Bij de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar, ds. Kees Burger

De laatste zondag van Kerkelijk Jaar heet ‘Eeuwigheidszondag’, of ‘Koninkrijkszondag’. De kerk kijkt dan altijd vooruit, tot als het ware achter de horizon. Dan gaat het dus over het hiernamaals, hoewel die term in de Bijbel niet voorkomt. Je moet het er ook niet te vaak over hebben, over de Laatste Dingen. Het gaat in de Bijbel vooral om het hiernúmaals. Maar aan de andere kant: we kunnen niet leven zonder verwachting, zonder de hoop dat God niet zal laten varen het werk van zijn handen. Op deze zondag wordt dit vanouds benadrukt. Het is mooi dat wij in dát verwachtingsvolle licht de namen noemen van hen die ons ontvallen zijn. Aan hen denken wij op deze dag, aan hen die ons dit jaar ontvielen in de gemeente, maar ook aan allen aan wie wij denken, ieder voor zich. Ook willen we stilstaan bij alle nameloze doden, zij die omkwamen door geweld, zij wier namen misschien wel niemand meer weet. Dit is dus altijd een beladen zondag, met emoties. Maar nogmaals: dit alles wél in het licht van Gods grote toekomst.
Het zal gaan over een niet zo’n bekend verhaal, over de dood van Sara. Het staat in Genesis 23. Op het eerste gehoor lijkt dit verhaal een soort feitelijke vertelling. Maar toch staan er ontroerende dingen in, en vooral: het bevat een onverwacht diepere laag. Méér dan feitelijk dus!
Aan deze dienst werken onder andere Esther Brederoo, Aart-Jan van Pelt en de cantorij mee.
Helaas kan slechts een beperkt aantal mensen de dienst ‘live’ mee bijwonen. Dat is heel jammer. Ik hoop echter dat u zich ook online verbonden voelt. Een suggestie: wanneer er in de kerk een kaars aangestoken wordt voor allen aan wie wij denken, ieder voor zich, zou het mooi zijn wanneer zij die online meekijken op dat moment óók een kaars
aansteken. Dan lijkt het me handig om dat kaarsje al bij de hand te hebben, maar dat zult u begrijpen.
Ondanks alle beperkingen hopen wij op een goede dienst, waarin emoties ingebed zijn in de troost van het Evangelie.

Aanmelden dienst 22 november

Voor deze dienst zijn nog maar enkele plekjes beschikbaar. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Graag aanmelden via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of tel nr 06-82680882

Lief en Leed

Coby Gerritsen verblijft op dit moment nog in Weddesteyn in Woerden maar mag as. dinsdag naar huis. Zij zoekt nog iemand om 1 x per week de boodschappen voor haar te doen. Misschien dat een aantal mensen dit afwisselend zouden kunnen doen. Mocht u haar kunnen helpen, stuur dan een mail naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl.

Vanuit de diaconie

De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen
Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Ds Leo Webbink wil iedereen hartelijk bedanken voor de bloemengroet die hij 1 november kreeg. De bloemen van 8 november zijn naar Harry en Marilyn de Boer gebracht. Zij hebben een zware tijd achter de rug maar
gelukkig zijn ze nu aan de beterende hand. Afgelopen zondag, 15 november zijn de bloemen met Stijn van der Woude mee naar huis gegaan. Dit ter gelegenheid van zijn afstuderen als theoloog en zijn huwelijk met Jesse.

Kerkomroep en YouTube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig te vinden door naar de website van de Open Poort te gaan. Bovenaan vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Liturgie zondag 22 november 2020 – Eeuwigheidszondag

Voorganger: Ds. Kees Burger Ouderling van dienst: Marcel den Hartog
Diaken van dienst: Marja Vilijn Pianist: Aartjan van Pelt
• Muziek
VOORBEREIDING
• Welkom
• Inleidend woord
• Psalm van de intocht: psalm 90 vers 1 en 2
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed
• Lied: ‘Bid met mij’
1. Bid met mij in deze lange nacht.
Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht.
Wees dan stil, als je geen toekomst ziet en vertrouw op God want Hij
vergeet ons niet.
2. Bid met mij, nu heel de wereld lijdt.
Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd.
Wees dan stil als je geen toekomst ziet en vertrouw op God want Hij vergeet
ons niet.
3. Zoon van God, wij bidden U,
U die zelf onze weg volbracht:
houd ons vast en leid ons
nu op de weg die wij gaan door de lange nacht.

RONDOM DE BIJBEL
• Lezing: gedeelten uit Genesis 23
• Een lied over Sara (mel. psalm 8)
Toen onze moeder Sara was gestorven
heeft Abraham voor haar een graf verworven.
Dat was voor hem van het beloofde land
heilige grond, een heilig onderpand.
De vaders van het volk zijn daar begraven
en ook de moeders die het leven gaven
aan het geslacht, dat hoort naar Gods bevel,
de goede God, de God van Israël.
Wij bergen onze doden in de aarde
waarover God zijn heilsplan openbaarde.
De grond waarin zij rusten ongestoord,
het is Gods Woord, het is Zijn heilig Woord.

• Lezing uit Lucas 20: 27-38
• Muziek
• Overweging
• Lied 91a vers 1 en 3
• Aandacht voor de inzameling van de gaven

HET GEDENKEN VAN HEN DIE ZIJN GESTORVEN


• Inleidende woorden
• Lied: ‘Tijd van troosten’ (mel.psalm 77)
Tijd van troosten, tijd van tranen
tijd van mooi zijn, tijd van schamen
tijd van jagen, nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van liefde, nacht van waken
uur der waarheid, dag der dagen
toekomst die gekomen is,
woord dat vol van stilte is.
Heer, wij zijn met alle zorgen
in uw goede hand geborgen.
Alle tijden van een mens,
Gij omvat ze, kent hun grens.
Eeuw’ge God, laat zo ons leven
door vertrouwen zijn omgeven.
Reis met ons van tijd naar tijd,
schenk ons uw genegenheid.

Voorganger noemt de namen – de levensverhalen van onze gestorvenen worden toegevoegd in het gedenkboek – kaarsen worden ontstoken
• Moment van stil gedenken – Johannes 11: 25-26a
• Lied: 416 vers 3 en 4
• Een kaars voor hen die wij ieder voor zich gedenken
• Zingen ‘Zij die van ons henengingen’ (mel. lied 913)
Zij die van ons henengingen
zeer bemind en zo vertrouwd,
wil hen met uw zorg omringen
liefdegloed die nooit verflauwt.
Raak hen aan met uwe handen.
Schouw erbarmend hun gelaat,
dat hun ziel bij U mag landen.
Wees, Gij, God hun toeverlaat.

• Een kaars voor de doden ongeteld – Jesaja 43 vers 4-7
• Lied: ‘Als alles duister is’ (lied 598)
GEBEDEN EN AFSLUITING
• Gebeden
• Slotlied psalm 90a: 1, 2, 5 en 6
• Wegzending en zegen

Liturgie zondag 29 november 2020

Eerste Advent -Maak de weg klaar voor de Heer.
Thema: Laat hoogmoed niet over ons heersen.
Voorganger: Mw. ds Marieke Sillevis Smit, Ouderling van dienst: Oda van Groen Diaken van dienst: Jan Brundel, Pianist/ organist: Aartjan van Pelt.
De ouderling van dienst ontsteekt de eerste Adventskaars na het welkom
• Moment van Stilte
• Intochtslied 440
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Lied 439, 1,2,3
• Gebed voor de opening van de bijbel
• Ezechiel 28: 1 – 5
• Lied 441 1,5, 10
• Filippenzen2: 1 – 11
• Lied 447
• Mattheus 21: 23 – 32
• Lied 324
• Overweging
• Orgelspel uitlopend op Lied 452
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Mededelingen
• Slotlied 415
• Zegen.
Gezongen Amen

Wereldmaaltijd 4 november

Wat een prachtige avond hebben we woensdagavond beleefd. 72 Griekse maaltijden zijn bereid door Henk Vink, Corinna Mitrovitch en de diaconie. Alles is coronaproof opgehaald en we mochten veel kleding voor Villa Vrede in ontvangst nemen. Ook is er door diverse mensen aan gedacht de cadeaukaart van de postcodeloterij mee te nemen of levensmiddelen voor de voedselbank. Op deze dankdag mochten we ervaren dat we ondanks alle
corona ellende en andere zorgen die wij hebben er nog steeds genoeg redenen zijn om onze dankbaarheid voor uit te spreken. De avond werd voortgezet met een YouTube uitzending verzorgd door het combo V!ER en Ds. Kees Burger, die twee mooie overdenkingen uitsprak rond de thema’s maaltijd en eenzaamheid.
Het is hartverwarmend dat deze uitzending zoveel bekeken is. Ook alle reacties die wij mochten ontvangen laten zien dat dit een warme en verbindende avond was. Tot slot nog de netto-opbrengst voor de vluchtelingen op Lesbos: 675 euro!!!

Boodschappenpakket-actie Plus

Afgelopen week is de boodschappenpakket actie bij supermarkt Plus weer

begonnen. Bij voorgaande edities van deze actie toonden de inwoners van Harmelen zich buitengewoon bereid iets aardigs te doen voor dorpsgenoten die het niet makkelijk hebben.
Die traditie willen zowel de Plus als de drie kerken graag voortzetten, daarom heeft de pakketzegeldoos weer een prominente plaats gekregen in de supermarkt. Inwoners van Harmelen kunnen daarin boodschappenpakket zegels doen die zij zelf niet gaan gebruiken. De drie kerken van Harmelen bevelen de actie van harte bij u aan. Er werden in de aflopen jaren vele pakketten bij elkaar gespaard, die met enthousiasme werden ontvangen door inwoners van Harmelen die het niet makkelijk hebben. Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882, liefst voor vrijdagavond 21:00 uur, maar mocht u te laat zijn, dan is dat meestal geen probleem. Wel fijn als u alsnog even mailt of belt zodat we de registratielijst compleet hebben.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomroep en Youtube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl. Bovenaan vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Bloemen van de Kerk

Dit mooie “fruitstuk” is al voor de dankdienst van woensdagavond gemaakt

door de bloemencommissie waarvoor dank!
De bloemen van zondag 25 oktober zijn naar dhr. J. Hoogendoorn gegaan.
We hopen dat dominee Webbink zich een beetje beter voelde toen hij de bloemen van 1 november kreeg!

Liturgie Zondag 8 november 2020

Voorganger Dhr.ds.P.Rebel; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; Diaken van dienst: Connie van Leeuwen; Organist: Warno Ruting
• Aanvangslied 647: 1, 3, 4
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Zingen lied 800: 1, 3
• Gebed om de Geest
• Schriftlezing Hosea 14: 2-9, Psalm 116: 1, 2, 3 en Johannes 14: 15-21
• Zingen lied 663
• Preek
• Zingen lied 379: 1, 4, 5, 6
• Mededelingen
• Gebeden
• Zingen lied 903: 1, 2
• Zegen

Liturgie Zondag 15 november 2020

Voorganger: Dhr. S. van der Woude; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Diaken van dienst: Erwin van der Lee. M.m.v. het combo V!ER
• Aanvangslied: Hemelhoog 391: ‘Breng ons samen
• Bemoediging en groet
• Kyriëgebed
• Glorialied Hemelhoog 399: ‘Samen in de naam van Jezus’
• Gebed om de Geest
• Schriftlezing Ezechiël 34: 11-17
• Lied NLB 98B: ‘Alles op aarde zing Gods eer’
• Schriftlezing Mattheüs 25: 31-47
• Lied Hemelhoog 669 ‘Bouw uw koninkrijk’
(https://www.youtube.com/watch?v=k9OrZfUW9pI&ab_channel=Opwekking)
• Woorden om te horen, te overdenken, te leven
• Lied Hemelhoog 648a: ‘Levende offers’
• Mededelingen
• Gebeden, door combo beantwoordt met: NLB 568B: ‘Ubi caritas’
• Slotlied: Hemelhoog 472: ‘Ga nu heen in vrede’
• Wegzending en zegen

Helaas is onze voorganger van as. zondag. Ds Webbink door het coronavirus getroffen. Het is jammer genoeg niet gelukt om op deze korte termijn een vervanger te vinden. Daarom kunnen we niet anders dan de dienst te laten vervallen. Wij rekenen op uw begrip voor deze onvoorziene omstandigheden. Wij wensen Ds Webbink een voorspoedig herstel toe.

Dan de mededelingen van de diaconie van as zondag nu langs deze weg:

We zamelen nog steeds kleding in voor Villa Vrede. U kunt as.woensdag 4 november van 17:00-19:00 terecht bij de Open Poort of zondag 8 november rond de dienst. We zamelen levensmiddelen in voor de voedselbank. Er staat hiervoor een mand in de hal van de kerk. Mocht u meedoen aan de postcodeloterij en de cadeaukaart die u krijgt niet gebruiken, dan kunt u die ook geactiveerd doneren. Wij zullen dan boodschappen kopen met deze kaart en doneren aan de voedselbank. De verloopdatum van de kaart is 15 november

Woensdagavond 4 november: Wereldmaaltijd en YouTube uitzending. Alle 70 maaltijden zijn gereserveerd! U kunt niet meer bestellen. Deze avond hebben we ook een YouTube uitzending van ca 18:45-19:30 uur. Ds Kees Burger zal 2 overdenkingen doen en het combo zal spelen. We nodigen u van harte uit om deze uitzending te volgen en zo dit moment met elkaar te delen. U kunt natuurlijk ook nog op een later moment terugkijken.