Leren kennen

Geurt Roffel
Langzaam maar zeker vind ik mijn weg in Harmelen. Noodgedwongen is dat nog per auto, al weten Kars en ik inmiddels dat we eind oktober naar Woerden zullen verhuizen. We komen te wonen aan het Inarimeer, op een kwartier fietsen afstand van zowel Harmelen als Kamerik. Het boek waarin gemeenteleden zich voorstellen, is voor mij heel fijn om te lezen. Ik heb echt het gevoel dat ik de mensen erin leer kennen, omdat iedereen de tijd neemt zich voor te stellen. Ook nu al merk ik dat gefotografeerde gezichten levende gezichten worden. Hoewel ik dan nog niet elke naam of gebeurtenis scherp heb, probeer ik snel te leren en te combineren. Ik hou ervan mensen te leren kennen. Geloof begint voor mij bij het kennen van elkaar. Hoewel het in mijn geloof niet wemelt van bijbelteksten, denk ik daarbij op dit moment aan wat Jezus zegt in Johannes 10:14: ‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij’. In die beweging voeg ik me graag in.
De voorrangsregels in Harmelen blijken ondertussen nog een puzzel voor me. Ik schoof inmiddels al twee keer per ongeluk een weg op zonder voorrang te hebben. Dat heb je als nieuwkomer in een plek waar verder iedereen ongeveer wel weet hoe de dingen gaan. Als het me gebeurt, zijn mensen gelukkig vriendelijk en wordt er slechts zachtjes even getoeterd, waarop ik denk: ‘Oeps, weer wat geleerd.’
De werkkamer in De Open Poort fungeert als uitvalsbasis waar ik me tussen afspraken in even kan terugtrekken, aantekeningen kan maken en me kan opfrissen. Via telefoon, app en mail probeer ik zo goed mogelijk bereikbaar te zijn, ook als ik een dag vanuit huis werk. Reageren kost me even tijd, ook omdat nog niet precies weet hoe alles gaat. Ik ben blij te merken dat ook via de app, mail en telefoon mensen me weten te vinden.
Hartelijke groet en alle goeds.

En hierbij het bewijs dat alles al goed op de rit wordt gezet!
De preekdiensten van Geurt voor 2021/2022 worden in goed overleg door Joke Croiset en Afke Boes met leden van de preekvoorziening uit Kamerik gepland.

Kennismakingsgesprekken met onze nieuwe dominee

Woensdag 21 juli is een begin gemaakt met kennismakingsgesprekken tussen dominee Geurt Roffel en de gemeenteleden van De Open Poort. Geurt wil namelijk graag de komende woensdagen, tot zijn vakantie, gemeenteleden beter leren kennen. Dat gebeurt in kleine groepen van maximaal 7 mensen. Op die manier is het goed mogelijk wat meer over jezelf te vertellen, en ook Geurt vertelt dan over zichzelf. Afgelopen woensdag kwamen er twee groepen met elk 7 deelnemers bij elkaar in De Open Poort; de eerste om 13.30 uur en de tweede om 15.30 uur. De bijeenkomsten duurden elk anderhalf uur, en we mogen terugzien op hele mooie open en verdiepende gesprekken.
Voor de komende weken staan de volgende bijeenkomsten gepland:
▪ woensdagavond 28 juli één groep van 19.30 uur tot 21.00 uur
▪ woensdagavond 4 augustus één groep van 19.30 uur tot 21.00 uur
▪ woensdagmiddag 11 augustus van 13.30 uur tot 15.00 uur en
▪ woensdagmiddag 11 augustus van 15.30 uur tot 17.00 uur.
Daarna gaat Geurt genieten van een welverdiende vakantie.
Inmiddels heb ik een aantal gemeenteleden telefonisch benaderd om ze voor een bijeenkomst uit te nodigen. Daar ga ik mee door, want deze rechtstreekse manier van uitnodigen bevalt goed. Maar uiteraard kunt u zich ook zelf bij mij opgeven om aan één van de komende bijeenkomsten deel te nemen. Hartelijke groeten en wellicht tot ziens op de gespreksbijeenkomsten,

Jeannette Sneller.

Vakantie beamisten

Zoals u gewend bent, zal er in de vakantieperiode geen gebruik worden gemaakt van de beamer. Er is aan de voorgangers gevraagd om vooral een keuze te maken uit de liederen van het liedboek. Denkt u eraan om uw liedboek mee te nemen naar de kerk? Mocht u het vergeten dan hebben wij er natuurlijk altijd nog wel een paar liggen. Gelukkig gaan de online-uitzendingen wel door, dus u kunt ook vanaf uw vakantieadres onze kerkdiensten blijven volgen.

Aanmelden diensten

Er is gevraagd om nog eens aan te geven hoe je je kunt aanmelden om de kerkdiensten bij te wonen. Dat kan door een mail te sturen naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl of door een telefoontje naar Jan Brundel.

Koffiedrinken

Wat heerlijk dat we met het mooie weer afgelopen zondag na de dienst buiten koffie hebben kunnen drinken. Fijn dat we elkaar zo weer wat meer kunnen ontmoeten en elkaar op ontspannen wijze kunnen spreken. Nu maar hopen dat het zonnetje voorlopig iedere zondag rond elf uur gaat schijnen!

Voedselbank inzameling

Iedereen weer hartelijk bedankt voor de bijdragen voor de voedselbank! Men is altijd erg blij en dankbaar voor alle gaven. U kunt ervan verzekerd zijn dat het terecht komt bij de mensen die dit het hardste nodig hebben!
De volgende inzameling zal zaterdag 14 augustus zijn.

Bloemen van de kerk

De bloemen van zondag 11 juli zijn naar Alie van Wensen gebracht.
Natuurlijk was er zondag 18 juli ook voor een mooi boeket gezorgd door de bloemencommissie. Die zijn aan mw. Onvlee overhandigd.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek
op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Liturgie zondag 25 juli
Voorganger: Mw.ds. Trees van Montfoort; Ouderling van dienst: Oda van Groen; Diaken van Dienst: Marja Vilijn; Organist/ pianist: Aartjan van Pelt
• Piano- of orgelspel
• Intochtslied: Psalm 70 Haast u om mij te redden
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen Die niet laat varen de werken van zijn handen
vg. Genade zij u en vrede, van God onze Vader, en van de Heer, Jezus Christus door de Geest die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.
allen Amen
• Gebed om ontferming
De intenties worden afgesloten met lied 301c:


• Glorialied: 305,1 Alle eer en alle glorie
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Lezing: Marcus 6:45-52
• Lied: 917 Ga in het schip, zegt Gij (de organist speelt het een keer voor)
• Verkondiging
• Meditatief piano- of orgelspel
• Zingen: 352, 1,2,7
• Mededelingen
• Dank- en voorbeden, met gezongen responsie: lied 367h


• Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
• Slotlied: 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
• Wegzending en zegen, gezongen amen

Liturgie zondag 1 augustus

Voorganger: Ds. Geurt Roffel; Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; Diaken van Dienst: Jan Brundel; Organist/ pianist: Cor Verbree
Het uitzicht laten inwerken
Als ik een dienst voorbereid, begint dat met een blik op het oecumenisch leesrooster.
Doorgaans maak ik een keuze uit de lezingen die het rooster voorgeeft. Daarmee zorg ik ervoor dat de tekstkeuze ook mij verrast. Uit de suggesties koos ik voor 1 augustus Handelingen 27:33-44 en Johannes 6:16-21. Beide teksten zijn als het ware vanuit een schip geschreven. Hoewel ik mijn best deed om alle liederen voor de dienst uit het nieuwe liedboek te kiezen (er is geen beamer), moest ik daarom een uitzondering maken. Ik kon voor mijn gevoel niet heen om ‘O Eeuw’ge Vader, sterk in macht’, een favoriet van me die, zo werd me verzekerd, ook in Harmelen heel bekend is. Het is overigens best een waagstuk om liederen te kiezen uit een boek waarin er ruim 1100 staan, voor een gemeente wiens liederenschat je nog moet leren kennen. Ik hoop dat we er samen uitkomen als er onbekendere liederen blijken te passeren.
Het thema dat uit beide lezingen naar voren komt, is voor mij ‘Het uitzicht laten inwerken’.
Daarmee ga ik aan de slag voor 1 augustus. Ik hoop op je verbondenheid, in De Open Poort, online of op andere manieren.
Overzicht van liederen en lezingen op 1 augustus
• Intochtslied: lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
• Kyriegebed, beëindigd met lied 301a: ‘Kyrie eleison’
• Glorialied: lied 308a ‘Gloria in excelsis’
• Eerste lezing: Handelingen 27:33-44
• Lied ‘O eeuwige Vader, sterk in macht’: 1, 2, 3
• Evangelielezing: Johannes 6:16-21
• Lied 917 ‘Ga in het schip’
• Overweging, aansluitend meditatief orgelspel
• Slotlied: lied 837: 1, 3, 4 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’
Tekst Zeemanslied Gezang 467
1. O eeuw’ge Vader, sterk in macht,
wiens arm betoomt der baren kracht,
die wijst de grond’looz’ oceaan
de hem gestelde perken aan,
o wil verhoren onze bee
voor hen die zijn in nood op zee!

2. O Christus, wiens bestraffend woord
door wind en water werd gehoord,
die onder ’t stormen rustig sliep
en wandeld’ over ’t schuimend diep,
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

3. O Geest, die op de grote vloed
gelijk een vogel hebt gebroed,
breng Gij ’t geweld der zee tot staan
en laat de mens met vrede gaan.
O wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee!

Intrede Geurt Roffel

Wat een mooie dienst hebben we zondag 4 juli beleefd in De Open Poort. Geurt Roffel werd verbonden aan onze gemeente. De kerk zat helemaal vol (met 1,5 m afstand natuurlijk), er waren bijna 100 mensen aanwezig! Na de dienst regende het helaas maar door als gemeente te blijven zitten kon Geurt bij de meeste mensen langs lopen en heeft
hij al met veel gemeenteleden kennis kunnen maken Oda van Groen en Gerrit Elings hebben foto’s gemaakt. Bijgaand een impressie van deze dienst. In Meeleven kunt u er meer over lezen!

Overstapdienst groep 8 zondag 11 juli

Zondag 11 juli is er weer de jaarlijkse overstapdienst voor de kinderen uit groep 8. Er komen al twee kinderen: Céline en Jasmijn . Heeft u (klein)kinderen uit groep 8, die het leuk vinden om te komen, dan zijn ze van harte welkom. Graag wel even doorgeven aan Ellen Verkleij. De kinderen blijven de hele dienst in de kerk. De voorganger, dhr. Arte Havenaar, past deze overstapdienst aan voor deze leeftijd.

Maaltijd van de Heer

Alhoewel er al weer veel meer mag met betrekking tot corona, heeft de kerkenraad afgesproken pas na de zomervakantie een besluit te nemen over wanneer en hoe we de Maaltijd van de Heer weer samen kunnen delen. Gezien de oplopende cijfers is er reden genoeg om voorzichtig te blijven. We hopen in september op wat betere berichten en zullen u dan laten weten wat er besloten is.

Vanuit de diaconie

Afgelopen zondag zijn we als diaconie actief geweest met het verzorgen van de hapjes en drankjes na afloop van de dienst. We willen graag Johan Griffioen, Dorothea Bierling en Harm Scheper hartelijk bedanken voor de ondersteuning!

Vakantie-envelop

Volgende week gaan we de vakantie envelop langsbrengen bij basisschoolkinderen in Harmelen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het gaat dit jaar om 13 gezinnen waar in totaal 25 kinderen bij betrokken zijn. Ze krijgen in de envelop cadeaubonnen van de Dio, Jola, Griffioen, Plus en Vikas. Zo hopen we de zomer voor hen in ieder geval goed te laten beginnen. De volgende brief is bijgevoegd:

Beste dorpsgenoot,
Het Corona virus houdt ons nog steeds in de greep maar gelukkig iets minder dan een jaar geleden. De vaccinatieprogramma’s draaien op volle toeren waardoor verschillende activiteiten die meer dan een jaar hebben stilgelegen langzaam weer opgepakt gaan worden. Hopelijk gaan we nu definitief de goede kant op als het gaat om het aantal Corona ziekenhuisopnames en blijft ons een nieuwe lockdown bespaard.
Niet alleen voor gezinnen hadden de Corona maatregelen grote consequenties: ook de Harmelense kerken hadden ermee te maken. Na een lange tijd van helemaal geen vieringen en diensten in de 3 kerken mag er gelukkig steeds meer Ook hiervoor hopen wij dat het einde van de Corona maatregelen in zicht is.
Geloven in God betekent niet alleen dat je samenkomt in een kerk, maar ook dat je omziet naar mensen. Vandaar dat de kerken ook proberen er te zijn voor dorpsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Misschien is dat wel juist in deze nog steeds rare Coronatijden extra belangrijk. Wij kunnen niet je (financiële) zorgen wegnemen. We
kunnen wel laten zien dat we aan je denken en je niet in alles alleen staat in Harmelen. Dat is wat we met deze brief willen laten zien en of zoals we in de kerk vaak wordt verteld:
“God is nabij in de lieve mensen om je heen”
Geniet van de zomer en de extraatjes die je je gezin kunt geven. Je hebt ze verdiend en een heleboel mensen uit Harmelen gunnen je ze van harte. Er is in het afgelopen jaar veel veranderd in de wereld, dat mensen in Harmelen elkaar aardige dingen gunnen is gelukkig hetzelfde gebleven.
Hartelijke groet namens de mensen van de, De St Bavokerk, De NH kerk en De Open Poort.

Voedselbank inzameling

Zaterdag 10 juli zijn wij weer van 10:00-11:00 uur aanwezig bij De Open Poort om uw bijdragen voor de voedselbank in ontvangst te nemen. Wij hopen u daar te mogen begroeten!
Denkt u ook aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO:
NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Bloemen van de kerk

De bloemen van zondag 27 juni ( de gele rozen) hebben een plekje gevonden bij Nel de Heer.
Zondag 4 juli waren er vele boeketten. De bloemencommissie heeft met alle bijdragen van gemeenteleden prachtige boeketten samengesteld, waarvoor hartelijk dank! Leden van de beroepingscommissie (Mw Gé Griffioen, Greet den Braber, John Welling, Annefieke Nagelhout, Kees van den Berg) de predikanten Geurt Roffel en Kees Burger, onze consulente mw. Ds Rianne van der Nagel en Marja Vilijn kregen een boeket mee.

Liturgie

U treft deze week maar één liturgie aan. De liturgie van zondag 18 juli is nog niet bekend.
Volgende week zal er geen extra nieuwsbrief verschijnen met deze informatie. Over twee weken ontvangt u weer een nieuwe Nieuwsbrief.

Liturgie zondag 11 juli

Voorganger: Dhr. Arte Havenaar; Ouderling van dienst: Ellen van der Kleij; Diaken van Dienst: Marja Vilijn; Organist/ pianist: Wim Kuijt
•Welkom en mededelingen
•Aanvangslied: Onze vader – Opwekking 436
•Stil gebed, bemoediging en groet
•intro thema
•Gebed om ontferming
•Glorialied: Psalm 84
•Gebed bij de opening van de Schrift
•Lezing: Handelingen 14: 8-20
•Lied: U bent mijn schuilplaats, Heer – Opwekking 176
•Overweging: Omgaan met massahysterie en verwarring
•Lied: Licht aan – Schrijvers voor Gerechtigheid
•Mededelingen
•Gebeden: Dank- en Voorbede, stil gebed, Onze Vader
•Slotlied: Wij leven van de wind (NLB 687)
•Zegenbede

Bij deze extra nieuwsbrief vindt u een pdf-bestand met de complete liturgie voor de dienst van verbintenis van Dr.ds Geurt Roffel aan de gemeente van De Open Poort. Als u aanwezig bent bij de dienst krijgt u daar de liturgie in gedrukte vorm. Aanmelden kan helaas niet meer, alle beschikbare plaatsen zijn bezet.
Maar u kunt natuurlijk nog wel thuis meekijken. U beschikt u nu ook over de liturgie!

Verder ontvingen wij van onze partnergemeente in Grimma nog een groet:

Lieber Geurt Roffel, lieber Kirchenvorstand, liebe Gemeinde,

Mit Freude haben wir die Einladung zum Einführungs-gottesdienst für den neuen Pfarrer in unserer Partner-gemeinde erhalten. Wir freuen uns mit Euch.

Besonders Dir, lieber Geurt Roffel, wünschen wir Gottes Beistand und Segen, Kraft und treue Menschen an der Seite.
Bei uns ist es üblich, dass bei einer Einführung Kollegen und Glaubensgeschwister dabei sind und mit einem Bibelvers daran erinnern, wem wir dienen und woher wir unsere Kraft bekommen.

Wir grüßen Dich mit dem Bibelvers des heutigen Tages aus den Herrnhuter Losungen:
„Ich gehe einher in der Kraft Gottes des Herrn; ich preise deine Gerechtigkeit allein.“
(Psalm 71,16)

Heute wird Dein JA zu dieser Gemeinde, zu diesen Menschen unter Gebet und Handauflegung bekräftigt.

Wir wünschen Dir einen guten Start in Harmelen, bei all den coronabedingten Einschränkungen Phantasie und Kreativität, Freude, Zuversicht und Mut. Man kann loslegen, weil Gott uns nicht allein lässt.

Für Deinen Beginn in Harmelen wünschen wir Dir im Namen des Harmelenkreises und der Kirchgemeinde Grimma Freude, Vertrauen, Gesundheit und Gottes Segen.

Torsten Merkel, Grimma, 4.7.2021

Vertaling

Beste Geurt Roffel, beste kerkenraad, geliefde gemeente,

Met vreugde hebben we de uitnodiging voor de verbindingsdienst van de nieuwe predikant in onze partner-gemeente ontvangen. Wij verheugen ons samen met jullie.

Vooral jou, beste Geurt Roffel, wensen wij God’s steun en zegen, kracht en gelovige mensen die je steunen.
Bij ons is het de gewoonte dat bij deze dienst collega’s en broeders en zusters aanwezig zijn en met een bijbeltekst herinneren aan Wie wij dienen en waar onze kracht vandaan komt.

Wij begroeten je met het bijbelvers van vandaag uit de “Hernhutter Lösungen” : Spreken zal ik over uw macht, Heer, mijn God, de rechtvaardigheid roemen van U alleen. (Psalm 71:16)

Vandaag wordt jouw JA tegen deze gemeente, tegen deze mensen met gebed en handoplegging bekrachtigd.

Wij wensen je een goede start in Harmelen en met alle coronabeperkingen fantasie en creativiteit, vreugde, vertrouwen en moed. Je kan aan de slag gaan want God laat ons niet in de steek.

Bij je start in Harmelen wensen wij je namens de Harmelen werkgroep en de kerkgemeente van Grimma vreugde, vertrouwen, gezondheid en God’s zegen.

Torsten Merkel, Grimma, 4-7-2021