Al een jaar de nieuwsbrief

Als u mij een jaar geleden had verteld dat we nu nog steeds met de gevolgen van corona te maken zouden hebben had ik u waarschijnlijk niet geloofd. De kerk werd gesloten en we moesten mensen snel kunnen informeren. Hieruit is deze nieuwsbrief ontstaan. Eerst fysiek rondgebracht bij alle leden en daarna zoveel mogelijk per mail verspreid. En dat nu al een jaar lang als klein “broertje” of “zusje” van Meeleven. We hebben geprobeerd u op deze manier op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen die soms niet op Meeleven konden wachten. Dus hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en de liturgieën van de komende dagen. Gezegende Paasdagen gewenst!

Paasgroet voor Grimma

Lieve vrienden uit Grimma,
Hartelijke dank voor de warme brief die we van jullie, middels schrijven van Conny Beijer, mochten ontvangen. Wat bijzonder dat jullie een samenwerking met vier andere gemeenten zijn aangegaan. Een hele uitdaging die naar ik hoop, veel positieve energie oplevert. Het is een beweging die we ook in Nederland zien dat gemeenten, vanwege het dalend aantal kerkgangers, gaan samenwerken. Vanzelfsprekendheden worden dan weer aan de orde gesteld en, als het goed is, in een sfeer van vertrouwen besproken. Vertrouwen, dat is toch wel waar het om gaat. Hebben we vertrouwen in elkaar, zijn we vandaaruit bereid naar elkaar te luisteren en met gedragen oplossingen te komen?
Juist in de veertig dagen voor Pasen wordt ons vertrouwen zo op de proef gesteld. Is Jezus wel degene die we verwachten? Zijn weg loopt zo anders dan we ons hadden voorgesteld. Zo zijn we, met al onze twijfels, steeds weer op weg naar Pasen. Durven we erop te vertrouwen dat het goed komt?
Onze gemeente in Harmelen is ook een samenwerking aangegaan met een gemeente uit een naburig dorp. We willen samen één predikant beroepen. We zijn al heel ver in het proces en er is een mogelijke kandidaat. Rond Pasen hopen we, als onze gemeente gehoord is, een beroep uit te kunnen brengen.
Pasen zullen we sober vieren. De afgelopen maanden zijn er uitsluitend online vieringen gehouden. Geen kerkgangers, geen gezang. Kerkdiensten in hun meest kale vorm. Vanaf Goede Vrijdag zetten we de deur weer op een kier. Een beperkt aantal kerkgangers is dan weer welkom en er mag door twee mensen uit de cantorij of ons muziekcombo gezongen worden. Het zijn kleine stappen maar die willen we zetten in het vertrouwen dat het op langere termijn weer goed komt en onze kerk zich weer vult met mensen die komen om te bidden, te zingen, te luisteren en elkaar te ontmoeten. Om hun vreugde, verdriet en dagelijkse beslommeringen in te brengen in de verborgen omgang met God. Daar kijken we naar uit.
Wij kijken, net zoals Conny schrijft, ook uit naar een ontmoeting met jullie in oktober. Wat zou dat mooi zijn.
We wensen jullie goede Paasdagen toe!
Namens de gemeente van de Open Poort te Harmelen,
Gerrit Elings

PaasChallenge 2021, De weg door Jeruzalem

Vorig weekend hebben we de route van de Paaschallenge kunnen lopen.

Aan de hand van QR codes die op ramen hingen konden we ons verplaatsen in verschillende personen die Jezus tegenkwam en moesten er keuzes gemaakt worden over hoe wij ons op zouden stellen.


Ons geweten werd behoorlijk op de proef gesteld! Uiteindelijk moesten er spijkers in het kruis geslagen worden en kregen we zaadjes van wilde bloemen mee om te zaaien. Organisator Marcel: Bedankt!!

Paasgroet diaconie

De diaconie heeft een paasgroet langs gebracht bij de 75-plussers van onze gemeente. Een

lentebloemetje werd vergezeld van een mooie kaart, gemaakt door Oege Boskma, uitgedeeld. Het was fijn om zo weer even contact te hebben met het wat minder jonge deel van onze gemeente en te horen hoe het iedereen vergaat. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten in De Open Poort!

Voedselbank

Zaterdag 10 april zijn wij weer tussen 10:00 en 11:00 uur aanwezig bij De Open Poort om uw bijdrage voor de Voedselbank in ontvangst te nemen.
Denkt u aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 21 maart zijn de bloemen naar Greet den Braber gebracht. Zondag 28 maart mocht Irene Battem een bloemengroet van De Open Poort ontvangen.
Vanuit de Bloemencommissie:
Op Goede Vrijdag staat het kruis in de kerk met een zwarte doek over de dwarsbalk. Voor het kruis staan rode bloemen, die als “bloeddruppels” verwijzen naar het lijden van Jezus.
Pasen:

Gods kracht
Breekt door het donker
Van de dood heen
Licht raakt ons aan
Kom sta op
Deel het leven
Deel vertrouwen
God van licht en leven
In Jezus
Is de dood overwonnen
In die kracht mogen wij staan
Op Paasmorgen zien we een schikking met witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer, Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Liturgie vrijdag 2 april 19:00 uur, Goede Vrijdag

Voorganger: Ds. Kees Burger
Ouderling van dienst: Gerrit Elings
Diaken van Dienst: Marja Vilijn
Organist: Henk Hilgeman
Zang en dwarsfluit: Esther Brederoo
Lectoren: Els Terpstra en Ruud Sneller
• Inleidende woorden
• Lied 547: 1 en 2
• Bemoediging en acclamatie
• Gebed
• Het lijdensverhaal gesproken en gezongen
• Marcus 14: 32-42
• Fluitspel
• Marcus 14: 43-65 (samenvatting)
• Muziek: ‘Wer hat dich so geschlagen’
• Marcus 14: 66-72
• Erbarme dich’
• Lezen Marcus 15: 1-15 (samenvatting)
• Lied 22a
• Vervolg passieverhaal langs 12 staties – in woord en beeld
• Lied 598
• Dankgebed en voorbeden
• Kruishulde
• Lied: ‘Jesus, remember, me, when you come into your kingdom’
• Afsluitend woord

Liturgie zondag 4 april, 1e Paasdag. Er wordt vanaf 9:50 uitgezonden!

Voorganger: Ds Kees Burger
Ouderling van dienst: Marcel den Hartog
Diaken van dienst: Marja Vilijn
Organist: Aartjan van Pelt
• Muziek – piano en trompet
• Enkele woorden
• De paaskaars wordt binnengebracht
• Lied: ‘Licht in ons midden’
• Acclamatie
• Zang: Surrexit Christus
• Moment van inkeer
• Bemoediging en groet
• Muziek
• Gebed om ontferming
• Opmaat tot het gloria
• Glorialied: ‘De steppe zal bloeien’ (lied 608)
• Kindervertelling, gevolgd door ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
• Gebed om het komen van de Heilige Geest
• Preek 1e deel
• Lied: ‘Waar kom ik o, Heer, U tegen……’
• Preek 2e deel
• Lied 642 vers 1,5,6 en 7
• Dankgebed en voorbede – stil gebed – Onze Vader
• Muziek over ‘Christus onze Heer verrees’.
• Afsluitend woord
• Slotlied 634
• Wegzending en zegen

Liturgie zondag 11 april, tweede zondag van Pasen

Voorganger: Ds Leo Webbink
Ouderling van dienst : Oda van Groen
Diaken van dienst: Connie van Leeuwen
m.m.v. het combo V!ER
• Aanvangslied 216 ‘Dit is een morgen’
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Glorialied Psalm 84a ‘Wat hou ik van uw huis’
• Gebed om de Geest
• Roze olifant
• Lezing Jesaja 26: 1 – 8 en 12
• Lied HH 207 ‘Weet je dat de lente komt’
• Lezing Johannes 20: 19 – 31
• Lied HH 433 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
• Woorden om te horen, te overdenken, te leven
• Lied 690 ‘Taal op de tong’
• Mededelingen
• Gebeden
• Slotlied HH 606 ‘King of kings’
• Wegzending en zegen

De deur op een kier!

Beste gemeenteleden,
Het moderamen van de generale synode schreef onlangs op de site van de PKN dat men er veel belang aan hecht gemeenten perspectief te bieden en daarom is het moderamen van de generale synode van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet.
De kerkenraad heeft over dit bericht van gedachten gewisseld met de vraag wat dit betekent voor de gemeente van De Open Poort. Alle mitsen en maren zijn aan bod gekomen zoals dat er veel oudere gemeenteleden zijn die een verhoogd risico lopen. Maar ook de wisselende cijfers met betrekking tot het aantal besmettingen maken de weg terug naar ‘normaal’ nog ongewis.
Op de PKN-site staat dat “het heel goed is ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent”. Daarnaast worden “kwetsbaren en risicogroepen geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen”.
Na ampele overwegingen heeft de kerkenraad het volgende besloten: Vanaf Goede Vrijdag 2 april wordt de kerk weer opengesteld voor het bezoek van de eredienst. Maximaal dertig kerkleden zijn dan welkom. Bezoekers voor Goede Vrijdag melden zich voor woensdagavond 31 maart, 21.00 uur aan. Voor de zondagse vieringen geldt dat u zich aanmeldt voor vrijdagavond 21.00 uur. Dit kan via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882. Uiteraard gelden de regels voor het reinigen van de handen en het dragen van een mondkapje totdat u plaatsneemt op de plek die u aangewezen krijgt. Daarnaast blijft de anderhalve meter maatregel van kracht. Samenzang blijft nog steeds niet mogelijk. We willen wel de cantorij en V!ER de gelegenheid geven de vieringen te begeleiden, mits er wordt voldaan aan het maximum van twee zangers.
Behoort u tot een risicogroep maar heeft u inmiddels uw vaccinaties ontvangen dan kan het zijn dat u een andere afweging maakt dan het hierboven genoemde advies van de PKN.
De kerkenraad wil met dit besluit de deur weer op een kier zetten. Het is wellicht minder dan u gehoopt had maar meer dan we de afgelopen maanden hebben gekregen. Als de coronamaatregelen door de overheid worden versoepeld of aangescherpt dan zal de kerkenraad naar bevinden handelen. U wordt daar dan snel over geïnformeerd. Tot die tijd geldt dit nieuwe beleid dat op 2 april ingaat.
Namens de kerkenraad,
Gerrit Elings

Filmpje waarin dominee Geurt Roffel zich voorstelt

Op zaterdagmorgen 13 maart is er door John Welling een filmpje opgenomen van dominee Geurt Roffel en zijn partner Kars Oomkes. Dit filmpje is afgelopen zondag 14 maart, direct na de viering vertoond op ons YouTube kanaal. Ook op zondag 21 maart zal het filmpje direct na de viering te zien zijn. Wie niet zolang wil wachten, kan via onze site (www.deopenpoortharmelen.nl , rechtsboven zit het knopje “kijk mee”) het filmpje alvast bekijken door naar de viering van de 14de te gaan en dan door te spoelen tot iets voor het einde van de opname (bij 1:08:45).
In het filmpje stellen Afke Boes en Marjan Hoogendoorn Geurt vragen over zijn geloof, het werken in twee gemeentes, zijn hobby’s, vakanties en nog andere zaken. Wilt u een beeld krijgen van onze mogelijke toekomstige predikant dan is dit filmpje zeker een aanrader.

Paasproject kindernevendienst

De kinderen kunnen al heel lang niet naar de kindernevendienst komen. Ze gaan daarom nu thuis met hun ouders aan de slag met de verhalen van Bijbel basics, Bij het paasproject hebben ze voor thuis een kruis met zeven vakjes gekregen. Daarbij hoort een boekje met per zondag verhalen en verwerkingen, bijvoorbeeld het omtrekken van je eigen voeten (zoals Edith op de foto doet). Zondag 28 maart is het Palmpasen en dan kunnen ze
thuis hun eigen Palmpasenstok versieren. Ds. Martha Verstoep zal in deze dienst meer vertellen over de symbolen van Palmpasen.

Vanuit de diaconie

Voedselbank

Wat een ongelooflijk mooie opbrengst was er afgelopen zaterdag 13 maart weer voor de voedselbank. Terwijl binnen Geurt Roffel geïnterviewd werd, nam Connie buiten uw bijdragen in ontvangst. Geweldig hoe u meeleeft met mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen! Hartelijk dank voor uw hulp! De eerstvolgende inzameling is zaterdag 10 april!

Actie “Nieuwe kleding voor Pasen”

In samenwerking met de Gereformeerde kerk in Woerden is er dit jaar voor het eerst een kleding actie georganiseerd waarbij gezinnen voor hun kinderen tussen de 10 tot en met16 jaar een kledingpakket kunnen bestellen. Je komt hiervoor in aanmerking als je van maximaal 110% van het minimuminkomen moet rondkomen. Wij zullen mensen hiervoor benaderen en een aanvraagformulier brengen. Mocht u denken hier ook voor in aanmerking te komen, of kent u iemand die best een steuntje kan gebruiken, neem dan contact op via diaconie@deopenpoortharmelen.nl

Paasattentie voor de Vijverhof – Marja Vilijn

Vandaag ben ik voor het eerst betrokken geweest bij het maken van een paasattentie voor de bewoners van de Vijverhof. Wat was het weer een dankbare besteding van de vrijdagochtend. Iedere keer ontdek ik weer nieuwe activiteiten waar de diaconieën van de drie kerken bij betrokken zijn. Deze keer heb ik samen met Nelleke van Eijk van de Hervormde kerk 64 zakjes gevuld met chocolaatjes en 16 schaaltjes samengesteld met allerlei paaslekkers. Samen met een tekening van schoolkinderen wordt deze attentie naar de bewoners gebracht. Nelleke vertelde enthousiast hoe blij de mensen worden van deze traktatie Helaas mogen we het nu niet zelf langsbrengen vanwege corona, maar ik weet zeker dat er weer van genoten gaat worden! Denkt u aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder
vermelding van de bestemming.

PaasChallenge 2021, De weg door Jeruzalem

Komend weekend kunt u meedoen aan de PaasChallenge. In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat u deze wandeling op zondagmiddag 21 maart kunt lopen maar op veler verzoek hebben we de mogelijkheid tot het afleggen van deze route uitgebreid naar het hele weekend. U kunt dus zowel op zaterdag 20 als op zondag 21 maart op eigen gelegenheid de
route van zo’n 3,2 km verkennen. Als u mee wilt doen kunt u zich nog opgeven bij Marcel den Hartog via scriba@deopenpoortharmelen.nl , u krijgt dan de benodigde informatie. Alles wat u nodig heeft is een smartphone om de QR codes die onderweg opgehangen zijn te scannen. Hiermee krijgt u een opdracht of een filmpje/ tekst te zien of horen. Deze wandeling zal u aan het denken zetten over het Paasverhaal en is coronaproof georganiseerd: iedereen kan op eigen gelegenheid wandelen. De weersvoorspellingen zijn goed, dus we rekenen op een mooie wandeling met een bijzondere verdieping!

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 7 maart zijn de bloemen Bij Gerrit en Elly van Dam in het
ziekenhuis gebracht. Zondag 14 maart is Julia Verhoeven verrast met een bloemengroet van onze gemeente.


Liturgie zondag 21 maart 5e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Mw proponent Eva Bruggemans; Ouderling van dienst: M.den Hartog; Diaken van Dienst: Jan Brundel; Organist: Henk Hilgeman
• Orgel/pianospel
• Welkom door ouderling van dienst
• Intochtslied: psalm 118 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’: 1,5 en 6
• Bemoediging
• Kyriëgebed
• Gebed om de Heilige Geest
• Eerste lezing: Jesaja 61: 1-3
• Lied 530 ‘De Geest des Heren is op Hem’:1,2 en 4
• Tweede lezing: Johannes 11: 32-44
• Preek
• Meditatief orgel/pianospel
• Lied: Sela, ‘Toekomst vol van hoop’:
https://www.youtube.com/watch?v=MLXyDTHoIzU&ab_channel=Sela
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen
• Slotlied: 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’: 1,2 en 3
• Zegen

Liturgie zondag 28 maart 6e zondag 40-dagentijd. Palmarum, Palm- en Passiezondag
Voorganger: Mw. ds. Martha Verstoep; Ouderling van dienst: Oda van Groen; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Organist: Karel Sleurink
Thema: “Feest, of toch niet?”
Dienst der voorbereiding
• Orgel- of pianospel
• Welkom door ouderling van dienst
• Intochtslied – Psalm 118: 1 en 7
• Moment van inkeer
• Bemoediging
Voor de kinderen
• De palmpaasstok
• Lied 555
Vocaal theologen ensemble
• Gebed om ontferming
“Een lied voor de Palmzondag”
Tekst: Alfred C. Bronswijk; melodie: Lied 556
Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door.
Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden.
U wilt aanwezig zijn in onze steden
En trekt in ieders hart uw eeuwig spoor.

Lied 367d
U kiest voor eenvoud tegen overdaad.
Een ezel is het teken van uw vrede.
Geen macht, maar liefde gaat er met U mede.
Een ander lied klinkt nu in onze straat.

Lied 367d
Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn.
Om open oor te krijgen voor wat heden
onder de mensenkinderen wordt geleden
aan onrecht en aan onverdiende pijn.

Lied 367d
• Gebed om de opening van het Woord
• Schriftlezing NT Evangeliën – Matteüs 21: 1-11
• Lied 553
Vocaal Theologen Ensemble
• Verkondiging
• Meditatief orgelspel
• Lied 556: 1, 2, 3, 4 en 5
Dienst van gaven en gebeden
• Dankzegging en Voorbeden, Stilgebed en Onze Vader
• Mededelingen
• De Stille Week in
• We lezen: Matteüs 26: 1-16
• Lied 558: 1, 2 en 3
Aan het einde
• Wegzending
• Zegen
• Lied 256

De deur op een kier?

Gerrit Elings

Sinds eind februari staat op de site van de PKN te lezen dat de deur naar versoepeling weer langzaam mag worden opengezet. Er staat onder meer: “Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen en binnen de kaders maatwerk toepassen. Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten.
Daarom adviseren wij u als kerkenraad onderstaande op een bij uw situatie passende wijze te concretiseren: Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in uw fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage (zie protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten).”
Ook over de gemeentezang staat er het een en ander te lezen, zoals dat aan samenzang en inzet van een cantorij of combo risico’s zijn verbonden.
Het is een ingewikkeld vraagstuk. Aan de ene kant snakken we allemaal weer naar een ‘normale’ kerkdienst waarin we kunnen zingen en V!ER of de cantorij weer een rol kunnen spelen. Anderzijds zijn er veel kwetsbare gemeenteleden voor wie een beperkte openstelling risico’s met zich meebrengt. Niet voor niets staat er in het advies van de PKN dat ‘kwetsbaren en risicogroepen geadviseerd worden om de dienst online te (blijven) volgen’.
Als kerkenraad zijn we er nog niet uit. We volgen de ontwikkelingen op de voet. We zien dat het aantal besmettingen in Nederland, ondanks alle maatregelen, nog steeds stijgt. Op korte termijn nemen we een besluit. U moet dan denken aan de tweede helft van deze maand en beslist niet eerder. Als we besluiten dat de kerk op zondag voor een beperkte groep weer opengesteld kan worden dan laten we dit weten via een (extra) Nieuwsbrief en via de mededelingen in de viering. Tot dan geldt het staande beleid.

PaasChallenge 2021 – De weg door Jeruzalem

Marcel den Hartog

We organiseren op zondagmiddag 21 maart een wandeling door Harmelen. Deze wandeling staat in het teken van een spel, de PaasChallenge 2021. Dit spel is opgezet door de PKN: u loopt langs een aantal adressen waar u aan de hand van een QR-code (digitaal patroon) een opdracht ontvangt, dit kan in de vorm zijn van een filmpje zijn, een tekst of een audioboodschap. U hebt in ieder geval de smartphone nodig! Voor meer informatie, kijk op de website van de PKN: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/materiaal/paaschallenge-2021-de-weg-door-jeruzalem/
Zoals de PKN ook aangeeft is de Paaschallenge 2021 geschikt voor alle leeftijden, ondanks dat het speciaal ontwikkeld is voor tieners. Aangezien dit spel rekening houdt met de geldende corona maatregelen is het ook gewoon een mooie aanleiding om te wandelen door ons dorp.
Als u wilt meedoen, graag aanmelden via de scriba, scriba@deopenpoortharmelen.nl.
Dan ontvangt u meer details. Als de weersverwachting voor zondag 21 maart slecht is, zullen we de wandeling een week later organiseren, op zondagmiddag 28 maart.

Online koffiedrinken na de dienst

We missen denk ik allemaal het “gemeente zijn” nu we dankzij corona alweer een tijdje niet samen kunnen komen. Ook het koffie drinken na de dienst wordt gemist, zeker nu er een hoop met elkaar te bespreken valt. Wij willen proberen hoe het is om met elkaar online koffie te drinken na de dienst van 14 maart. Van 11:00- 11:45 uur zal er via Zoom gelegenheid zijn om weer eens “ouderwets” met elkaar bij te praten. We gaan dan in kleinere groepen uiteen en na zo’n 12-15 minuten zal er gewisseld worden van groepje.
Wilt u hieraan deelnemen, stuur dan een mail naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. U krijgt dan een link toegestuurd waarmee aan u deze online bijeenkomst deel kunt nemen. Heeft u nog nooit met Zoom gewerkt, vermeldt u dat dan even, dan krijgt u uitleg meegestuurd maar het is niet heel ingewikkeld hoor! Mocht u dan nog vragen hebben, laat het weten, dan helpen wij u verder op weg. Het zou leuk zijn om op deze manier toch weer een aantal mensen te spreken dus u bent van harte uitgenodigd! Wellicht ten overvloede: Voor de koffie moet u zelf zorgen😊….

Voedselbank

Zaterdag 13 maart zal Connie van Leeuwen van 10:00-11:00 uur bij De Open Poort aanwezig zijn om levensmiddelen voor de voedselbank in ontvangst te nemen. We hebben uw gaven van vorige maand bij de voedselbank afgeleverd en daar was men erg blij met de aanvulling vanuit onze gemeente. Hartelijk dank voor uw hulp!

Paasgroetenactie 2021

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. Daarom hebben we met de diaconie 80 kaarten gekocht en geschreven. Die worden gezamenlijk naar het PKN teruggestuurd. Daarvandaan worden ze verspreid onder gedetineerden. Hopelijk kunnen gemeenteleden volgend jaar weer meeschrijven! De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 21 februari is deze mooie bos naar Coby Liefhebber gebracht.

Zondag 28 februari is Coby Gerritse verrast met een bloemengroet van De Open Poort.

Liturgie zondag 7 maart, 3e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Dhr. B Maarleveld; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; Diaken van dienst: Marja Vilijn; Pianist: Warno Ruting
• Psalm 84:1
• Votum en groet
• Lied 559 uit het liedboek
• Gebed met schuldbelijdenis en oproep tot ontferming
• Psalm 32:1
• Schriftlezing 1Petrus 2:11-25 en Lucas 22:47-51
• Lied 203 uit de bundel Hemelhoog, Via Dolorosa
• Verkondiging
• Lied 209 uit de bundel Hemelhoog, Zie hoe Jezus lijdt voor mij
• Dank- en voorbede, stil gebed en Onze Vader
• Mededelingen
• Lied 171 uit de bundel Hemelhoog, Geprezen zij de Heer
• Zegen

Liturgie zondag 14 maart, 4e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Mw.ds. M Korpel; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Diaken van dienst: Connie van Leeuwen; Pianist: Couzijn van Leeuwen
• Orgel- of pianospel
• Welkom door ouderling van dienst
• Intochtspsalm: Psalm 25: 1 (Heer ik hef mijn hart en handen)
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om Gods ontferming: Tussentijds 9: 1, 7, 8, 9
(Wij zoeken hier uw aangezicht)
• Gebed bij de opening van het Woord
• Schriftlezing: Luc.12:54–13:9 (Jezus vertelt een gelijkenis die nog niet af is. Over een vijgenboom. Blijkbaar ligt dat slot van de gelijkenis in de handen van wie het verhaal horen! Een nieuwe tijd breekt aan, maar hoe gaan we ermee om?)
• Lied 753: 1, 2, 4, 5 (Er is een land van louter licht)
• Verkondiging
• Meditatief orgel/pianospel
• Lied 447: 1, 2, 3 (Het zal zijn in het laatste der tijden)
• Dankgebed – Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
• Mededelingen
• Slotlied: Lied 841: 1, 2, 3, 4 (Wat zijn de goede vruchten)
• Zegen