Nog maar een keer corona

In de liturgie van 20 juni ziet u staan dat de gemeente 2 coupletten van het slotlied mee mag zingen. Volgens de routekaart van het PKN zitten we nu op niveau “ernstig” en dat betekent o.a. dat er op praatniveau gedurende beperkte tijd gezongen mag worden door de gemeente. Het advies is om dat met 2 coupletten tijdens het slotlied te doen. Dit is echter ook afhankelijk van de situatie per kerk, immers, kerken kunnen qua omvang en ventilatiemogelijkheden enorm verschillen. Vandaar dat de kerkenraad dit in de vergadering van 15 juni gaat bespreken. Afhankelijk van de uitkomst van die vergadering zal er tijdens de dienst wel of niet gezongen mogen worden. De ouderling van dienst zal dit bij de mededelingen aankondigen.

Vanuit de diaconie

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de fietstocht die Gert-Jan Kamphuis gaat maken. Daar zijn vanuit De Open Poort veel reacties op gekomen, vandaar dat we ook melden dat de tocht helaas uitgesteld is. Gert-Jan is met corona in het ziekenhuis opgenomen. We hopen dat hij hiervan spoedig herstelt en dat de tocht op een later tijdstip alsnog van start kan gaan.
Van harte beterschap gewenst voor Gert-Jan!!

Voedselbank inzameling

Morgen, zaterdag 12 juni zijn wij weer van 10:00-11:00 uur aanwezig bij De Open Poort om uw bijdragen voor de voedselbank in ontvangst te nemen. Wij hopen u daar te mogen begroeten! Denkt u ook aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Bloemen van de kerk

Zondag 30 mei is de bos bloemen naar Chris van der Veer gegaan.


Afgelopen zondag is deze bos rozen bij Anneke Sloesarwij
gebracht.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek
op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst
anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede
meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis vanracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Liturgie zondag 13 juni, 2e zondag na Trinitatis

Voorganger: Dhr. Arte Havenaar; Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; Diaken van Dienst: Connie van Leeuwen m.m.v. combo V!ER
•Welkom en mededelingen
•Aanvangslied: Met open Armen – Schrijvers voor gerechtigheid
•Stil gebed, bemoediging en groet
•Gebed om ontferming
•Glorialied: Grote God wij loven u (Liedboek 413)
•Gebed bij de opening van de Schrift
•Lezing: Jona 3:6-4:4
•Lied: Geest van hierboven vers 1 (Liedboek 675)
•Overweging: Mag God van iedereen houden?
•Lied: Geef kostbaar licht – Mensenkinderen
•Mededelingen
•Gebeden
•Slotlied: Geef ons vrede – Sela
•Zegen

Liturgie zondag 20 juni, 3e zondag na Trinitatis

Voorganger: Mw. ds. M. Verstoep; Ouderling van dienst: Oda van Groen; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Pianist: Aartjan van Pelt
Thema: “Spring maar!”
Dienst der voorbereiding
•Orgel- of pianospel
•Welkom door de ouderling van dienst
•Intochtslied – Lied 287: 1, 2 en 5 “Rond het licht dat leven doet”
•Groet:
Vg: De Heer zij met u!
Gem: Ook met u zij de Heer!
•Bemoediging en Drempelgebed (naar Psalm 121)
Vg: Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
Gem: Vanwaar komt mijn hulp?
Vg: Mijn hulp komt van de Heer
Gem: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vg: Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter.
Gem: Nee, Hij sluimert niet,Hij slaapt niet,de wachter van Israël.
•Psalm 121 vers 3 en “De Heer brengt al uw heil tot stand”
•Gebed om ontferming
•Glorialied Lied 304
•Gebed om de opening van het Woord
•Lezing: Romeinen 8 vers 31 t/m 39
•Zingen: Lied 675 vers 2
•Lezing: Marcus 4 vers 35 t/m 41
•Zingen: Lied 935
•Verkondiging
•We luisteren naar: You raise up (U tilt mij op) https://www.youtube.com/watch?v=13_nXuJ6dX8
Vertaling:
Als ik verdrietig ben en, oh, mijn ziel zo vermoeid
Als er problemen zijn en mijn hart zwaar beladen is
Dan heb ik geen woorden en wacht in stilte
Totdat U komt en een tijdje bij me zit
U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan
U tilt me op, zodat ik de stormachtige zeeën kan bewandelen
Ik ben sterk als ik op uw schouders zit
U tilt me op, tot meer dan ik kan zijn

Dienst van gebeden en gaven
• Dankzegging en Voorbeden
Iedere gebedsintentie wordt afgesloten met:
VG.: Zo bidden wij U:
Allen: Heer, onze God, verhoor ons gebed.
Stilgebed en Onze Vader
Aan het einde
• Mededelingen
• Lied 657
Allen couplet 1 en 4, zangers couplet 2 en 3
• Wegzending
• Zegen
Allen: Amen. (gezongen)

Overdenking

Gerrit Elings

Kijk- en luistercijfers zijn heilig vandaag de dag. Een programma dat te weinig mensen trekt verdwijnt. Dat betekent dat de media er, in het algemeen gesproken, alles aan doen om de kijkers en luisteraars vast te houden. Een van de trucjes daarbij is om de spanningsboog kort te houden. Snelle interviews, soms onderbroken door een muziekje of een reclame, en gauw weer door naar het volgende itempje. Het was dan ook een verademing toen ik de podcast “Marathoninterview” van de VPRO ontdekte. Steeds gaat het om een drie uur durend gesprek waarop de interviewer zich grondig heeft voorbereid. Meestal luister ik de podcasts ‘s morgens vroeg gedurende het wandelen door de polder. Ik heb gemerkt dat ik beter luister als ik beweeg. Bij het stilzitten loop ik tegen mijn eigen spanningsboog aan. Tsja, ook ik ben een kind van deze tijd. De podcasts waar ik het over wil hebben zijn die met Cees Nooteboom en Jan Brokken, allebei bekende schrijvers. De een geboren in 1933, de ander in 1949. De vader van Cees kwam om bij het bombardement op Bezuidenhout te Den Haag, de vader van Jan zat in een Jappenkamp in Indonesië. Cees werd door zijn stiefvader naar Franciscaner kostscholen gestuurd en Jan was bang om na schooltijd zijn zwaar getraumatiseerde vader, die predikant was in Rhoon, onder de tafel te vinden. Beiden hebben op jonge leeftijd de huisdeur achter zich dichtgetrokken. Cees, zoals hij dat vertelt, om nooit meer terug te komen. Jan, op aanraden van de wijze dorpsdokter die hem apart nam en hem adviseerde om, als dat kon, zo ver mogelijk weg te gaan. Beiden hebben prachtig romans geschreven, maar vooral ook reisboeken. De omweg naar Santiago van Cees heeft grote indruk op mij gemaakt, evenals Baltische zielen van Jan. Wat mij zo aanspreekt is hun beweeglijkheid, hun nieuwsgierigheid. Niet stil gaan zitten maar proberen verder te komen, proberen om iets van die raadselachtige wereld te begrijpen en te vatten in taal. Om iedere keer weer te ontdekken dat taal tekortschiet. In het boek Met lichte tred van de filosoof én antropoloog Ton Lemaire wordt verteld hoe belangrijk bewegen eigenlijk is voor de mens. Grote filosofen als Kant en Nietzsche wandelden vele uren per dag en hun werk was zonder dit wandelen ondenkbaar geweest. Het boek maakte mij bewust van het feit hoe groot de invloed is geweest van mensen die al wandelend, al reizend, hun gedachten formuleerden. Dit in schril contrast met mensen die achter hun bureau zitten te werken. Als we het hebben over beleid dat ‘achter de bureautafel is bedacht’ dan bedoelen we dat er geen rekening is gehouden met de praktijk, dat het goed zou zijn als ‘ze’ eens een dagje mee zouden lopen.
Toen ik dit liet bezinken realiseerde ik mij dat Abraham, Jacob en Mozes, om maar een paar grote namen uit het Eerste Testament te noemen, ook altijd onderweg waren. Mozes mocht het beloofde land wél zien maar er níet binnengaan. Van Jezus is bekend dat hij met zijn volgelingen door het land trok en al lopend zijn gedachten over God en de wereld verkondigde. Nee, Jezus woonde niet in de Timmermansstraat 53 te Nazareth. Hij kwam niet ’s avonds thuis om, na de avondmaaltijd met uiteraard een mooi glas rode wijn, tot diep in de nacht aan het Tweede Testament te schrijven. Dat is pas veel later door zijn volgelingen, die door het Romeinse Rijk reisden, gedaan. Niet voor niets werden de eerste christenen mensen van ‘die weg’ genoemd. Zoals ik in mijn vorige overdenking schreef is het goed om de Bijbel te bestuderen en diep na te denken over de betekenis ervan voor ons bestaan. Maar de geschiedenis heeft laten zien dat geloof vast kan lopen in dogma’s en overtuigingen. Dan gaan mensen elkaar de maat nemen en loopt de zoektocht naar zuiverheid uit op zuivering, letterlijk een doodlopend pad.
Levend geloof is geen doodlopend pad maar een weg met steeds weer nieuwe perspectieven. Alleen door die weg te bewandelen leren we er de hoogten en diepten van verstaan.

Lief en leed

Onze mw. Lies Catsburg is verhuisd naar de Vijverhof. Het valt natuurlijk niet mee om na zoveel tijd je eigen huis te moeten verlaten en op een andere plek te moeten wennen. Daarom zou het leuk zijn als zij veel kaartjes vanuit de gemeente zou mogen ontvangen. Zij gaat zich dan vast nog sneller thuis voelen op haar nieuwe plekje!

Mocht u haar willen bellen, dan kunt u met een berichtje naar de Nieuwsbrief of naar Jeannette Sneller haar telefoonnummer vragen.

Vanuit de diaconie

Gert-Jan Kamphuis, de zoon van Mw. Kamphuis vertrekt 6 juni voor een fietstocht van 2500 km naar Santiago da Compostella. Met de tocht hopen ze geld in te zamelen voor de campagne Support Casper, onderdeel van de Stichting Overleven met alvleesklierkanker. Deze tocht is extra bijzonder omdat Gert-Jan zelf ook vecht tegen deze ziekte. Hij zal de tocht daarom niet in één keer doen, na de
zomer volgt de tweede helft. De diaconie heeft een donatie gedaan. Wilt u meer over deze prestatie lezen of ook Gert-Jan steunen kijk dan op http://beter-eerder.nl/. Wij wensen Gert-Jan heel veel succes met deze uitdaging!

Voedselbank inzameling

Zaterdag 12 juni zijn wij weer van 10:00-11:00 uur aanwezig bij De Open Poort om uw bijdragen voor de voedselbank in ontvangst te nemen. Wij hopen u daar te mogen begroeten!
Denkt u ook aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Bloemen van de kerk

Zoals iedere week heeft de bloemencommissie weer voor mooie bloemen gezorgd.
Zondag 16 mei zijn de bloemen naar mw. Alie van Bemmel gegaan.
De Bloemen van de Pinksterdienst zijn naar Dhr. Peter Kalfsbeek gebracht.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Liturgie zondag 30 mei, Trinitatis Thema: “Een nieuwe kijk op…”

Voorganger: Mw.ds. M. Verstoep; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; Diaken van Dienst: Erwin van der Lee; Pianist: Couzijn van Leeuwen
Dienst der voorbereiding
• Orgel- of pianospel
• Welkom door de ouderling van dienst
• Intochtslied –Lied 8: 1, 2, 3 en 4
• Moment van inkeer
Bemoediging
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.
Groet
Vg.: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren
• Lied 8: 6
• Gebed om ontferming
• Glorialied Lied 705: 1, 2 en 3
• Gebed om de opening van het Woord
• Schriftlezing OT Geschriften Spreuken 8: 22-36
• Lied 304: 1, 2 en 3
• Schriftlezing NT Evangeliën – Johannes 3: 1-16
• Lied 353: 1 en 2
• Verkondiging
• Meditatief orgelspel
• Lied 686: 1, 2 en 3
Dienst van gebeden en gaven
• Dankzegging en Voorbeden
Iedere gebedsintentie wordt afgesloten met:
VG.: Zo bidden wij U:
Allen: Adem van God, vernieuw ons bestaan.
Stilgebed
Onze Vader
Aan het einde
• Mededelingen
• Lied 422: 1, 2 en 3
• Wegzending
• Zegen
Vg: ……
Hij legt op U zijn vrede.
Allen: Amen.

Liturgie zondag 6 juni

Voorganger: Ds. Kees Burger; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Diaken van dienst: Jan Brundel; Pianist: Karel Sleurink
In de tijd na Pinksteren wordt vaak uit het boek Handelingen gelezen.
De Heer is opgestaan (Pasen), en Hij is met zijn Geest (Pinksteren) aanwezig in het doen
en laten van mensen. Dáárover gaat het in Handelingen. Het gaat om de ‘acta’ (= de
daden) van mensen. Zo wordt Handelingen dan ook wel genoemd: ‘Acta’.
We zullen er een prachtig verhaal uit lezen. Het is het verhaal dat vroeger bekend stond
als ‘De Kamerling uit Morenland’. Die titel kán natuurlijk niet meer. Daarom noem ik het
verhaal: ‘De eunuch uit Ethiopië (Handelingen 8: 26-40). Wat dat betekent zal ik u zondag
6 juni uitleggen. Ik verheug me daarop, want -zoals gezegd- het is echt een schitterend,
ontroerend verhaal.
De liturgie is nog niet helemaal rond, maar de volgende liederen komen zeker aan de
orde:
• Lied 887, als een stil lied aan het begin van de dienst.
• Psalm 87, die prachtige psalm over God bij wie alle volkeren, alle mensen in tel zijn.
• Lied 883. Een klein, ontroerend lied, dat maar één bede omvat: ‘Neem mij aan
zoals ik ben.’
• ‘You raise me up’, gezongen door Martin Hurkens ( YouTube)
• Een bijbellied van Jaap Zijlstra: ‘Ik zoek naar God’
Ik zoek naar God, zo goed ik kan,
maar Hij laat zich niet vinden.
Jeruzalem, is God er dan
alleen voor zijn beminden?
Ik ga, ik vlucht
omdat geen vrucht
uit mij ooit wordt gevonden;
verminkt ga ik, geschonden.
Wie legt mij uit wat werd gezegd
eertijds door de profeten?
Wanneer het niet wordt uitgelegd,
hoe zal ik het dan weten?
Wie wijst de weg?
O, kom en zeg:
van wie wordt hier geschreven?
Wie gaf zijn eigen leven?
Geloofd zij God! Hij zendt Zijn
Geest,
de Trooster zal mij leiden;
wie zo van de Messias leest,
weet waarom Hij moest lijden.
Hij kwam, het lam,
de dorre stam,
die vruchten heeft gedragen.
Het antwoord op mijn vragen.
Ik reis mijn weg, verbaasd en blij;
Hij heeft een mens gezonden!
Niet ik zocht hem, maar Hij zocht
mij
en Hij heeft mij gevonden!
Gods goede Geest
is mij geweest
een gids, het lam, mijn herder.
Vol vreugde reis ik verder.

Ik hoop u wellicht te zien op zondag 6 juni in De Open Poort.
ds. Kees Burger

Hemelvaart

ds. Kees Burger,
Hemelvaart is de Assepoester onder de christelijke feesten. Dat ligt in het Oosten anders. De Oosters-Orthodoxe Kerk viert het volop. Hemelvaart is daar vooral de ‘intronisatie’ van Christus, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods. Dit jaar is er géén online viering op Hemelvaartsdag, maar we laten het niet helemaal voorbij gaan. Zoals al eerder gedaan, zal er een ‘vlog’ gemaakt worden met een korte overdenking.

Vanuit de Grimmacontactgroep

In de contacten met partnergemeente Grimma krijgt elkaar schrijven op dit moment meer accent. In februari ontvingen wij als gemeente een brief van Conny Beijer, kerkelijk werker in Grimma en vanuit De Open Poort is er een paasgroet met foto’s naar Grimma gegaan. Beiden zijn in Meeleven en de Nieuwsbrief afgedrukt.
We zijn op weg naar Pinksteren, en een feest is een mooi moment om groeten uit te wisselen. John heeft met Albrecht Günther afgesproken dat er vanuit Grimma namen met het adres komen van mensen bij wie een kaartje welkom is. Daar willen we graag gemeenteleden bij betrekken.
Vind je het leuk om een kaartje te sturen en zo met deze activiteit mee te doen, vraag dan om een naam met adres bij de Grimmacontactgroep.

Corona weetjes

Het is fijn dat we weer met een aantal mensen bijeen zijn tijdens de eredienst. Onlangs kregen we van een predikant het compliment dat het corona beleid in De Open Poort goed geregeld is. Toch zijn er nog een paar puntjes die op de i gezet kunnen worden. Denkt u eraan dat u uw mondkapje bij voorkeur alleen bij de lusjes/elastieken aanraakt? Immers, als u het hele mondkapje beethoudt, raakt u ook het gedeelte waardoor u ademt aan en zo worden uw net bij de ingang zo keurig gedesinfecteerde handen weer vies. Denkt u er ook aan om niet in uw handen te hoesten? Vast bedankt voor uw medewerking.

Voedselbank

Op zaterdag 8 mei zamelen we weer levensmiddelen in voor de voedselbank. Erwin van der Lee zal deze dag van 10-11 uur aanwezig zijn bij De Open Poort om uw bijdrage in ontvangst te nemen. De voorkeur gaat uit naar lang houdbare producten. Wij hopen weer op een mooie opbrengst!
Denkt u ook aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO:
NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Bloemen van de kerk

Wat zorgt de bloemencommissie toch iedere week weer voor mooie bloemen.
18 april zijn de bloemen bij Carel van Leeuwen gebracht. Hij is herstellende van een enkeloperatie en gaat gelukkig goed vooruit. Hij was erg blij met deze bloemengroet.
25 april heeft Harry de Boer het mooie lenteboeket van de foto ontvangen.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek
op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Liturgie zondag 2 mei

Voorganger: Mw.ds.Rianne v/d Nagel- Meter; Diaken van Dienst: Marja Vilijn; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; m.m.v. het combo V!ER

• Welkom en mededelingen
• Aanvangslied: ‘Adem om van u te zingen’ HemelHoog 51/ Psalmen voor Nu 145
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Glorialied: ‘Zie de zon, zie de maan’ NLB 8b
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Lezing: Ezechiël 34: 1-10
• Lied: ‘Behoed mij, o God’ NLB 16b / Taizé (3x)
• Lezing: Johannes 10: 11-16
• Lied: ‘Mijn herder’ van Sela
• Overweging
• Lied: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ NLB 973
• Mededelingen
• Gebeden
• Slotlied: ‘Houd vol’ Opwekking 798
• Zegen

Liturgie zondag 9 mei

Voorganger: Ds. Joost Schelling; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Organist: Nathanael Neeleman

• Woord van welkom door ambtsdrager
• Intochtslied: Lied (Psalm) 119: 3 en 21
• Bemoediging en groet
• Gebed om Gods ontferming
Gloria: Evangelische liedbundel 357: 1 en 3
(melodie Alle menschen werden brüder – L. van Beethoven)

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog

HET WOORD HOREN

• Schriftlezing Johannes 15: 9-17 en 1 Petrus 4:8
• Lied 790 Hoog als de hemel de liefde
• Overdenking
• Lied 792 Kom, God, en schrijf uw eigen naam
• Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
• Mededelingen ouderling en diaken
• Slotlied: Lied 657: 1 en 4 Zolang wij ademhalen
• Zegen -beantwoord met Lied 416: 2 en 4: Ga met God

Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag

Vandaag zal een vlog van ds. Kees Burger op YouTube geplaatst worden.