6bd37d7_w200_collecteseptember.jpg VAN DE PENNINGMEESTER
Binnen onze kerk is er mogelijkheid via collectebonnen en QR-code bedragen te geven.
De QR-code is steeds beperkt geldig, bijgaande code geldt t/m 8 oktober 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

College van Kerkrentmeesters

Kerkzaal op temperatuur
Vanuit het collectieve energiecontract, dat ons voor het volgende jaar wordt aangeboden, behoort een prijsverhoging van 300 – 400 % tot de mogelijkheden.
Wij hebben daarom in overleg met de kerkenraad besloten om als proef de temperatuur tijdens de kerkdienst op 18.0 ℃  in te stellen. Graag bij uw kledingkeuze hier rekening mee houden!

Nieuwe ambtsdragers De Open Poort

Zoals u weet is de kerkenraad al geruime tijd op zoek naar nieuwe ambtsdragers. In Meeleven, de Nieuwsbrief en bij de mededelingen in de vieringen is hierover regelmatig met u gecommuniceerd.

Ik wil mijn waardering uitspreken naar alle gemeenteleden die hebben meegedacht en met namen gekomen zijn voor mogelijke kandidaten. Dat leverde veel goede gesprekken op, al was het resultaat vaak dat mensen niet beschikbaar waren. Uiteindelijk is het gelukt om nieuwe kandidaten te vinden om als ouderling of diaken in de kerkenraad zitting te nemen.

Anja van Kesteren is bereid gevonden de plek van de aftredende Oda van Groen in te nemen als ouderling kerkrentmeester.

Jesca Wijnsma gaat Connie van Leeuwen vervangen als diaken.

Ook voor ondergetekende is een opvolger gevonden. Onze scriba, Anneke Boskma, heeft aangegeven het voorzitterschap over te willen nemen. Dat betekent dat er een nieuwe scriba moet komen. En deze is gevonden. Ruud Sneller, die in het verleden al scriba is geweest, wil deze taak op zich nemen.

Met de komst van Anja, Jesca en Ruud is de kerkenraad dus weer compleet. Ik wil hen, namens de kerkenraad, bedanken voor hun ja-woord. Zoals gezegd is het heel lastig geweest om kandidaten te vinden en de kerkenraad is dankbaar voor hun toezegging.

Mocht u bezwaar hebben tegen een of meerdere kandidaten dan kunt u dat tot 14 oktober aanstaande schriftelijk en gemotiveerd melden bij de scriba via de email: scriba@deopenpoortharmelen.nl of via een brief aan scriba De Open Poort, Uitweg 73, 3481 BC te Harmelen.

Bij geen relevant en gemotiveerd bezwaar zullen de nieuwe ambtsdragers op 16 oktober worden bevestigd. Anneke Boskma is reeds bevestigd en hoeft voor het voorzitterschap niet opnieuw bevestigd te worden.

Op 16 oktober zullen Oda van Groen, Connie van Leeuwen en Gerrit Elings aftreden. Ook Afke Boes zal dan, vanwege gezondheidsproblemen, aftreden. Afke is, samen met Chris van der Veer, vertegenwoordiger van het pastorale team in de kerkenraad. Omdat Chris kerkenraadslid blijft, blijft de link tussen pastoraal team en kerkenraad in tact.

Gerrit Elings
voorzitter Kerkenraad

Van onze predikant

De toekomst van de kerk

Op 21 september treffen Erick Versloot en ik elkaar op station Woerden. ‘Volgens mij weet ik waar jij naartoe gaat,’ grinnik ik. Hij lacht en knikt. We zijn uitgenodigd in de Domkerk in Utrecht voor een ochtend met alle predikanten uit onze kerkelijke regio, onze classis.

Classispredikant Trinette Verhoeven vertelt ons dat de ochtend in het teken staat van de toekomst van de kerk. Het afgelopen jaar heeft ze met elf mensen over de toekomst van de kerk gesproken. ‘We noemden hen onze verspieders,’ zegt ze. Deze mensen vertelden hoe zij de kerk van nu beleven en welke weg zij voor zich zien naar 2030. Die toekomst is niet van zorgen vrij. Kerken krimpen en sommigen beleven daardoor eenzaamheid in hun werk voor de kerk. Samenwerking is soms lastig te vinden en sommigen kennen het gevoel dat ze door hun kerkenwerk uitgeput raken.

Opvallend genoeg ontmoet ik dat geluid nauwelijks bij de deelnemers. Als we uiteen gaan in tweetallen, spreek ik een bevlogen collega die ruim drie jaar in haar huidige gemeente werkt.
Ze vertelt over betrokkenheid, geestelijke voeding, een gebedsgroep die haar goed doet en stimulerende collegiale contacten. Bij de koffie tref ik een oud-studiegenoot, die ik voor het eerst sinds de studie weer zie. Hij is na enkele eerdere gemeenten in Veenendaal predikant geworden en vertelt me hoe hij deze week iemand belde dat hij weer met belijdeniscatechese ging beginnen: ‘Wilt u meedoen?’ ‘Dat heeft nog nooit iemand me gevraagd’, klonk het verrast aan de andere kant van de lijn: ‘Ik ben erbij!’
We delen sterke verhalen uit het predikantswerk – Erick over een contact langs het voetbalveld, mijn Veenendaalse collega en ik over onze ervaringen in het godsdienstonderwijs als dominee – en concluderen lachend dat we het mooiste vak van de wereld hebben. Ook met andere collega’s is er humor en tegelijk die diepere laag van geloofsverbondenheid.

Als we afsluiten met een middaggebed in de hoge Dom, bedenk ik me dat het verhaal van de verspieders (Numeri 13) de hele ochtend met ons is meegegaan. Mozes zendt er, op Gods aangeven, verspieders op uit om de toekomst van het volk in kaart te brengen. Zij trekken door het beloofde land. Wat zij zien: dreigingen èn overvloed, kansen èn problemen. Bij de één leidt het tot de conclusie dat de toekomst daar ongewis is, zorgelijk. Bij de ander tot de conclusie dat, met vertrouwen op God, er een goede toekomst is te vinden.
Als Erick en ik weer onder de Domtoren lopen en naar huis gaan, heb ik meer mensen van de laatste categorie ontmoet dan van de eerste. En daar ben ik blij mee, want die weet ik graag te vinden.

Geurt Roffel

Zinzoekers – 9 oktober

Zinzoekers gaat van start, de activiteit voor jongeren van 17-30 jaar.
Rixt Vos (19) en ds. Geurt Roffel organiseren de bijeenkomsten. Ze vinden plaats in Kamerik, in de ontvangstruimte van De Ontmoetingskerk (Hallehuis 4). De bijeenkomsten beginnen om half drie ’s middags en duren ruim een uur. We bespreken een thema uit de actualiteit, uit de politiek of uit een film. De kern van ons gesprek bestaat uit drie vragen: Hoe sta jij hierin? Wat doe je? Speelt het geloof hierin een rol voor je, zo ja welke?

Deelnemers ontvangen het thema een halve week van te voren via de app.
De eerste bijeenkomst is op 9 oktober, de tweede op 13 november.

Rixt en Geurt

Grimma bezoek 14-17 oktober

c35e08e_w1024_grimma.jpg Vrijdagmiddag 14 oktober verwachten we 8 gasten uit Grimma.

Op zaterdag 15 oktober gaan we met de gasten en andere belangstellenden van de Open Poort naar Den Bosch. We vertrekken met auto’s vanaf het kerkgebouw. In Den Bosch maken we een stadswandeling door het centrum. Daarna gaan we gezamenlijk lunchen op een leuke locatie in de stad. Na deze lunch is er vrije tijd om zelf de stad te bekijken, winkelen, terrasje pakken, etc. We verzamelen weer bij de rondvaartboot om een tocht over de Binnendieze te maken. Hierna rijden we terug naar Harmelen en eten ’s avonds een maaltijd met zelfgemaakte soep in de Open Poort.

Zondagmorgen 16 oktober tijdens de kerkdienst, waarin ook afscheid wordt genomen van ambtsdragers en nieuwe ambtsdragers worden bevestigd, zullen de gasten uit Grimma ook een bijdrage hebben. Na afloop van deze bijzondere dienst willen we lunchen met daarbij allerlei lekkere hapjes. We willen u vragen om zelf iets lekkers mee te nemen voor deze lunch. ’s Middags is er geen programma, maar zijn de gasten uit Grimma bij hun gastgezin.
Maandagmorgen 17 oktober vertrekken onze gasten weer vanaf De Open Poort.

U kunt ook meedoen aan dit Grimma weekend:
1. We zoeken gastgezinnen waar de gasten van vrijdagavond tot maandagmorgen kunnen overnachten.
2. U kunt mee naar Den Bosch. De kosten zijn €35 voor de hele dag inclusief vervoer, wandeling, lunch en rondvaart en avondeten in De Open Poort. Wilt u alleen ’s avonds komen eten, dan betaalt u €7,50.
3. Wilt u zondagmorgen iets lekkers meenemen naar de kerk om na de dienst bij de lunch op te kunnen eten?

U kunt zich als gastgezin aanmelden bij de werkgroep Grimma. Als u mee wilt naar Den Bosch of alleen ’s avonds komt eten, kunt u dat zondag in de kerk op een deelname lijst zetten of aan de werkgroep doorgeven. Het is belangrijk dat u uiterlijk 5 oktober doorgeeft of u meegaat naar Den Bosch. Dan kan de werkgroep de lunch en de boottocht gaan reserveren.

Bloemengroet

De bloemen die op zondag 18 september in de kerk stonden zijn overhandigd aan ds. Schroten. Het boeket van zondag 25 september was voor de familie de Bruin. 02436ac_w1272_houseofhope.jpg Op 13 september zijn ongeveer 45 Oekraïense vluchtelingen verhuisd van particuliere adressen in gemeente Woerden naar de nieuw ingerichte locatie aan de Bleek in Woerden. Deze locatie is speciaal door gemeente Woerden ingericht voor vluchtelingen die werden gehuisvest bij particulieren in onze gemeente. In een aantal situaties deelden de gastgezinnen letterlijk huis en haard, badkamer, keuken en toilet.
Voor de eerste opvang was dat destijds een geweldig mooi initiatief van onze plaatsgenoten.  Nu echter blijkt dat er langdurige opvang nodig is, kan opvang bij particulieren geen structurele oplossing bieden.

De woonruimtes in de Bleek zijn beter ingericht voor een vermoedelijk langer verblijf in Nederland. Het is voor de particulier gehuisveste groep Oekraïners en hun gastgezinnen geen gemakkelijke stap. Er is in de afgelopen maanden veel gedeeld met de gastgezinnen, zowel in praktische zin maar ook in emotionele zin. De ‘tijdelijke’ opvang werd een ‘thuis’ waardoor het verhuizen als een emotionele, moeilijke, maar noodzakelijke stap wordt ervaren (zowel door de gasten als door de gastgevers).
Het aanbod van gemeente Woerden is een eenmalige mogelijkheid (statushouders uit andere landen vragen ook om woonruimte) en er is in grote mate gebruik van gemaakt ondanks de daaraan verbonden emoties aan beide kanten.
House of Hope probeert er nu ook, juist in de nieuwe situatie, te zijn voor de mensen die het aangaat.

Daarnaast vragen wij aandacht voor de situatie in ons land van vluchtelingen en statushouders uit welk land dan ook. Op korte termijn verwachten wij nieuwe statushouders in Woerden. Ook voor hen willen we een House of Hope zijn.

Met dit bericht vragen wij u om voorbede in uw kerk te doen voor alle betrokken.

9e801c3_w650_nbg.jpg BIJBELZONDAG VERPLAATST NAAR JANUARI 2023
Bijbelzondag wordt deze keer niet gehouden eind oktober, maar op 22 januari 2023. Het thema is: ‘Over jou staat geschreven’. Dat maakt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) vandaag bekend. Hierdoor valt Bijbelzondag samen met de Zondag van het Woord van God van de Rooms-Katholieke Kerk.
Dat deze dagen samenvallen, zal vanaf nu zo blijven. NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf: ‘Zo wordt het jaarlijkse moment waarop kerken de Bijbel kunnen vieren, iets gezamenlijks. Protestantse én katholieke gemeenschappen staan dan op dezelfde dag stil bij de rijkdom die we in de Bijbel hebben.’
‘De Bijbel gaat ook over jou’
Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: ‘Over jou staat geschreven’. Een van de teksten daarbij is Psalm 139. Dat sluit aan bij de Bijbellezing voor die zondag uit het oecumenisch leesrooster, dat gevolgd wordt in veel kerken. De dichter laat zich met verwondering uit over de nabijheid en de zorg van God. ‘In deze persoonlijk geformuleerde psalm komt de Bijbel heel dichtbij’, aldus Buitenwerf. ‘Probeer het eens: lees deze Psalm. Het helpt je om te ervaren dat de Bijbel ook over jóú gaat. De Bijbel staat vol verhalen over mensen zoals u en ik. Mensen die vriendschap, vreugde, verdriet of verraad meemaakten. Hoe leefden zij hun leven met God? En wat kan dat voor mij betekenen?’
Materiaal en collecte internationaal Bijbelwerk
Voor de viering van Bijbelzondag, de kindernevendienst en een quiz komt later dit jaar materiaal beschikbaar op bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag. Wie mee wil doen met Bijbelzondag en/of collecteren voor het wereldwijde Bijbelwerk, vindt daar vanaf half november meer informatie.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

6bd37d7_w200_collecteseptember.jpg VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 8 oktober 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen!

Van onze predikant

Toewijding
In de dagen na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II volg ik zo nu en dan de uitzendingen van de BBC. Het fascineert me hoe het afscheid vorm krijgt, welke woorden mensen kiezen, hoe het geloof van de koningin wordt getypeerd.
In één van de interviews, het is nog maar een dag na haar overlijden, vertelt iemand dat de koningin heeft gezegd: ‘Ik kan voor dit land geen wetten maken of vaststellen, geen besluiten nemen. Het enige dat ik kan bieden is mijn toewijding. Ik geef de mensen mijn toewijding.’
Die zin gaat met me mee, merk ik, alle dagen dat ik het afscheid verder vorm zie krijgen. Toewijding is iets krachtigs. Je geeft je erin helemaal, zoals je bent, en anderzijds zorg je dat je niet over je grens gaat. Je neemt jezelf in acht, want ook dat hoort bij toegewijd zijn. Zo probeer je maximaal betrokken te zijn bij mensen. In haar toewijding is de koningin verbonden geweest met allerlei andere mensen die toegewijd werken aan wat ze van waarde vinden. Dat mensen die verbondenheid hebben ervaren, denk ik terug te zien in de grote mensenmassa’s die Elizabeth II de laatste eer bewijzen.

Geurt Roffel

Bloemengroet

79004c5_w480_img6782.jpg a53a6c3_w1272_img20220910133708.jpg De bloemen van zondag 4 september zijn naar Jannick Croiset gegaan voor zijn bijdrage aan de Open Lucht Dienst.
De bloemen van zondag 11 september staan al op de foto, nog onbekend wie de ontvanger mocht zijn!

Vanuit de diaconie

Terugblik “het Schapenspel”

Zaterdagmiddag 10 september hebben we een spelletjesmiddag georganiseerd. Tussen 14 en 17 uur was iedereen, jong en oud, welkom om allerlei activiteiten te ondernemen. Zo kon je sjoelen, puzzelen, voetballen en een heel parcours afleggen. Ook moest je weten hoe je vader Jacob moet spelen op een keyboard, woorden kunnen uitbeelden of touwtje springen. De weersvoorspellingen waren vooraf niet super maar de zon scheen volop en er kwamen gezellig veel mensen langs. Zowel kinderen als ouders gingen lekker aan de slag. Met hulp van een aantal vrijwilligers hebben we een geweldige middag gehad en ik denk dat een nieuwe traditie is geboren ! a9275ed_w1272_gridart2022091023065.jpg e676f6d_w1272_gridart2022091022571.jpg f303054_w400_scanner.jpg Oproep voor scanner/ printer

In de kerk hebben we een scanner/ printer staan waarop bijvoorbeeld de Nieuwsbrief geprint wordt die we bij de mensen zonder internet langsbrengen. Helaas vertoont het apparaat nu kuren, waardoor we op zoek zijn naar een nieuwe laserprinter. Liefst een zwart/ wit printer omdat de kleurencartridges te duur zijn.
Hebt u nog een laserprinter die staat te verstoffen en wilt u hem uitlenen/doneren aan De Open Poort, neem dan contact op met Ton Eijkenaar, 06 5154 5106.

Geloven in Woerden / Forumavond

In aanvulling op eerdere berichten kunnen we melden wie de sprekers zijn op de forumavond
‘Geloven in Woerden’ op zaterdag 17 september om 20:00 uur in de Petruskerk te Woerden.
Woerdenaren Gijsbert van den Brink, Lia Droogh, Martine van der Herberg, Sandra Oedai en Art-Jo Wittenberg zullen vertellen hoe hun verschillende levensovertuigingen doorwerken in de stedelijke samenleving. Na de pauze zal wethouder Ad de Regt het forumgesprek leiden tussen de inleiders en het publiek.
Arjanne Bruggeman, Kees Bruggeman en Leo van Lierop verzorgen de muzikale verbinding tijdens deze avond.

De toegang is vrij. Opgave van het aantal bezoekers is gewenst via pknwoerden.nl/hervormd/event/geloven-in-woerden, geloveninwoerden@gmail.com of 06-22654223.
Dit forumgesprek wordt georganiseerd door Commissie Open Petruskerk, Raad van Kerken Woerden en Stichts-Hollandse Historische Vereniging, in het kader van Woerden 650 jaar stad, locatie Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief

Meeleven Nieuwsbrief

19 augustus 2022

470f4dc_w158_qr179.jpg VAN DE PENNINGMEESTER Binnen onze kerk is er de mogelijkheid om via collectebonnen bedragen te geven voor collectes. Wij bieden nu als proef de mogelijkheid om ook via een QR-code geld te geven. Afhankelijk van het gebruik wordt beslist over continuatie. De QR-code is steeds maar 30 dagen geldig; bijgaande code is te gebruiken t/m 17 september 2022.
Graag bij de omschrijving het doel van de collecte invullen! bca26d5_w867_aantafel1.png

Startzondag/ Openluchtdienst 4 september

Mooi om de PKN suggestie voor het jaarthema over te nemen.:

 AAN TAFEL!  
– Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding-  

Voor deze dienst staan buiten de tafels klaar, ook om daaraan de Maaltijd van de Heer te vieren. Tevens staan tafels van verbinding centraal als we tijdens de Heilige Chaos in gesprek gaan, voorbeden kunnen schrijven, of binnen verbinding kunnen zoeken door met combo V!ER te zingen. Natuurlijk is er ook een activiteit voor de kinderen.
Mooi als jullie mogelijk uit eigen kring of buurt een “gast aan tafel” kunnen enthousiasmeren? 

Vanaf 9.45 staat koffie thee en limonade klaar. De dienst begint om 10.15 uur.

Na de dienst is er vanzelfsprekend weer koffie etc. en volop gelegenheid voor ontmoeting, fijn als er wat lekkers wordt meegenomen.

Hier vindt u de melodieën van de liedjes die tijdens de dienst gezongen worden zodat u ze vast kunt beluisteren. We rekenen erop dat u 4 september uit volle borst meezingt!

We zien uit naar een veelbelovende start van een mooi kerkelijk seizoen! 

Van onze predikant

Rushdie

Van Rushdie las ik Shalimar de Clown, niet zijn bekendste boek. Ik moet er tegenaan gelopen zijn kort voor een vakantie begon. Ik kocht het omdat ik wilde ervaren hoe Rushdie schreef. 
De Duivelsverzen trokken me niet, het ging me om de schrijver zelf.
Wat ik me van het boek herinner, is dat ik werd meegezogen in een werkelijkheid die ik tot dan toe niet kende en die me ook niet trok. De werkelijkheid van Kashmir, een streek tussen Pakistan en India. Als ik aan het boek terugdenk, is het of ik er zelf geweest ben. Ik herinner me geuren, accenten, drukte, houdingen van mensen, het straatleven, auto’s. Wat een fantastisch talent dat iemand, typend in zijn studeerkamer, dat woord na woord om je heen kan toveren. Jóu die werkelijkheid geeft zodat je er deelgenoot van kunt worden.
Daarna kocht ik ook De Duivelsverzen, maar dat staat nog steeds in mijn kast. Ik ben er wel eens aan begonnen, een klein stukje, maar waar ik bij Shalimar snel het gevoel had een wip over te gaan en middenin het verhaal geworpen te worden, daar is dat bij De Duivelsverzen
nog niet gebeurd.
In onze vakantie ontvingen we het bericht van de aanval. Het was of ik even dertig jaar terugging in de tijd. De tijd dat ik Iran nog niet kende van de verhalen van een vriendin die er kwam, van documentaires op tv. De tijd dat Iran nog een dreigend stoffig land voor me was, met een leider met een priemende blik, zijn vinger wijzend naar die kwetsbare schrijver, die werelden opriep, kennelijk als dozen van Pandora.
Ik hoor de retoriek waarmee sommigen nu kennelijk vieren dat de pijl, van die wijzende vinger van destijds, doel heeft getroffen. De aanslag op Rushdie, waar de leider van Iran na het verschijnen van De Duivelsverzen toe opriep, is eindelijk uitgevoerd.
En ik denk twee dingen. Ten eerste: wie denkt dat de moord op deze schrijver diens verhalen zal doven, vergist zich in de kracht van deze schrijver. En ten tweede: wie zijn geloof met geweld verspreidt, belastert het. Die doet of het niet sterk genoeg is van zichzelf.
Maar meest van al denk ik aan die schrijver die nu levensgevaarlijk gewond is geraakt, waarschijnlijk het zicht in een oog moet missen. Tien keer gestoken.
Toch maar eens De Duivelsverzen lezen.

Geurt Roffel d838dd6_w506_schaap.png Zaterdag 10 september organiseert de diaconie “het schapenspel”. Dit is een actief spel waarbij je in groepsverband opdrachten uitvoert die geschikt zijn voor jong en oud. Wij nodigen u van harte uit om tussen 14:00 en 17:00 uur langs te komen bij De Open Poort om buiten lekker met elkaar actief te zijn. Neem gerust vrienden en buren mee. Bij slecht weer verplaatsen we het spel naar binnen.
U hoeft zich niet op te geven.  1d58216_w246_adam.jpg Raad van Kerken Woerden nodigt u uit voor de film
Adam, waar ben je?
Locatie: Kruiskerk, Mesdagplein 4, Woerden
Datum: maandagavond 22 augustus a.s. aanvang: 19.30 uur
De film uit 2020 is een Oekraïense documentaire over het leven en werk in een van de kloosters op de heilige berg Athos, Griekenland. De film is gemaakt door Alexandr Plyska, orthodox diaken, samen met regisseur Alexandr Zaporoschenko. Diaken Alexandr Plyska is deze maand in Nederland. Hij zal een korte inleiding houden en na de film is er een gesprek met hem. Aan de bezoekers wordt een bijdrage gevraagd van € 10,–. De opbrengst is bestemd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels is de film al op diverse plaatsen in ons land getoond en ook in het buitenland. De Raad van Kerken is verheugd dat de film nu ook in Woerden te zien is

Zinzoekers: voor jongeren van 17-30 jaar

Het komend seizoen beginnen Rixt Vos en ds. Geurt Roffel met een activiteit voor 17-30 jarigen op de zondagmiddag. We noemen het ‘Zinzoekers’ en het is een groep voor mensen die willen uitvinden wat het geloof voor hen betekent. Zowel jongeren van De Open Poort als van de Ontmoetingskerk in Kamerik krijgen begin september een persoonlijke uitnodiging.

Iedere maand komen we een uur samen in Kamerik, op zondagmiddag rond een uur of half drie. Is het niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen, dan doen we dat online.
We spreken met elkaar naar aanleiding van een thema dat we de dinsdag voorafgaand via de app bekend maken. Denk bijvoorbeeld aan een thema uit de actualiteit, uit de politiek of uit een film. De kern van ons gesprek bestaat uit drie vragen:

  • Hoe sta jij hierin?
  • Wat doe je?
  • Speelt het geloof hierin een rol voor je, zo ja welke?

De bijeenkomsten beginnen met het aansteken van een kaars en soms het delen van iets dat je inspireert. Ze eindigen met gebed. De thema’s stellen we in overleg met elkaar vast en kunnen soms wijken voor iets dat belangrijker is.

Voor meer informatie: Geurt Roffel (dominee, bereikbaar via predikant@deopenpoortharmelen.nl en 06 52 35 37 26 (app)) be09243_w231_forumgesprek.jpg Forumgesprek ‘Geloven in Woerden’
Woerdenaren geloven in Woerden. En hoe?!
Al 650 jaar is de Petruskerk beeldbepalend voor de stad Woerden. Al eeuwen bestaat er een wisselwerking tussen het geloof, de stad en de inwoners.
Woerdenaren met verschillende levensovertuigingen vertellen over die wisselwerking op zaterdag 17 september om 20:00 uur in de Petruskerk te Woerden. Na de pauze gaan de inleiders in gesprek met het publiek en met elkaar.
Arjanne Bruggeman, Kees Bruggeman en Leo van Lierop verzorgen de muzikale verbinding tijdens deze avond.
De toegang is vrij. Opgave van het aantal bezoekers is gewenst via pknwoerden.nl/hervormd/event/geloven-in-woerden, GelovenInWoerden@gmail.com of 06 22654223.
Dit forumgesprek wordt georganiseerd door Commissie Open Petruskerk, Raad van Kerken Woerden en Stichts-Hollandse Historische Vereniging t.g.v. Woerden 650 jaar stad.

Wat                           Geloven in Woerden (inleidingen, forumgesprek en muziek)
Wie                           diverse sprekers en musici
Waar                         Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden
Wanneer                   zaterdag 17 september 2022, 20:00 uur
Toegang                    gratis na opgave van het aantal personen via pknwoerden.nl/hervormd/event/geloven-in-woerden, GelovenInWoerden@gmail.com of 06 22654223. bd566eb_w1240_concert.jpg Ter gelegenheid van ‘Woerden 650 jaar Stad’ geeft het Nederlands Christelijk Concert Mannenkoor (met de gebruiksnaam Nederlands Concert Mannenkoor) een speciaal concert met aandacht voor dit jubileum in zang en muziek. Jimco Zijlstra is dirigent, arrangeur en musicus van dit Mannenkoor, waarvan de zangers uit bijna alle provincies afkomstig zijn.
Op 24 september is er een feestelijk en muzikaal programma voor alle aanwezigen. Vaste begeleiders van het Nederlands Concert Mannenkoor zijn André van Vliet (orgel) en Jan Lenselink (vleugel). Gewaardeerde solistische bijdragen zijn er van de bekende sopraan
Anke Smits.

Voorverkoop van toegangskaarten á € 12,50 (jongeren tot 13 jaar € 7,50) vanaf 22 augustus:
Woerden:      Maranathakerk, Molenvlietbaan 10, Woerden tel. 0348-410111,
                      De Hoeksteen, Havenstraat 17 en bij  Gerard Hueting, Asterstraat 2c,
                      tel. 0348 411667
Harmelen:     Theo Korver, Rijnlaan 8, tel. 0348-441966
Bodegraven:  ‘t Lichtpunt, Kerkstraat 15 en bij Eduard de Lange, Scheisloot 34,
                       tel. 0172-617475
Op 24 september is er kaartverkoop aan de kerk; toegangsprijs € 15,–   

U wordt hartelijk uitgenodigd om dit speciale jubileumconcert bij te wonen.

Bekijk hier de mail-versie van deze nieuwsbrief