Geen zang in de vieringen tot ten minste 7 februari

Beste gemeenteleden, Op dinsdagavond 12 januari jl. kondigde onze minister-president een verlenging van de lockdown aan tot en met 9 februari a.s. Daarbovenop kwam het advies van het moderamen van de generale synode van de PKN dat gemeenten met klem adviseert in ieder geval de komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.
Dit betekent dat we in onze kerk doorgaan met het aanbieden van onze kerkdiensten via kerkomroep.nl en onze YouTube livestream, maar de cantorij en V!ER komen tot ten minste 7 februari niet meer in actie om met zang te begeleiden. Dat is een flinke aderlating. De kerkenraad heeft donderdag 14 januari de hele dag overleg gehad hierover en ook met de betrokkenen is contact opgenomen. Aan het einde van de dag moest er een knoop doorgehakt worden en als voorzitter kon ik niet anders dan alle zang in de vieringen afgelasten. Naast het gezondheidsrisico speelt ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een rol. Dit betekent voor komende zondag 17 januari dat er wel gespeeld zal worden op het orgel en de vleugel maar dat er geen zang meer zal klinken. U kunt thuis de liederen natuurlijk wél meezingen en wellicht uit volle borst.
Gemeenteleden kunnen tot 7 februari niet lijfelijk aanwezig zijn in onze kerk. Met een klein team zullen we de zondagse vieringen opnemen en uitzenden. Het beamerteam, dat doorgaans dicht bij elkaar zit, komt ook niet in actie. Alleen de geluidsbediening, naast de livestream, gaat door.
Wekelijks bekijken we de stand van zaken om te zien wat er wél mogelijk is.

Inzet dominee Kees Burger als bijstand pastoraat

Met dominee Burger heb ik afgesproken dat hij alleen nog bij zeer urgente zaken persoonlijk langskomt bij gemeenteleden. De gewone pastorale gesprekken zullen, in ieder geval tot 9 februari, via de telefoon plaatsvinden. Ik kan u verzekeren dat dominee Burger hier allerminst blij mee is maar het is net zoals met onze zondagse viering: we kunnen niet anders. Ik reken op uw begrip. Het goede nieuws is dat het inenten is begonnen en dat er, zoals onze minister-president het zei, licht is aan het einde van de tunnel. Ik kijk er naar uit u allen weer in het voorjaar of deze zomer te kunnen begroeten in onze kerk.
Gerrit Elings

Liturgie zondag 17 januari 2021

Voorganger: Pastor Ans Creemer – Allard

Abram vertrekt uit Charan

• Inleidende muziek voor de dienst
• Mededelingen
• Intochtlied: Lied 487
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

• Moment van stilte
• Votum/groet
• Gebed om ontferming
• Lied van ontferming: Lied 834
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

• Bemoediging: Amos 5:24
Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd
voortvloeiende beek.
• Lied 121
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

• Inleiding
• Bijbellezing: Genesis 14: – 1- 5a en 14 – 20
Toen Amrafel koning van Sinear was, Arjoch koning van Ellasar, Kedorlaomer koning van Elam en Tidal koning van Goïm, 2brak er oorlog uit tussen hen en koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Seboïm en de koning van Bela, het huidige Soar. De laatsten trokken gezamenlijk op naar de
Siddimvallei, nu de Zoutzee. Twaalf jaar waren zij aan Kedorlaomer onderworpen geweest, maar in het dertiende jaar waren ze in opstand gekomen. In het veertiende jaar rukte Kedorlaomer op.
Toen Abram hoorde dat zijn neef gevangengenomen was, bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan – driehonderdachttien in getal – en achtervolgde Kedorlaomer en diens bondgenoten tot aan Dan. ’s Nachts viel hij hen met zijn mannen van verschillende kanten tegelijk aan, versloeg hen en achtervolgde hen tot aan Choba, dat ten noorden van Damascus ligt. Alle buitgemaakte bezittingen heroverde hij. Ook zijn neef Lot wist hij veilig terug te brengen, met al zijn
bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen. Toen Abram na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Sawevallei, de Koningsvallei. En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit: ‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde hij aan u uit.’ Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd.
• Lied 110
De Heer heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchisedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.

• Bijbellezing: Hebreeën 7: 1-3
Deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem, waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God – hij is priester voor altijd.
• Lied 882
Allerhoogste God, heilig en glorierijk,
glorie wijd en zijd,
U komt hier in ons midden,
mens in mensentijd
en wij aanschouwen uw glorie.

• Verkondiging
• Lied: Op de wijs van lied 834
Zo ver en toch nabij zijt Gij,
hart van dit leven, bron in mij,
hand op mijn schouder, diep geheim
van liefde, die met mij wil zijn.
U zet mij recht, wanneer ik val.
U geeft mij kracht en bovenal,
vergeeft U, waar oneffenheid
zich op mijn weg heeft uitgebreid.
U bent een God van rechtop staan.
Van “mens jij mag weer verder gaan”!
Van leven diep en menselijk,
van liefde groot en goddelijk.

• Gebeden.
• Mededelingen
• Lied 675
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn.
Halleluja!

• Zegen:
De God van Sara en Abraham,
zal u overschaduwen met zijn vleugels.
De opgestane Christus,
zal u vervullen met zijn Geest.
Waardoor wij onze voeten
kunnen zetten,
op de weg van vrede.
Amen

In deze nieuwsbrief hebben we berichten vanuit de cantorij en het combo. Allereerst wil de cantorij graag uw aandacht vragen voor een lied van Dietrich Bonhoeffer dat afgelopen zondag 3 januari werd gezongen: “Door goede machten” met muziek van Siegfried Fietz. Ds Nico de Lange zegt hierover: Dit lied zingt van een verlangen om elkaar te ontmoeten, een lichte en geborgen ontmoeting. Zoeken naar steun in een situatie die geen toekomstperspectief kent. Een droevig lied – en tegelijk een lied dat moed geeft. Bonhoeffer laat zijn oog, zijn perspectief nu juist niet bepalen door de kwade machten. Die vindt hij in zijn geliefden- en ten slotte in God.
Bijgevoegd de tekst en een link zodat u het lied nog eens kunt beluisteren (in het Duits) en nalezen.

 1. Door goede machten trouw en stil omgeven,
  behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
  wil ik met jullie deze dagen leven
  en samen opgaan naar het nieuwe jaar.
  KEERVERS
  Door goede machten wonderbaar geborgen,
  verwachten wij getroost wat komen mag.
  God deelt met ons de avond en de morgen,
  en vast en zeker elke nieuwe dag.
 2. Nog wil het oude jaar ons hart vernielen,
  belagen met een last die ons beklemt,
  o Heer, geef onze opgejaagde zielen
  het heil, waartoe Gij zelf ons hebt bestemd.
  KEERVERS
 3. Laat warm en stil de kaarsen hier beamen,
  dat Gij het licht op aarde hebt gebracht
  en als het kan, breng ons dan weer tezamen;
  wij weten dat uw licht schijnt in de nacht.
  KEERVERS

Link: https://youtu.be/aN7dGz6NH5M

Het Combo V!ER

Het is voor het combo, net als voor de cantorij een moeilijke tijd om goede optredens te verzorgen. Het liefst wil V!ER natuurlijk met saxofoon, dwarsfluit en een aantal zangeressen swingend hun boodschap laten horen maar door de lockdown zijn er behoorlijk wat beperkingen. Er mag maar met twee mensen gezongen worden en dat maakt het best lastig. We volgen de adviezen die door het RIVM en het PKN gegeven worden en proberen zo verantwoord mogelijk de onlinediensten te verzorgen, maar dat betekent ook dat er een probleem is als er kort voor de zondag iemand ziek wordt. We zijn erg blij dat V!ER en natuurlijk ook de Cantorij toch op willen treden ondanks de beperkingen en de diensten op deze manier ondersteunen met hun zang en muziek!

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenstanoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

De bloemen van zondag 20 december zijn naar Wil Hesse gegaan.
Het mooie stuk dat u hiernaast ziet mocht Ds. Kees Burger mee naar huis nemen als dank voor zijn tomeloze inzet en de wijze waarop hij onze gemeente ondersteunt heeft de afgelopen tijd.
Als toevoeging van de bloemencommissie staat er op het kaartje bij: Wit is de feestkleur van zuiverheid en licht. Rood is de kleur van vuur en verwijst naar de Heilige Geest.
Zondag 27 december en zondag 3 januari stond er een kerstboompje van Ton Eijkenaar en die krijgt hem gewoon weer terug!

Liturgie zondag 10 januari

Voorganger: Mw. proponent Martine Oldhof ; Ouderling van dienst: Marcel den Hartog Diaken van dienst: Connie van Leeuwen; Organist: Wim Kuijt
• Intochtslied (de gemeente gaat staan) NLB 42: 1, 3
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
• Aanvangstekst : Jesaja 40:29-30
Hij geeft de vermoeide kracht,
de machteloze geeft hij macht in overvloed.
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,
zelfs sterke helden struikelen,31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,
hij loopt, maar wordt niet moe,
hij rent, maar raakt niet uitgeput.
• Gebed om ontferming
• Glorialied NLB 66: 1,3
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40:1-11
• Lied NLB 439: 1, 2
• Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 1:1-11
• Lied NLB 439: 3
• Verkondiging
• Zingen: NLB 522: 1, 3
• Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
• Mededelingen
• Slotlied: NLB 146c 1, 5 (Alles wat adem heeft)
• Wegzending en zegen
• Lied 286

Liturgie zondag 17 januari

Voorganger: Mw. pastor Ans.Creemer-Allard; Ouderling van dienst: Oda van Groen Diaken van dienst: Jan Brundel; m.m.v het combo V!ER
• Inleidende muziek voor de dienst
• Intochtlied: Lied 487: Eer zij God: 1,2
• Moment van stilte
• Votum en groet
• Gebed om ontferming
• Lied van ontferming: 301c Kyrie eleison
• Bemoediging: Amos 5:24
Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd
voortvloeiende beek
• Lied 92b:
Rechtvaardigen groeien als palmen
in het huis van de levende geplant.
• Inleiding
• Bijbellezing: Genesis 14: – 1- 5a en 14 – 20
• Lied: Lied 110: 1, 4
• Bijbellezing: Hebreeën 7: 1-3
• Lied 103e Bless the Lord, my soul
• Verkondiging
• Lied 473 Hemelhoog: Zegen mij
• Gebeden.
• Lied 420 Hemelhoog : Heer wijs mij uw weg
• Mededelingen
• Zegen:
De liefde van de Levende,
de ontferming van Christus,
en het vuur van de Geest,
zullen ons omringen en bezielen,
tot daden die bevrijden.
Amen
• Lied 403 Hemelhoog: vers 1 en 3 We are one in the Spirit

Op 31 december kunt u vanaf 14:00 uur op ons YouTube kanaal de Oudjaarsvlog van ds. Kees Burger bekijken.
Deze vlog is opgenomen omdat er helaas geen activiteiten in de Open Poort kunnen plaats vinden ivm corona.