Hemelvaart

ds. Kees Burger,
Hemelvaart is de Assepoester onder de christelijke feesten. Dat ligt in het Oosten anders. De Oosters-Orthodoxe Kerk viert het volop. Hemelvaart is daar vooral de ‘intronisatie’ van Christus, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods. Dit jaar is er géén online viering op Hemelvaartsdag, maar we laten het niet helemaal voorbij gaan. Zoals al eerder gedaan, zal er een ‘vlog’ gemaakt worden met een korte overdenking.

Vanuit de Grimmacontactgroep

In de contacten met partnergemeente Grimma krijgt elkaar schrijven op dit moment meer accent. In februari ontvingen wij als gemeente een brief van Conny Beijer, kerkelijk werker in Grimma en vanuit De Open Poort is er een paasgroet met foto’s naar Grimma gegaan. Beiden zijn in Meeleven en de Nieuwsbrief afgedrukt.
We zijn op weg naar Pinksteren, en een feest is een mooi moment om groeten uit te wisselen. John heeft met Albrecht Günther afgesproken dat er vanuit Grimma namen met het adres komen van mensen bij wie een kaartje welkom is. Daar willen we graag gemeenteleden bij betrekken.
Vind je het leuk om een kaartje te sturen en zo met deze activiteit mee te doen, vraag dan om een naam met adres bij de Grimmacontactgroep.

Corona weetjes

Het is fijn dat we weer met een aantal mensen bijeen zijn tijdens de eredienst. Onlangs kregen we van een predikant het compliment dat het corona beleid in De Open Poort goed geregeld is. Toch zijn er nog een paar puntjes die op de i gezet kunnen worden. Denkt u eraan dat u uw mondkapje bij voorkeur alleen bij de lusjes/elastieken aanraakt? Immers, als u het hele mondkapje beethoudt, raakt u ook het gedeelte waardoor u ademt aan en zo worden uw net bij de ingang zo keurig gedesinfecteerde handen weer vies. Denkt u er ook aan om niet in uw handen te hoesten? Vast bedankt voor uw medewerking.

Voedselbank

Op zaterdag 8 mei zamelen we weer levensmiddelen in voor de voedselbank. Erwin van der Lee zal deze dag van 10-11 uur aanwezig zijn bij De Open Poort om uw bijdrage in ontvangst te nemen. De voorkeur gaat uit naar lang houdbare producten. Wij hopen weer op een mooie opbrengst!
Denkt u ook aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO:
NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Bloemen van de kerk

Wat zorgt de bloemencommissie toch iedere week weer voor mooie bloemen.
18 april zijn de bloemen bij Carel van Leeuwen gebracht. Hij is herstellende van een enkeloperatie en gaat gelukkig goed vooruit. Hij was erg blij met deze bloemengroet.
25 april heeft Harry de Boer het mooie lenteboeket van de foto ontvangen.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek
op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Liturgie zondag 2 mei

Voorganger: Mw.ds.Rianne v/d Nagel- Meter; Diaken van Dienst: Marja Vilijn; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; m.m.v. het combo V!ER

• Welkom en mededelingen
• Aanvangslied: ‘Adem om van u te zingen’ HemelHoog 51/ Psalmen voor Nu 145
• Stil gebed, bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Glorialied: ‘Zie de zon, zie de maan’ NLB 8b
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Lezing: Ezechiël 34: 1-10
• Lied: ‘Behoed mij, o God’ NLB 16b / Taizé (3x)
• Lezing: Johannes 10: 11-16
• Lied: ‘Mijn herder’ van Sela
• Overweging
• Lied: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ NLB 973
• Mededelingen
• Gebeden
• Slotlied: ‘Houd vol’ Opwekking 798
• Zegen

Liturgie zondag 9 mei

Voorganger: Ds. Joost Schelling; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Organist: Nathanael Neeleman

• Woord van welkom door ambtsdrager
• Intochtslied: Lied (Psalm) 119: 3 en 21
• Bemoediging en groet
• Gebed om Gods ontferming
Gloria: Evangelische liedbundel 357: 1 en 3
(melodie Alle menschen werden brüder – L. van Beethoven)

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog

HET WOORD HOREN

• Schriftlezing Johannes 15: 9-17 en 1 Petrus 4:8
• Lied 790 Hoog als de hemel de liefde
• Overdenking
• Lied 792 Kom, God, en schrijf uw eigen naam
• Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader
• Mededelingen ouderling en diaken
• Slotlied: Lied 657: 1 en 4 Zolang wij ademhalen
• Zegen -beantwoord met Lied 416: 2 en 4: Ga met God

Donderdag 13 mei: Hemelvaartsdag

Vandaag zal een vlog van ds. Kees Burger op YouTube geplaatst worden.

Overhandigen Beroepsbrieven van De Open Poort en De Ontmoetingskerk

Op zaterdag 10 april ben ik, samen met de voorzitter van de diaconie van De Ontmoetingskerk te Kamerik, op bezoek geweest bij dominee Geurt Roffel om hem de Beroepsbrieven namens beide kerkenraden te overhandigen. De ontvangst was allerhartelijkst. Daarnaast heb ik, namens de Gemeente van De Open Poort, dominee Roffel een fles wijn en een geseald brood (vacuüm in plastic verpakt) overhandigd om onze verbondenheid te symboliseren. Een vers brood was uiteraard mooier geweest maar vanwege de pandemie is voor deze oplossing gekozen. Dominee Roffel was zichtbaar verrast door dit gebaar en benadrukte hoe belangrijk de Maaltijd van de Heer voor hem is waarin brood en wijn ons aller verbondenheid met Christus symboliseren. Op zondag 11 april heeft dominee Roffel zijn eigen gemeente geïnformeerd over het beroep dat door Harmelen en Kamerik op hem is uitgebracht. Op zondagmiddag heeft dominee Roffel mij telefonisch laten weten dat hij het beroep aanvaardt en op zondagavond heb ik de ondertekende Beroepsbrief van hem ontvangen. Over allerlei zaken zoals intrede e.d. zal nog gesproken moeten worden en daarover zult u zeker geïnformeerd worden. Wat nu van belang is dat u weet dat we een nieuwe predikant hebben met wie we als gemeente kunnen bouwen aan onze toekomst.
Gerrit Elings

Het lijkt haast weer gewoon

Afgelopen zondag 11 april speelde V!ER weer. Wat was het heerlijk! Het leek haast weer een gewone dienst, maar dat is het natuurlijk nog niet. We zitten nog steeds vast aan maatregelen zoals max 30 kerkgangers, van tevoren aanmelden, 1,5 m afstand houden en we mogen natuurlijk nog niet meezingen en moeten mondkapjes op als we lopen. Wel mogen de responsies gesproken worden (de wisselspraak). Bij praten komen er vnl grotere druppels vrij die binnen anderhalve meter weer neervallen. Zolang we dus die afstand houden mag er gewoon gesproken worden door iedereen en kunt u antwoorden bij de bemoediging en groet. Ook het Onze Vader kunt u met een gerust hart hardop meebidden. Bij zingen komen er ook kleinere deeltjes vrij, de zogenaamde aërosolen. Die kunnen verder zweven. Vandaar dat zingen niet mag. De voorzangers houden een afstand van 5 meter aan tot de kerkgangers. Deze afstand wordt als veilig aangegeven door de PKN.
Verder is het u misschien opgevallen dat het best aan de frisse kant is in de kerk. We zijn niet aan het bezuinigen op de verwarmingskosten maar willen het volume in de kerk zo groot mogelijk hebben. Door de achterwand en de gordijnen rechts open te houden is het volume zo groot dat we op een veilige manier met 30 mensen aanwezig kunnen zijn zonder extra ventilatie. We hopen natuurlijk dat het lentezonnetje de kerk snel op temperatuur brengt, maar houd anders gerust uw jas aan.

Voedselbank

Zaterdag 10 april waren wij weer tussen 10:00 en 11:00 uur aanwezig bij De Open Poort om uw bijdragen voor de Voedselbank in ontvangst te nemen. Dit keer mocht ik er staan. Wat een voorrecht om aan den lijve te ondervinden hoe bereidwillig mensen zijn om een ander te helpen.
De voedselbank is zo blij met alles dat wij brengen.
Het maakt voor mensen soms echt het verschil tussen een warme maaltijd of alleen een boterham eten. Het is geweldig om hier met De Open Poort aan bij te mogen dragen. We kregen nog een tip van een gulle gever: Let eens op de één plus één gratis aanbiedingen. Als je daar de helft van opzij legt kun je wat doneren zonder dat het wat kost. Als u nog meer tips heeft horen wij het graag! Iedereen in ieder geval erg bedankt voor uw hulp!
Denkt u aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

De mooie compositie van Paaszondag is naar Dhr. Fokker gebracht. De bloemen van het kruis zijn onder een aantal van de medewerkers aan de dienst verdeeld, als blijk van dank voor hun inzet en medewerking. De overige medewerkers worden natuurlijk niet minder gewaardeerd!
De bloemen van de foto stonden bij de dienst van 11 april op de tafel en staan nu bij Dhr. Ton de Groot aan de Gerverscop thuis.

Liturgie zondag 18 april

Voorganger: Mw. ds. Trees van Montfoort
Ouderling van dienst: Oda van Groen
Diaken van Dienst: Jan Brundel
Organist: Karel Sleurink
• Intochtslied: Psalm 128: 1,2 uit De Nieuwe Psalmberijming
• Moment van stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming, de intenties worden afgesloten met lied 301c Kyrië eleison
• Glorialied: NLB 413 O grote God wij loven U
• Gebed bij de opening van de Schrift
• Lezing uit het Oude Testament: Psalm 128 (Naardense Bijbel, iets aangepast):
• Lied: Hoog als de hemel de liefde (NLB 790)
• Verkondiging
• Meditatief pianospel
• Zingen: Psalm 128: 3 (uit De Nieuwe Psalmberijming)
• Dank- en voorbeden, met gezongen responsie: lied 367h
• Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
• Mededelingen door ouderling en diaken van dienst
• Inzameling van de gaven
• Slotlied: LB 463:1,2,3,4 (uit het oude liedboek) O Heer die onze vader zijt
• Wegzending en zegen
• Amen

Liturgie zondag 25 april

Voorganger: Dhr. Fred Flantua
Ouderling van dienst: Gerrit Elings
Diaken van dienst: Erwin van der Lee
Organist: Roel Bontan

‘HEB JIJ MIJ LIEF?’

• Openingspsalm Lied 98: 2 & 3
• Bemoediging en Groet
• Zingen: Lied 195
• Verootmoedigingsgebed/ Leefregels
• Zingen: Lied 793: 1 & 3
• Gebed om de Heilige Geest
• Schriftlezing: Johannes 21: 1-19
• Zingen: Opwekking 392 of Evang.LB 317

Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
‘k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

• Overdenking
• Muzikaal intermezzo
• Zingen: Lied 912: 1, 2, 5 & 6
• Dankgebed en voorbede
• Zingen: Lied 791: 1, 2, 4 & 6
• Zegen (vredewens uit Iona)

Al een jaar de nieuwsbrief

Als u mij een jaar geleden had verteld dat we nu nog steeds met de gevolgen van corona te maken zouden hebben had ik u waarschijnlijk niet geloofd. De kerk werd gesloten en we moesten mensen snel kunnen informeren. Hieruit is deze nieuwsbrief ontstaan. Eerst fysiek rondgebracht bij alle leden en daarna zoveel mogelijk per mail verspreid. En dat nu al een jaar lang als klein “broertje” of “zusje” van Meeleven. We hebben geprobeerd u op deze manier op de hoogte te houden van alle gebeurtenissen die soms niet op Meeleven konden wachten. Dus hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en de liturgieën van de komende dagen. Gezegende Paasdagen gewenst!

Paasgroet voor Grimma

Lieve vrienden uit Grimma,
Hartelijke dank voor de warme brief die we van jullie, middels schrijven van Conny Beijer, mochten ontvangen. Wat bijzonder dat jullie een samenwerking met vier andere gemeenten zijn aangegaan. Een hele uitdaging die naar ik hoop, veel positieve energie oplevert. Het is een beweging die we ook in Nederland zien dat gemeenten, vanwege het dalend aantal kerkgangers, gaan samenwerken. Vanzelfsprekendheden worden dan weer aan de orde gesteld en, als het goed is, in een sfeer van vertrouwen besproken. Vertrouwen, dat is toch wel waar het om gaat. Hebben we vertrouwen in elkaar, zijn we vandaaruit bereid naar elkaar te luisteren en met gedragen oplossingen te komen?
Juist in de veertig dagen voor Pasen wordt ons vertrouwen zo op de proef gesteld. Is Jezus wel degene die we verwachten? Zijn weg loopt zo anders dan we ons hadden voorgesteld. Zo zijn we, met al onze twijfels, steeds weer op weg naar Pasen. Durven we erop te vertrouwen dat het goed komt?
Onze gemeente in Harmelen is ook een samenwerking aangegaan met een gemeente uit een naburig dorp. We willen samen één predikant beroepen. We zijn al heel ver in het proces en er is een mogelijke kandidaat. Rond Pasen hopen we, als onze gemeente gehoord is, een beroep uit te kunnen brengen.
Pasen zullen we sober vieren. De afgelopen maanden zijn er uitsluitend online vieringen gehouden. Geen kerkgangers, geen gezang. Kerkdiensten in hun meest kale vorm. Vanaf Goede Vrijdag zetten we de deur weer op een kier. Een beperkt aantal kerkgangers is dan weer welkom en er mag door twee mensen uit de cantorij of ons muziekcombo gezongen worden. Het zijn kleine stappen maar die willen we zetten in het vertrouwen dat het op langere termijn weer goed komt en onze kerk zich weer vult met mensen die komen om te bidden, te zingen, te luisteren en elkaar te ontmoeten. Om hun vreugde, verdriet en dagelijkse beslommeringen in te brengen in de verborgen omgang met God. Daar kijken we naar uit.
Wij kijken, net zoals Conny schrijft, ook uit naar een ontmoeting met jullie in oktober. Wat zou dat mooi zijn.
We wensen jullie goede Paasdagen toe!
Namens de gemeente van de Open Poort te Harmelen,
Gerrit Elings

PaasChallenge 2021, De weg door Jeruzalem

Vorig weekend hebben we de route van de Paaschallenge kunnen lopen.

Aan de hand van QR codes die op ramen hingen konden we ons verplaatsen in verschillende personen die Jezus tegenkwam en moesten er keuzes gemaakt worden over hoe wij ons op zouden stellen.


Ons geweten werd behoorlijk op de proef gesteld! Uiteindelijk moesten er spijkers in het kruis geslagen worden en kregen we zaadjes van wilde bloemen mee om te zaaien. Organisator Marcel: Bedankt!!

Paasgroet diaconie

De diaconie heeft een paasgroet langs gebracht bij de 75-plussers van onze gemeente. Een

lentebloemetje werd vergezeld van een mooie kaart, gemaakt door Oege Boskma, uitgedeeld. Het was fijn om zo weer even contact te hebben met het wat minder jonge deel van onze gemeente en te horen hoe het iedereen vergaat. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ontmoeten in De Open Poort!

Voedselbank

Zaterdag 10 april zijn wij weer tussen 10:00 en 11:00 uur aanwezig bij De Open Poort om uw bijdrage voor de Voedselbank in ontvangst te nemen.
Denkt u aan de collectes voor de komende weken? Ze staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken via tel nr. 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de maatregelen van de coronacrisis van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Bloemen van de kerk

Zondag 21 maart zijn de bloemen naar Greet den Braber gebracht. Zondag 28 maart mocht Irene Battem een bloemengroet van De Open Poort ontvangen.
Vanuit de Bloemencommissie:
Op Goede Vrijdag staat het kruis in de kerk met een zwarte doek over de dwarsbalk. Voor het kruis staan rode bloemen, die als “bloeddruppels” verwijzen naar het lijden van Jezus.
Pasen:

Gods kracht
Breekt door het donker
Van de dood heen
Licht raakt ons aan
Kom sta op
Deel het leven
Deel vertrouwen
God van licht en leven
In Jezus
Is de dood overwonnen
In die kracht mogen wij staan
Op Paasmorgen zien we een schikking met witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer, Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Liturgie vrijdag 2 april 19:00 uur, Goede Vrijdag

Voorganger: Ds. Kees Burger
Ouderling van dienst: Gerrit Elings
Diaken van Dienst: Marja Vilijn
Organist: Henk Hilgeman
Zang en dwarsfluit: Esther Brederoo
Lectoren: Els Terpstra en Ruud Sneller
• Inleidende woorden
• Lied 547: 1 en 2
• Bemoediging en acclamatie
• Gebed
• Het lijdensverhaal gesproken en gezongen
• Marcus 14: 32-42
• Fluitspel
• Marcus 14: 43-65 (samenvatting)
• Muziek: ‘Wer hat dich so geschlagen’
• Marcus 14: 66-72
• Erbarme dich’
• Lezen Marcus 15: 1-15 (samenvatting)
• Lied 22a
• Vervolg passieverhaal langs 12 staties – in woord en beeld
• Lied 598
• Dankgebed en voorbeden
• Kruishulde
• Lied: ‘Jesus, remember, me, when you come into your kingdom’
• Afsluitend woord

Liturgie zondag 4 april, 1e Paasdag. Er wordt vanaf 9:50 uitgezonden!

Voorganger: Ds Kees Burger
Ouderling van dienst: Marcel den Hartog
Diaken van dienst: Marja Vilijn
Organist: Aartjan van Pelt
• Muziek – piano en trompet
• Enkele woorden
• De paaskaars wordt binnengebracht
• Lied: ‘Licht in ons midden’
• Acclamatie
• Zang: Surrexit Christus
• Moment van inkeer
• Bemoediging en groet
• Muziek
• Gebed om ontferming
• Opmaat tot het gloria
• Glorialied: ‘De steppe zal bloeien’ (lied 608)
• Kindervertelling, gevolgd door ‘De Heer is waarlijk opgestaan’
• Gebed om het komen van de Heilige Geest
• Preek 1e deel
• Lied: ‘Waar kom ik o, Heer, U tegen……’
• Preek 2e deel
• Lied 642 vers 1,5,6 en 7
• Dankgebed en voorbede – stil gebed – Onze Vader
• Muziek over ‘Christus onze Heer verrees’.
• Afsluitend woord
• Slotlied 634
• Wegzending en zegen

Liturgie zondag 11 april, tweede zondag van Pasen

Voorganger: Ds Leo Webbink
Ouderling van dienst : Oda van Groen
Diaken van dienst: Connie van Leeuwen
m.m.v. het combo V!ER
• Aanvangslied 216 ‘Dit is een morgen’
• Stilte
• Bemoediging en groet
• Gebed om ontferming
• Glorialied Psalm 84a ‘Wat hou ik van uw huis’
• Gebed om de Geest
• Roze olifant
• Lezing Jesaja 26: 1 – 8 en 12
• Lied HH 207 ‘Weet je dat de lente komt’
• Lezing Johannes 20: 19 – 31
• Lied HH 433 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
• Woorden om te horen, te overdenken, te leven
• Lied 690 ‘Taal op de tong’
• Mededelingen
• Gebeden
• Slotlied HH 606 ‘King of kings’
• Wegzending en zegen