden genoemd in de voorbeden.
Daarnaast kunnen we hen een groet sturen.
Verzendklare kaarten – gratis of voor de portokosten van 1.55 euro per stuk – verkrijgbaar na de kerstmorgendienst in De Open Poort of bij Ria Griffioen te “bestellen”. Met een mailtje of per telefoon kun je aangeven hoeveel kaarten je wilt en dan zijn ze voor de kerstdagen in huis.

Vanuit de diaconie

Mocht u een kerstpakket krijgen, zou u dan de doos kunnen bewaren en inleveren bij de diaconie als hij onder de kerstboom vandaan kan. Als hij nog netjes is kunnen wij hem volgend jaar gebruiken voor de kerstattenties voor de minima. Het is ieder jaar weer lastig om hier een verpakking voor te vinden. Misschien dat we op deze manier een duurzame oplossing hebben. Via een reactie kunt u ook laten weten dat we hem bij u op mogen halen. Ook kunt u komende zondag en 18 december tussen 9 en 10 uur nog uw bijdrage voor de kerstpakketten inleveren.
Vast bedankt!