00ecb84_w159_qrcodetot14augustus.png VAN DE PENNINGMEESTER

Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 14 augustus 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Van onze predikant

Cursusdagen

Eind juni ontmoet ik in Doorn een kleine vijftien collega’s voor een cursus die ik beroepshalve volg. Het is de cursus Ambt in verandering en centraal staat het predikantsambt in veranderende tijden. De cursus duurt twee dagen, iedereen heeft zijn agenda vrijgemaakt.
We ontdekken dat we uit nagenoeg alle provincies afkomstig zijn en werken in verschillende contexten. De meesten van ons zijn onbekenden voor elkaar, slechts een enkeling ken ik uit de verte. ’s Avonds slapen we op locatie, zodat we de tijd hebben om ook na afloop van het programma (dat die avond tot 21.30 u. duurt) met elkaar bij te praten. Vooraf hebben we vakliteratuur gelezen over hoe de ambten van ouderling, diaken en predikant wereldwijd en door de tijden heen in kerken gestalte krijgen.
Het collegiaal gesprek doet me goed, in twee dagen merk ik dat onbekenden bekenden worden. Met de verhalen die we elkaar vertellen, leren we elkaars gemeenten kennen en de streek waarin we werkzaam zijn. We zien hoe we er predikant zijn en samenwerken, ook met de andere ambtsdragers. Zo spreken we over het verschil tussen het ‘beroep’ van predikant en het ‘ambt’ van predikant. Het beroep heeft ook iets zakelijks, iets technisch. Het bestaat uit taken die je doet en verantwoordt en waarvoor je over bepaalde vaardigheden moet beschikken.
Het ambt is echter veel meer dan dat. Het ambt word je toevertrouwd. Je wordt ervoor geroepen, gevraagd. Je krijgt de ruimte om het zo goed mogelijk te vervullen, ter ere van God. Zodat er iets in kan doorklinken, iets in kan worden aangeraakt, vanuit Gods werkelijkheid.
Een collega trekt hier een vergelijking die voor mij onverwacht is en die me raakt.
Hij zegt: ‘Ook bij bijvoorbeeld ouders die de zorg toevertrouwd krijgen voor een gehandicapt kind zie ik dit terug. Ook zij zijn geroepen om zorg te geven, en geven daaraan gestalte zo goed als dat gaat. Ook in hun zorg zie ik Gods werkelijkheid oplichten.’ Hij noemt meer voorbeelden en maakt duidelijk dat wie het kerkelijke begrip ambtsdrager alleen gebruikt voor ouderlingen, diakenen en predikanten, de verkeerde kant op kijkt. Die mist dat ieder van ons op momenten in het leven geroepen wordt om dienstbaar te zijn. En niet zozeer omdat je degene bent die dat het beste zou kunnen, maar omdat het je wordt toevertrouwd, omdat je wordt aangesproken en ‘ja’ zegt. Vervolgens doe je dan zo goed mogelijk je best, en maakt daarbij vanzelfsprekend ook fouten. In die dienstbaarheid wortelen het ambt van predikant, diaken en ouderling. Het zijn mensen die ‘ja’ zeggen om met mensenwerk zo goed mogelijk te proberen het ambt wat aan hen is toevertrouwd hoog te houden. Zodat er iets van Gods werkelijkheid in kan doorklinken.
Deze gesprekken maken dit soort cursussen voor mij inspirerend. Ze ontstaan tijdens een wandelingetje naar de koffie, het gezamenlijk eten in de eetzaal en het borrelen na de avonddienst. Ze ontstaan omdat je er de ruimte voor neemt. Met een hoofd vol gedachten kom ik thuis.
En vanzelfsprekend geldt: mocht je hier eens met me over door willen praten, app of mail me dan – of trek me aan mijn mouw. Bij voldoende interesse vormen we een groepje en spreken er samen over door.

Bij de dienst van 17 juli

Een belangrijk thema in de verhalen die we de zeventiende lezen, is jaloezie. Dat is een emotie waarmee het lastig omgang vinden is. In het eerste verhaal (1 Samuel 1:1-20) gaat het gepaard met treiteren en kleineren, in het tweede (Lucas 10:38-42) met neerbuigend spreken. Het is lastig om jezelf te blijven als jaloezie je overkomt, zowel als iemand jaloers op je is, als wanneer je jezelf jaloers voelt worden. Het is net of je blik versmalt en de rust verdwijnt om tot een goed overzicht te komen.
In de dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. Ik heb geprobeerd de gebeden tijdens de Maaltijd zo te formuleren dat de geraaktheid door God en het geloof erin voelbaar wordt. Omdat de beamer niet gebruikt kan worden, zingen we alleen liederen uit het liedboek. Bij de Maaltijd zingen we onder meer lied 377 en lied 221. Verder zingen we onder andere lied 287, 886 en 317. De liturgie bereidde ik voor met een voorbereidingsgroep.

Geurt Roffel

Actie “vakantie-envelop”

cb64e73_w1272_img20220704204533.jpg Ook deze zomer hebben we weer met de gezamenlijke diaconieën van de Bavokerk, de Nederlands Hervormde kerk en De Open Poort de actie “vakantie-envelop” kunnen organiseren. Dit jaar hebben we 16 gezinnen (23 volwassenen en 28 kinderen) blij kunnen maken met een goed gevulde envelop. Het gaat hierbij om gezinnen die van een minimum rond moeten komen en kinderen in de basisschoolleeftijd hebben. Zij kregen cadeaubonnen van bakker Griffioen, de Primera, de Plus, Jola en Vikas.
Wij zijn blij zo deze gezinnen en de plaatselijke middenstand te kunnen helpen.

In de begeleidende brief staat:
                       
Beste dorpsgenoot, 
Na twee jaar waarin corona de zomervakantie domineerde gaan we nu weer een wat “normalere” zomer tegemoet. Sommige mensen kiezen ervoor om op vakantie te gaan, andere gezinnen blijven thuis en er zijn gezinnen die niet de keuze hebben om op vakantie te gaan. Wat jij gaat doen weten wij natuurlijk niet, maar de drie kerken van Harmelen willen jou in ieder geval een zonnestraaltje bezorgen met deze vakantie envelop.

Geloven in God betekent niet alleen dat je samenkomt in een kerk, maar ook dat je oog hebt voor de mensen om je heen. Vandaar dat de kerken er proberen te zijn voor dorpsgenoten die wat steun kunnen gebruiken. Wij kunnen niet je (financiële) zorgen wegnemen, we kunnen wel laten merken dat we aan je denken en dat je er niet alleen voor staat in Harmelen. Dat is wat we met deze brief willen laten zien en zoals er in de kerk vaak wordt verteld:
“God is nabij in de lieve mensen om je heen”

Geniet van de zomer en de extraatjes die je je gezin nu kunt geven. Je hebt ze verdiend en een heleboel mensen in Harmelen gunnen ze je van harte. Er is een hoop ellende in de wereld maar dat de mensen in Harmelen elkaar aardige dingen gunnen is gelukkig hetzelfde gebleven.

Hartelijke groet namens de mensen van De St Bavokerk, De NH kerk en De Open Poort kerk.
a13431f_w700_zomervakantie.jpg Vakantie kindernevendienst

Tijdens de zomervakantie is er géén kindernevendienst. Alle kinderen kunnen aan het begin van de dienst naar de crèche ruimte worden gebracht. Er is extra leiding aanwezig en er zijn spelletjes voor alle leeftijden beschikbaar. Op zondag 21 augustus zijn de kinderen weer welkom in de kindernevendienst.

Bloemengroet

993cd89_w320_pietvanbemmel.jpg c370257_w1200_430fe0324d8441958d7e.jpg De bloemen van 26 juni hebben een mooi plekje bij dhr Piet van Bemmel gekregen. Karin Willems hebben we kunnen verrassen met de bloemen van zondag 3 juli. e6b1184_w1272_houseofhope.jpg

House of Hope

Ook in de zomervakantie gaan de ochtenden in de Opstandingskerk gewoon door met als doel: ontmoeting en ontspanning voor mensen die hun thuisland ontvlucht zijn.
U leest hier al: alhoewel deze ochtenden gestart zijn naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn ook mensen van andere nationaliteiten van harte welkom. Het doel is om mensen wat ontspanning te bieden, elkaar te leren kennen en wegwijs te maken in Woerden, samen wat te drinken en soms zelfs ook wat te eten. Dat laatste hebben twee Syrische dames goed opgepakt. Zij hebben ons verwend met heerlijk gevulde druivenbladeren en kibbeh ( een soort van de Syrische variant op de bitterbal….)

Verhuur jeugdruimte

Met ingang van september is de jeugdruimte voortaan elke dinsdag verhuurd aan Numodozorg. Deze zorggroep is gevestigd in het oude Doktershuis aan de Dorpsstraat en biedt vooral dagbesteding en leerwerkbegeleiding aan. Vooral voor de leergroep is behoefte aan een rustige extra ruimte welke wij als kerk kunnen bieden. Wij zien dit als een bevestiging van onze maatschappelijke betrokkenheid en het geeft inkomsten.

het College van Kerkrentmeesters

Themadag “Omgaan met Verlies”

Namens de ring Woerden binnen de classis Utrecht van de Protestantse Kerk in Nederland attenderen we u op een dag over ‘Omgaan met verlies’.
Deze dag wordt op D.V. zaterdag 5 november 2022 in Oudewater gehouden van 09.30-14.30 uur. Spreker op deze dag zal zijn: Manu Keirse, een autoriteit op dit onderwerp.
Overigens komt er nog nadere informatie over de invulling van deze dag. Na de zomervakantie hopen we daarover meer te kunnen berichten.
Maar houd alvast deze datum vrij in uw agenda.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

53e87a7_w200_qr.png Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken tot en met 14 juli 2022.
Graag bij de omschrijving het doel vavn de collecte invullen!

Vakantie weetjes De Open Poort

cb57d80_w700_knd.jpg In verband met de zomervakantie verschijnt deze Nieuwsbrief in de zomerperiode op 15 juli en 5 augustus.
Vanaf 19 augustus ontvangt u de Nieuwsbrief weer in de gebruikelijke 14-dagen cyclus.

Vergeet niet vanaf 10 juli tot en met 14 augustus uw liedboek mee te nemen; tijdens de vakantie wordt de beamer niet ingezet tijdens de vieringen.

Geen KND, wel crèche
In de zomervakantie van zondag 17 juli tot en met zondag 14 augustus is er geen KND.
Alle kinderen zijn welkom in de crèche ruimte. Op 21 augustus begint de KND weer.
Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, is er afgelopen tijd twee keer geen KND geweest.
Dit kwam door gebrek aan leiding. Het is leuk voor de kinderen als er elke week KND is. Daarvoor is meer leiding nodig. Als jullie interesse hebben, of een keer mee willen lopen met de KND, spreek dan de leiding er op aan. Jullie kunnen ook contact opnemen via ellen.verkleij@gmail.com. f1dfde2_w867_aantafel.png

Bloemengroet

fd48fe2_w640_img6078.jpg 048ad84_w819_img20220619wa0008.jpg

De bloemen van 12 juni zijn namens ons allen gebracht naar mevrouw Coby Liefhebber.

De heer Wim van de Weg kreeg de zonnebloemen die op 19 juni in de kerk stonden.

Van de penningmeester

Financiële Jaarafsluiting 2021

Inmiddels is het financiële jaar 2021 afgesloten. Per saldo was er vorig jaar een overschot van  € 5.700,-. Dit overschot werd met name veroorzaakt doordat er tot juli 2021 geen ”eigen” predikant was.
De jaarcijfers zijn conform de voorschriften van de PKN te vinden op onze website.
De jaarcijfers zijn vastgesteld door de kerkenraad in haar vergadering van 5 april 2022.

Heeft u behoefte aan meer gedetailleerde cijfers dan kunt u deze opvragen bij onze penningmeester Evert Stoffelsen.

Vanuit de catechese

Focolare – een christelijke leefgemeenschap in Vleuten
Ik vertelde er al iets over in de dienst van 12 juni.
Op vrijdagavond 11 juni vertrok een groep van zes catechisanten per fiets naar Vleuten voor de afsluiting van het seizoen. In Vleuten werden we ontvangen door een leefgemeenschap van Focolare. Focolare is een wereldwijde oecumenische gemeenschap, die in de Tweede Wereldoorlog is ontstaan in Italië en is verbonden met de rooms-katholieke kerk. De leden streven ernaar om het evangelie in praktijk te brengen. Dat doen ze onder meer door naar de plek te gaan waar ze nodig zijn en daar te wonen, bezit gemeenschappelijk te hebben en heel concreet, elke dag te proberen de naaste lief te hebben. Hun motto is ‘Mogen allen één zijn’ (Johannes 17:21). Heel welkom werden we ontvangen.
In de leefgemeenschap in Vleuten wonen vijf vrouwen. Eén van hen is Braziliaanse. Zij woont nu vier jaar in Nederland en vertelde ons in perfect Nederlands hoe zij hier was gekomen. Zij had gevoeld dat God haar riep om haar leven aan hem te wijden in de Focolare-beweging. Ze lachte: ‘Je kunt geroepen worden tot allerlei vormen om God te dienen, en dit is de mijne.’ Vervolgens was ze gevraagd of ze in Nederland deel van een leefgemeenschap wilde worden. Dat vormde een goede match met haar studie.
Focolare streeft ernaar dat de leden van haar leefgemeenschappen uit verschillende culturen komen. Zo gebruiken ze die verschillen om wereldwijd één te worden. Dat is zowel moeilijk als mooi, legden de leden uit. Moeilijk, omdat het heel erg kan botsen als iemand qua karakter of qua culturele achtergrond zo enorm van je verschilt dat je telkens elkaar niet begrijpt en niet kunt vinden. Mooi, als je daar doorheen ontdekt dat je, ondanks die botsingen en onmacht, tòch van elkaar houdt en elkaar beter leert kennen en waarderen. Doordat leden op allerlei verschillende plekken wonen, verandert de leefgemeenschap in Vleuten steeds van samenstelling. Leden die er nu wonen, woonden eerder onder meer in Spanje, Italië, Zweden en Zuid-Afrika.
Ondertussen waren we aan tafel gegaan. De tafelschikking ontstond door samen een puzzel te maken. De leden van Focolare moeten de hele middag pannenkoeken gebakken hebben, want overal werden stapels neergezet. Er waren ook drie jongeren uit Vleuten aangeschoven, die via hun ouders bij Focolare betrokken zijn geraakt. Zij vertelden deze zomer naar Loppiano in Italië op vakantie te gaan (bij Florence). Dat is een stadje, zo legden ze uit, waarvan iedere bewoner lid is van Focolare, mensen uit talloze verschillende landen wonen en waar jaarlijks duizenden bezoekers komen om zich te oefenen in wereldwijde verbondenheid.
We kregen ijs toe en werden uitgezwaaid toen we op de fiets terug stapten. Voor een aantal van ons was dit de eerste kennismaking met een christelijke leefgemeenschap en het was waardevol om van binnenuit te horen wat daarin het geloof met je doet.

Geurt Roffel

Diaconaal nieuws

7d9d14f_w1272_gridart2022062410490.jpg TERUGBLIK NACHT VAN DE VLUCHTELING

Jesca, Connie en Anja hebben op18 juni 20 kilometer gelopen en 549 euro opgehaald voor dit goede doel.
Onze complimenten! 312514e_w1272_diac.jpg Op 11 juni is er door Carel, Jan en Wim – in het kader van klaarstaan voor de medemens – hard gewerkt!
Ze maakten een prachtige stoep waar de gebruikers hopenlijk heel lang plezier zullen hebben..

Maar de tuin kan nog wel wat vaste (bloeiende) planten gebruiken. Heeft u stekjes?
Graag een berichtje aan de diaconie!

Kinderfeest Harmelen 2022 – Alles andersom

De Hervormde Kerk Harmelen had vorig jaar de primeur en dit jaar mogen we het weer organiseren: het Kinderfeest Harmelen (voorheen VakantieBijbelWeek)!Van vrijdag 16 september tot en met zondag 18 september kleden we het terrein naast de Hervormde Kerk weer aan voor alle kinderen van Harmelen en kunnen ze meedoen aan allerlei activiteiten. Dit weekend gaan we samen luisteren en zingen, knutselen, voetballen in de pannakooi, een springkussen en nog veel meer. Het thema is “Alles andersom”.
Gedurende het weekend zullen we hier aandacht aan besteden door verhalen te vertellen, er samen over te praten en te zingen. Lees meer over het thema op de website www.hervormd-harmelen.nl/kinderfeest-2022

Het voorlopige programma van Alles andersom😉
(we gaan vast even oefenen:)
Op zondag:
Van 13:00 tot 14:30 uur is er een optreden voor alle kinderen/jongeren.
Vanaf 10:00 uur kerkdienst
Op zaterdag:
Van 20:00 tot 23:00 uur voor de tieners
Van 15:30 tot 18:30 uur voor groep 5 t/m 8
Van 13:00 tot 15:00 uur voor groep 1 t/m 4
Van 10:00 tot 12:00 uur vrij spelen op het feestterrein
Op vrijdag:
Van 20:00 tot 23:00 uur voor de tieners
Van 18:00 tot 20:00 uur voor groep 5 t/m 8
Van 16:00 tot 18:00 uur voor groep 1 t/m 4

Mocht u meer willen weten of  willen helpen, stuur dan even een berichtje naar kinderfeest.harmelen@gmail.com.
Hartelijke groet,
Kernteam Kinderfeest Harmelen SLOOP OUDE GEBOUW HORIZON SCHOOL
Vanuit de gemeente Woerden hebben wij bericht ontvangen dat vanaf 11 juli 2022 de sloop van het oude gebouw van de Horizon gaat plaatsvinden. De toegang zal plaatsvinden via de Wilhelminalaan, over het terrein worden rijplaten gelegd ter bescherming van de klinkers. De activiteiten vinden op werkdagen plaats zodat wij er tijdens onze diensten geen hinder van zullen ondervinden. Mochten er op werkdagen activiteiten bij De Open Poort zijn , dan kunnen wij de projectleider hiervan in kennis stellen zodat daar rekening mee gehouden kan worden.  8b2ba9e_w155_fc2e72c4169440309663.png Logés een fijn verblijf geven?
Word vrijwilliger bij het Logeerhuis

Logeerhuis Bredius is 365 dagen per jaar geopend om een korte of langere periode te logeren.
Onze logés zijn mensen die zorg ontvangen van hun mantelzorgers. De mantelzorger heeft even ‘vrij’ en kan nieuwe energie opdoen.
Zorgen voor je naaste is voor de meeste mantelzorgers vanzelfsprekend en zij doen dit met liefde.

Er kan behoefte zijn om deze zorg tijdelijk te delen, dat kan bij ons logeerhuis.

“Mensen die het fijn vinden om het anderen naar de zin te maken. Die ervan houden om activiteiten te ondernemen, een huiselijke sfeer te creëren en bij te dragen aan een gezellige logeerperiode. Mensen die graag van betekenis willen zijn voor een ander!”

– Samen werken met een groep positieve mede-vrijwilligers;
– Ervoor zorgen dat de logé en de mantelzorger een fijne tijd hebben;
– Naast de lichte zorgtaken, voer je ook huishoudelijke taken uit;
– Ervaring in de zorg is niet nodig;
– Wij zorgen voor een training voorafgaand aan de werkzaamheden;
– Er is goede begeleiding door de coördinatoren;

Nieuwsgierig geworden, laat het ons weten!
Wil je eerst een informatiegesprek, dan kan dat natuurlijk ook!
Voor aanmeldingen, vragen en/of de uitgebreidere taakomschrijving:
info@logeerhuisbredius.nl of telefonisch via 0348-591010.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

b60b033_w200_qr23juni.jpg VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 23 juni 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Bij de dienst van zondag 12 juni

Het landelijke rooster dat Bijbellezingen aangeeft om in de zondagse dienst te lezen, komt deze weken met de verrassende suggestie om uit het Bijbelboek Ruth te lezen.
Op vier achtereenvolgende zondagen staat telkens één van de vier hoofdstukken van Ruth op het program. Komende zondag volg ik die suggestie, omdat ik het een mooie kans vind om kennis te maken met Ruth. We lezen Ruth 3:1-11 en combineren dat met het verhaal van Nicodemus dat traditioneel op de zondag na Pinksteren wordt gelezen (Johannes 3:1-16).
Beide verhalen beginnen in het donker en gaan over mensen die verbinding zoeken. Nicodemus is een farizeeër en zoekt verbinding met Jezus. Enerzijds is hij ervan overtuigd dat alles wat hij rond Jezus ziet gebeuren erop wijst dat Jezus een leraar is die van God is gekomen. En tegelijkertijd lukt het hem niet om dat in te passen in de manier waarop hijzelf gelooft. In het donker gaat hij naar Jezus toe, als om, buiten het volle licht, te kijken of het mogelijk is om tot verbinding te komen.
Ook Ruth vinden we als zij in het donker naar iemand toegaat. Zij gaat naar Boaz, een man op wie ze gesteld is en van wie haar schoonmoeder weet dat hij haar mogelijk een nieuw bestaan kan geven. Voor Ruth zou dat geweldig zijn, want zij heeft behalve haar schoonmoeder niemand in Israël. Zij is er een buitenstaander.
In de kerk is het aanstaande zondag ‘zondag Trinitatis’. Het is de zondag waarin wordt gevierd dat God zich op drie manieren van hart tot hart laat kennen: in wie Jezus is, in de verbindende bezieling van de heilige Geest en in Gods dragende nabijheid in alle tijden.
We zingen onder meer lied 304, 672 en 601 uit het liedboek.
Graag tot zondag,

Geurt Roffel

46b792c_w1272_doopdienst.jpg Terugblik op de doopdienst van 15 mei
Op 15 mei is in een bijzonder feestelijke setting door onze eigen predikant, Geurt Roffel, de doop bediend aan Jelle en Lars, de zoons van Lisette en Martijn de Bruin-van Zuijlen en aan Jayden, Mason en Rowan, de zoons van Emily en Ruud de Langen-Ndubi. Wat was het fijn om hier in een goedgevulde kerk getuige van te mogen zijn

Geen streaming en beamer gedurende vakantieperiode in de kerkdiensten
De vakantieperiode in onze kerk begint op zondag 10 juli en eindigt op zondag 21 augustus. Omdat veel vrijwilligers die voor de techniek zorgen dan met vakantie zijn kan er geen gebruik gemaakt worden van de streaming via ons YouTube kanaal en wordt de beamer niet ingezet tijdens de viering. Er wordt in deze periode uitsluitend gezongen uit het liedboek. Als u thuis een liedboek heeft neem het dan mee naar de kerk. Voor degenen die niet over een liedboek beschikken zijn er in de kerk een aantal exemplaren aanwezig. De kerktelefoon blijft in de gehele periode wél beschikbaar. Dus als u niet in staat bent om naar de kerk te komen kunt u toch naar de kerkdienst te luisteren.

Gemeenteavond 7 juni
Afgelopen dinsdagavond heeft de 2e gemeenteavond over de toekomst van De Open Poort plaatsgevonden. Ook deze keer is er weer intensief gesproken over wat er vooral behouden moet blijven en wat er moet veranderen om als gemeente een toekomst te hebben. Dinsdagavond 14 juni gaat dit tijdens de kerkenraadsvergadering besproken worden en in de komende Meeleven zal het teruggekoppeld worden naar u.

Open Poort ochtend 19 juni gaat NIET door.
Het pastorale team had op 19 juni aansluitend aan de dienst een Open Poort ochtend met  lunch willen organiseren. Er zijn echter nog weinig aanmeldingen en er is over het hoofd gezien dat het dan ook vaderdag is. Vandaar dat die activiteit naar een andere dag wordt verschoven. U wordt hier nog over geïnformeerd. 

Bloemengroet

6fdd9c5_w1272_bloemen5juni.jpg 6bf2a11_w1200_dfbc1e809efd425885eb.jpg Het witte bloemstuk van zondag 29 mei heeft een plekje gekregen bij mevrouw Wil Hesse.

De bloemen van de Pinksterdienst (links) zijn gebracht bij mevrouw Joke Croiset.

Nacht van de vluchteling

d405cca_w750_afstandmetennl.jpg Bijna is het zover dat Jesca, Anja en ik de wandeling van 20 kilometer gaan maken.
Op 18 juni 2022 starten we om 19.00 uur bij het spoorwegmuseum in Utrecht. We hebben er ontzettend veel zin in en hopen op mooi droog weer. Rond 24.00 uur zijn we terug en hopen dan de start te zien van de 40 km.
Als ik het zo lees op internet gaat het een hele happening worden. De wandelingen vinden in meer steden van Nederland plaats en zo wordt het een landelijke actie.
Wij willen jullie ook bedanken voor alle gaven.
Hier kunt u nog steeds doneren. Zondag 12 juni ga ik tellen en op zondag 19 juni vertellen wij hoeveel er is opgehaald door ons en wat er landelijk is opgehaald.
Het bijzondere aan deze wandeling is dat het in de avond en nacht is. Vluchtelingen zullen dit ook vaak doen en zo is de beleving voor ons heel mooi denk ik.
Onderweg worden wij wel voorzien van drinken en versnaperingen en muziek. Zondag 19 juni is er ook een kerkdienst die in het teken staat van de vluchteling. Na de koffie wordt nog een filmpje vertoond van de nacht van de vluchteling. 
Een mooi weekend dus!

STICHTING VLUCHTELING:
Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden we levensreddende noodhulp als medische zorg, voedsel en schoon water. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, bijvoorbeeld met onderwijs.

Vriendelijke groeten ,
Connie, Jesca en Anja

House of Hope

9326aa9_w185_houseofhope.png Begin april heeft House of Hope haar deuren geopend.
Elke dinsdag van 09.30 -12.00 uur en elke donderdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur.
In dit bericht iets meer over House of Hope. House of Hope
is een initiatief van de Woerdense Kerken voor iedereen die zijn thuisland is ontvlucht. Even een gesprekje, even een kopje thee of koffie of een glaasje water. Even bijpraten met anderen uit je eigen land of uit welk land dan ook. Vrijwilligers, aangemeld via de kerken in Woerden, Harmelen, Kamerik of Zegveld staan iedere week klaar om gasten te ontvangen in de Opstandingskerk (bij de molen) in Woerden.

Het begon heel rustig: één of twee bezoekers per keer.
Later kwamen er al meer. House of Hope is gestart nadat de oorlog in Oekraïne is begonnen, dus vooral zeker eerst gericht op mensen uit Oekraïne. Toch blijken ook anderen die hun thuisland zijn ontvlucht de weg naar de Opstandingskerk te vinden. Wij zijn blij dit te kunnen organiseren. Met veel vrijwilligers en met steun van de kerken uit gemeente Woerden kunnen we dit doen. De steun van de commissie diaconie van de Raad van Kerken in Woerden en de steun van Hart voor Woerden doen ons goed.

Kent u Oekraïners, of heeft u zelf Oekraïners in huis? Wijs hen of andere vluchtelingen op House of Hope of kom samen met hen naar House of Hope. House of Hope is te bereiken via emailadres houseofhopewoerden@gmail.com of via 06 8266 3134. De “dagelijkse” leiding ligt bij het kernteam Karin Bol, Dianne van Duuren, Sjoerd Plantenga en Klaas de Wit.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief