Nieuw mailadres

Misschien heeft u gemerkt dat deze nieuwsbrief niet meer verstuurd wordt vanaf het mailadres nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. Dit email adres was in maart in allerijl aangemaakt toen de kerken gesloten werden tgv het corona virus en de gemeenteleden snel bereikt moesten kunnen worden. Het is echter gekoppeld aan het account van Ton Eijkenaar hetgeen voor de langere termijn niet wenselijk is. Er is nu door onze webmaster een nieuw email account aangemaakt voor de nieuwsbrief. U zult vanaf nu de nieuwsbrief ontvangen vanaf het adres: nieuwsbrief@deopenpoortharmelen.nl.
Hiermee verandert ook het adres waar u uw eventuele voorbede heen kunt sturen. Dat is nu hetzelfde adres als waar u zich bij aan kunt melden voor de dienst: diaconie@deopenpoortharmelen.nl.

Gemeentebijeenkomst 11 oktober

Zoals u weet is de gemeenteavond van 13 oktober verzet naar zondag 11 oktober, na de dienst. Geeft u zich aub op als u wilt komen. Door de strengere maatregels zijn we namelijk weer gebonden aan een maximum van 30 personen die we toe mogen laten. Natuurlijk kunt u de dienst ook volgen via de kerkomroep en het youtube kanaal.

Actie dankdag voor gewas en arbeid

Zondag 11 oktober gaat Ds Sillevis voor en zij is erg betrokken bij Villa vrede in Utrecht. Zij heeft een voorstel voor een inzamelingsactie voor Villa vrede gedaan en zal dit ook toelichten tijdens de dienst: Zondag 8 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Dan willen we een inzameling gaan houden van winterjassen (vooral voor mannen, maar enkele damesjassen is ook goed). Verder is er behoefte aan nieuw ondergoed, sokken, handschoenen, mutsen en regenpakken.
Villa vrede is een dagopvang voor ongedocumenteerden in Hoograven, Utrecht. Het is een plek waar mensen simpelweg mogen zijn. Een plek waar mensen je naam kennen en je vragen hoe je dag was. Villa vrede is een plek waar je niet “onzichtbaar“ blijft maar als uniek mens gezien wordt.
Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882, liefst voor vrijdagavond 21:00 uur, maar mocht u te laat zijn, dan is dat meestal geen probleem. Wel graag nog even mailen of bellen zodat we de registratielijst compleet hebben en we niet boven de 30 kerkgangers uitkomen. De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven. Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar diaconie@deopenpoortharmelen.nl. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomoep en Youtube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig te vinden door naar de website van de Open Poort te gaan: www.deopenpoortharmelen.nl . Bovenaan de pagina vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Bloemen van de kerk

De bloemen van zondag 27 september zijn naar Anneke Boskma
gebracht. Zondag 4 oktober is Henk Immel verblijd met een boeket vanuit de Open Poort.
Wij hopen dat beiden goed herstellen en het medeleven van onze
gemeente ook via deze bloemengroet hebben ervaren.

Liturgie 11 oktober

Voorganger Ds Marieke Sillevis, Ouderling van dienst: Gerrit Elings; Diaken van dienst: Marja Vilijn; organist/ pianist: Aartjan van Pelt.
Thema: Vreugde in coronatijd….?!
• Intochtslied 275 Heer, onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
• Moment van stilte en inkeer
• Bemoediging
• Gebed om ontferming
• Loflied 146a 1,2 en 5
• Gebed om de Geest bij de opening van de bijbel
• Schriftlezing Jesaja 25: 1 – 9
• Lied: GOZ 112 Geroepen om te zingen muziek Joods/Poolse melodie, tekst M. van der Velden
Zeg nooit: onze wereld is gebroken
En de mens tot weinig goeds in staat
Zeg nooit: “niemand kan op vrede hopen
Alles gaat nu eenmaal als het gaat.”
Refrein:
Want een land om van te dromen,
Stuwt de mensen uit hun slavernij
Tot ze juichen met tranen in de ogen:
“Lieve God, we zijn er eind’lijk vrij!
Zeg nooit: “God is Zijn verbond vergeten,
Er is niemand hier die ons bevrijdt”
Zeg nooit: “Van een droom kan ik niet eten”
Zeg nooit: “Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.”
Refrein
Zeg nooit dat het godvergeten lijden
Toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: “Stil maar, wacht op beet’re tijden”.
Zeg nooit: “Niemand kan de dood weerstaan.”
Refrein

• Lezing Filippenzen 4: 4 – 7
• Gezang 647
• Mattheus 22: 1 – 14
• Lied 339f
• Verkondiging
• Lied 657
• Mededelingen
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Slotlied 418
• Zegen

Liturgie zondag 18 oktober

Voorganger: Dhr. Jaap Doolaard, Ouderling van dienst: Marcel den Hartog; Diaken van dienst: Jan Brundel, organist/ pianist: Wim Kuijt
• Intochtslied: 975, 1,2 en 3 Jezus roept hier mensen samen
• Stilte
• Bemoediging
• Lied 513
• Smeekgebed afgesloten met lied 299d
• Glorialied: 96a
• Gebed bij de opening van de Schriften
• Lezing: Jesaja 45: 1 -7
• Lied 117a
• Lezing: Mattheüs 22: 15-22
• Lied 994: 1 en 4
• Verkondiging
• Lied 755
• Gebeden afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
• Slotlied: 823: 1, 2 en 5
• Zending en zegen

Beste gemeenteleden van De Open Poort,
In de laatste Meeleven die u, of via de brievenbus of digitaal ontvangen hebt of binnenkort krijgt, wordt u op de eerste pagina uitgenodigd voor een gemeenteavond op 13 oktober over de voortgang van het beroepingswerk.

Deze gemeenteavond kan, vanwege de aangescherpte coronamaatregelen NIET doorgaan.

Deze week zijn de nieuwe richtlijnen over corona door de PKN gepubliceerd die van toepassing zijn op alle kerkelijke gemeenten. Op de site valt onder meer het volgende te lezen:

“De landelijke overheid heeft ook aan kerkelijke bijeenkomsten anders dan kerkdiensten vooralsnog geen nadere beperkingen gesteld. Wel doen we een dringende oproep aan alle gemeenten om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.
Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm gehouden kan worden, roepen we gemeenten dringend op zich te conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid; maximaal 30 personen binnen, maximaal 40 personen buiten en maximaal 3 gasten ontvangen in de thuissituatie. Ook voor deze bijeenkomsten gelden de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Protestantse Kerk.
Voor gemeentebijeenkomsten die nodig zijn om een predikant of andere ambtsdragers te verkiezen, adviseren wij om deze te organiseren in aansluiting op de kerkdienst.
Kerkelijke huwelijksinzegeningen, begrafenisplechtigheden/herdenkingsdiensten blijven uitgezonderd van de (aangescherpte) landelijke maatregelen van de overheid, net zoals bijeenkomsten voor jongeren tot 18 jaar van bijvoorbeeld jeugdverenigingen en catechisaties. Aansluitende recepties en/of partijen kunnen niet in het kerkgebouw plaatsvinden. Verhuur van het kerkgebouw valt niet onder de uitzonderingen die de kerken genieten.”

Kortom:
1. Bijeenkomsten buiten de vieringen mogen met niet meer dan dertig mensen worden bezocht. Een gemeenteavond valt hieronder.
2. Het wordt sterk aangeraden om gemeentebijeenkomsten over het
beroepingswerk na de viering en niet op een aparte avond te organiseren.
We willen de gemeenteavond over het beroepingswerk nu na de viering van 11 oktober laten plaatsvinden
. Ook via de kerktelefoon zal de gemeentebijeenkomst te volgen zijn. Gemeenteleden krijgen op 11 oktober tijdens de bijeenkomst gelegenheid om te reageren. Daarnaast kan er via de mail gereageerd worden zodat we een beeld hebben van wat u als gemeente vindt van het beroepingsproces tot nu toe en van de plannen die
er zijn voor het vervolg. Als u via de mail reageert kunt u dit doen naar:
ghelings@hetnet.nl

Na de bijeenkomst van 11 oktober wordt een en ander op papier gezet en krijgt u dit via een volgende Nieuwsbrief toegestuurd. Ook in de volgende Meeleven zal u over het beroepingsproces informatie ontvangen en het staat u vrij daarop te reageren.
Voor de duidelijkheid: het beroepingsproces is nog niet gestart. We willen op 11 oktober onze plannen aan u voorleggen en u informeren over het proces. Mochten er geen noemenswaardige bezwaren zijn dan kan vanaf midden oktober het beroepingsproces beginnen.

Tenslotte:
De kerkenraad vindt het jammer dat de gemeenteavond op 13 oktober geen doorgang kan vinden maar de recente toename van uitbraken van corona laat ons geen andere keuze.
Wij rekenen op uw begrip en hopen met het geboden alternatief u toch goed te kunnen informeren en met u daarover te kunnen communiceren.
Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Gerrit Elings

Terugblik op de dienst van 13 september

In deze dienst hebben we afscheid genomen van Afke Boes en Jeannette Sneller als respectievelijk voorzitter van de kerkenraad en pastoraal ouderling. Beide dames kregen mooie woorden van Gerrit Elings. De nieuwe voorzitter kreeg in ruil hiervoor symbolisch de sleutel van de kerk overhandigd door Afke.
Voorganger van deze dienst was Kees Burger. Hij kreeg veel reacties op zijn preek en zal in de nieuwe Meeleven een samenvatting geven van zijn overdenking over vergeving.

Vanuit de diaconie

Meldt u zich aan voor de diensten via diaconie@deopenpoortharmelen.nl of via 06-82680882, liefst voor vrijdagavond 21:00 uur, maar mocht u te laat zijn, dan is dat meestal geen probleem. Wel fijn als u alsnog even mailt of belt zodat we de registratielijst compleet hebben. Ook voor de gemeenteavond over de voortgang van het beroepingswerk op 13 oktober kunt u zich via deze mail en dit telefoonnummer aanmelden. U leest hierover meer in de nieuwe Meeleven.
De collectes voor de komende weken staan vermeld in Meeleven.
Wij vragen u om uw gift over te maken op de rekening van de diaconie/ZWO: NL 16INGB 0000 6960 95 t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Krk Harmelen onder vermelding van de bestemming.

Voorbeden in de vieringen

Als u een voorbede wilt vragen stuurt u dan uiterlijk zaterdag voor 18.00 uur uw verzoek op naar nieuwsbriefdeopenpoort@gmail.com. De voorbeden zullen dan indien gewenst anoniem aan het voorbedenboek worden toegevoegd en de voorganger zal de voorbede meenemen in het daartoe bestemde gebed.

Pastorale ondersteuner Ds. J.C. (Kees) Burger

Pastorale ondersteuning wordt verleend door Ds. Kees Burger. Hij is te bereiken onder 06-44453250 en dscburger@gmail.com. Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn zal zijn ondersteuning vooral via de telefoon verlopen.

Kerkomroep en YouTube

U kunt de diensten volgen via de kerkomroep en YouTube. De kerkomroep en de uitzending via het YouTube kanaal zijn eenvoudig te vinden door naar de website van de Open Poort te gaan, bovenaan vindt u de symbolen voor de kerkomroep en het YouTube kanaal.

Bloemen van de kerk

De zonnebloemen van de openluchtdienst zijn met de muziek meegegaan. Het koperensemble was er blij mee!
Verder heeft Jos Terpstra de bloemen van 13 september gekregen en de bloemen van 20 september zijn naar Ria Griffioen gegaan.

Liturgie zondag 27 september

Voorganger: Mw ds Martha Verstoep; Ouderling van dienst: Ellen Verkleij; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; organist/ pianist: Aartjan van Pelt
Thema: “Neem mijn juk op je…dan zul je rust vinden”
•Intochtslied – Psalm 145: 1, 2 en 5
•Moment van inkeer
•Bemoediging
•Gebed om ontferming
•Loflied – Lied 304:1 t/m 3
•Gebed om de opening van het Woord
•Schriftlezing NT brieven: Romeinen 6: 16-23
•Zingen – Lied 900 “Nada te turbe”
•Schriftlezing NT Evangeliën – Matteüs 11: 25-30
•Zingen – Lied 936: 1 t/m 3 “Luister naar de wind”
•Verkondiging onder het thema “Neem mijn juk op je, dan zul je rust vinden”
•Luisteren naar:“Gebed om vrijheid” gezongen door Sela https://www.youtube.com/watch?v=ht5YlgSKdD0
•Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
•Mededelingen
•Slotlied – Lied 416: 1 t/m 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn”
•Zegenbede

Liturgie zondag 4 oktober

Voorganger:Dhr ds. F Baarslag; Ouderling van dienst: Ton Eijkenaar; Diaken van dienst: Erwin van der Lee; m.m.v. het combo V!ER.
•Intochtsslied: nlb 84a, opw 715 – Wat hou ik van Uw huis couplet 1,2,5
•Moment van stilte
•Bemoediging en groet
•Inleiding: er zit een wurm in de juttepeer
•Gebed om ontferming
•Loflied: nlb 103e – Bless the Lord, my soul (Prijs de Heer, mijn ziel)
•Gebed om het licht van de Heilige Geest
•Lezing: Handelingen 4: 32-37
•Zingen: Zo hoort uw liefde bij ons (Sela)
•Lezing: Handelingen 5: 1-11
•Zingen: nlb 051b, opw 389 – Create in me a clean heart
•Verkondiging
•Lied: nlb 1005 – Christ, be our light (Christus ons licht) couplet 1,3,5 (Nederlandse tekst)
•Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.
•Slotlied nlb 423 – Nu wij uiteen gaan
•Wegzending en Zegen

God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.
Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.
Zo zegent ons God,
Vader, Zoon en heilige Geest.